Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 33/POKL/9.1.2/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej
i/ lub projektów z komponentem ponadnarodowym
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

 

Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych),w szczególności obejmujące:

 

1. dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,

2. doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),

3. programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,

4. dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,

5. rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),

6. wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,

7. wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

 

Alokacja na konkurs: 6.000.000,00 PLN

 

Termin naboru:  od 12 marca 2012 r. do 6 czerwca 2012 r.

 

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Kryteria dostępu:

 

1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego).

2. Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015 r.

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

4. W ramach projektu wymagany jest wkład własny w wysokości od 12% do 15% wartości projektu, pochodzący z budżetu organu prowadzącego szkoły/placówki, której program rozwojowy realizowany jest w ramach projektu (kryterium dotyczy wszystkich szkół/placówek otrzymujących wsparcie w ramach projektu), wniesiony bezpośrednio przez Wnioskodawcę, jeżeli jest nim organ prowadzący lub – w przypadku, gdy Wnioskodawcą nie jest organ prowadzący – wkład wnoszony jest przez partnera, którym musi być organ prowadzący.

 

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 29 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ulicy Zygmuntowskiej 9a o godz. 10:00.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja_konkursowa

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:38 - Beata Kaczan