Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 31/POKL/9.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie” 9.1  „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1  „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

 

Typy projektów:

  1. tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
  2. wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy.

Beneficjenci:

 

wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Grupy docelowe:

 

-dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty;

- rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty istniejące przedszkola;

- funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego.

 

Kryteria dostępu:

 

1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w   przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego)- typ 1,2.

2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy, a planowany termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015 r.

3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkurs (typ 1,2).

4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podkarpackiego z możliwości udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu (typ 1,2).

5. Projektodawca zobowiąże się do utrzymania przedszkoli lub/i stworzonych w ramach projektu innych form wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu (typ 1)

6. Projektodawca zobowiąże się do utrzymania powiększonej liczby miejsc dla dzieci (z uwzględnieniem dodatkowych miejsc wygenerowanych w ramach projektu) w danym przedszkolu i/lub innej formie wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu (typ 2).

7. Wartość wsparcia nie przekracza 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 zł) w przeliczeniu na 1 przedszkole i/lub inną formę wychowania przedszkolnego objętą wsparciem w ramach projektu (typ 1,2).

 

Kryteria strategiczne (za które przyznawane są dodatkowe punkty):

 

1. Realizacja projektu w partnerstwie JST z organizacją pozarządową (20 pkt.).

2. Objęcie wsparciem przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego w 30% gmin z terenu województwa o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (waga 20 pkt).

 

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 14 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Szkoły Języków Obcych i Zarządzania PROMAR-International, ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów, o godz. 10:00.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja_konkursowa.pdf

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:43 - Beata Kaczan