Na łamach „Studiów z Prawa Wyznaniowego" publikowane są opracowania dotyczące statusu kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sytuacji prawnej jednostki w zakresie wolności sumienia i religii. Obok artykułów naukowych zamieszczamy również recenzje publikacji oraz sprawozdania z konferencji i sympozjów z zakresu prawa wyznaniowego.

 

Redakcja nie pobiera od autorów żadnych opłat za zgłoszenie tekstu, jego opracowanie oraz publikację. 

 

Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane, ani nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Ewentualny wkład innych osób w powstanie publikacji oraz ewentualne źródła jej finansowania powinny zostać ujawnione. Praktyki określane jako ghostwriting i ghost authorship redakcja uważa za przejaw nierzetelności naukowej i naruszenie zasad etyki obowiązujących w nauce. Wszelkie przypadki takiej nierzetelności będą dokumentowane i ujawniane. Oryginalność publikacji naukowej Autor potwierdza w składanym oświadczeniu i w podpisywanej umowie wydawniczej.

 

Teksty przekazywane do publikacji powinny być dostarczone redakcji w postaci elektronicznej (na nośniku elektronicznym lub przesłane pocztą e-mail na adres redakcji), zapisane w formacie RTF lub jako dokument programu Word. Wraz z tekstem należy przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie (można przesłać drogą elektroniczną jego skan).

Autor ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane merytoryczne zawarte w publikacji. Redakcja nie weryfikuje dat, nazw własnych, cytatów, danych bibliograficznych itp.

Objętość nadsyłanego tekstu nie powinna przekraczać w przypadku artykułów 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami), a w przypadku sprawozdań i recenzji 1/4 arkusza.

 

Do artykułu należy dołączyć:

 • streszczenie w języku polskim (ok. 1/3 strony A4, 150-200 wyrazów),
 • słowa kluczowe (minimum 4),
 • wykaz bibliografii (tylko cytowanej w artykule literatury) prosimy sporządzić w stylu Chicago - wzór The Chicago Manual of Style (system 1 - notes and bibliography). Zastosowanie tego stylu wynika z konieczności późniejszego wprowadzania danych czasopisma do POL-indexu). W przypadku artykułów i rozdziałów w monografiach proszę w wykazie bibliografii podać zakres stron na których zamieszczony jest tekst. Końcową bibliografię porządkujemy alfabetycznie wg nazwisk. Przykład:
  • Chmaj, Marek. „Równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji”. W: Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Zasady ogólne, red. Marek Chmaj, Leszek Leszczyński, Wiesław Skrzydło, Jacek Z. Sobczak, Andrzej Wróbel, 115-146. Kraków: Zakamycze, 2002.
  • Krukowski, Józef, Krzysztof Warchałowski. Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000.
  • Olszówka, Marcin. „Interferencja zasad prawa wyznaniowego instytucjonalnego”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 2(2010): 63-86.
  • Pietrzak, Michał. Prawo wyznaniowe. Warszawa: LexisNexis, 2003. 
 • streszczenie i tytuł artykułu oraz słowa kluczowe przetłumaczone na język angielski (z podaniem imienia i nazwiska tłumacza).

Do składanego do publikacji tekstu Autor powinien dołączyć swój aktualny adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty e-mail, a także informacje do wykorzystania przy formułowaniu noty o autorze (stopień/tytuł naukowy, afiliacja, miejsce pracy, w przypadku pracowników naukowych: stanowisko i nazwa uczelni wraz z pełnym adresem), a także numer identyfikacyjny ORCID.

Przyjęcie publikacji do druku jest równoznaczne z uzyskaniem przez redakcję prawa druku. Nie przewiduje się wypłaty honorariów dla autorów, otrzymają oni jeden egzemplarz czasopisma w wersji elektronicznej, w którym został opublikowany tekst ich autorstwa. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, ponadto zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Termin wykonania korekty autorskiej wynosi 2 tygodnie od dnia otrzymania tekstu przez autora. Po upływie tego terminu tekst jest kierowany do publikacji wyłącznie z korektą redakcyjną.

 

Szczegółowe zalecenia edytorskie

Tekst w wersji elektronicznej nie powinien zawierać automatycznego podziału wyrazów ani żadnego dodatkowego formatowania. Należy ustalić 2,5-centymetrowe marginesy i wprowadzić numerację stron.

 • W przypadku artykułów należy wprowadzić podział wewnętrzny.

Tekst zasadniczy powinien mieć następujące parametry: tekst wyjustowany, czcionka Times New Roman 12 pt, odstęp między liniami 1,5, wcięcie akapitowe na 1,25 cm. Przypisy powinny mieć następujące parametry: tekst wyjustowany, czcionka Times New Roman 10 pt, odstęp między liniami 1,0.

Dopuszczalne są następujące typy wyróżnień w tekście: kursywa – dla tytułów publikacji, wyrażeń obcojęzycznych oraz dla wyrazów i wyrażeń stanowiących przykłady, pogrubienie – dla tytułów, terminów i partii tekstów wymagających wyróżnienia. Prosimy nie stosować dla wyróżnienia tytułów publikacji lub ich autorów dodatkowych efektów typu rozstrzelone czcionki, wersaliki czy kapitaliki.

Każdy akapit należy zakończyć przez naciśnięcie na klawiaturze klawisza Enter. Prosimy nie wyrównywać tekstu do prawego i lewego marginesu spacjami.

Prosimy nie dzielić ręcznie wyrazów, nie „łapać" pojedynczych liter na końcu linii, ani też nie kończyć linii poprzez jednoczesne naciśnięcie klawiszy Shift i Enter. Nawiasy okrągłe prosimy wybierać z klawiatury i nie stosować zamiast nich znaku „/". Nawias otwierający powinien być przytulony do pierwszego, a zamykający do ostatniego wyrazu tekstu zapisywanego w nawiasach. Prosimy stosować tylko cudzysłowy drukarskie. Cudzysłów otwierający („) powinien być przytulony do pierwszego, a zamykający (") do ostatniego wyrazu tekstu zapisywanego w cudzysłowach. Dla oznaczenia pauz zakresowych, dywizów i myślników należy wybrać z klawiatury znak „-". Myślnik należy oddzielić z obu stron spacjami. Prosimy nie stosować spacji w wyrazach złożonych (np. biało-czerwony), ani w przypadku pauzy zakresowej (np. lata 1989-2010, s. 4-12 itp.). Przecinki, kropki, wykrzykniki, znaki zapytania, średniki, dwukropki powinny być przytulone do poprzedzającego te znaki wyrazu.

Przypisy powinny mieć ciągłą numerację rozpoczynającą się od „1". Cyfry odsyłaczowe przypisów należy przytulić do poprzedzającego je wyrazu. Kropkę, przecinek i dwukropek stawiamy zawsze po odsyłaczu (wyjątek stanowi odnośnik po skrócie, np. XXI w.1, 1989 r.5, 120 tys.12).

Zapis bibliograficzny stosowany w przypisach powinien być wykonany w stylu Chicago - wzór The Chicago Manual of Style (system 1 - notes and bibliography):

 • w opisie książek: imiona i nazwiska autorów, tytuł dzieła, tom (jeśli występuje), miejsce i rok wydania, wydawnictwo, numery powoływanych stron. Przykład:
  • Józef Krukowski, Krzysztof Warchałowski, Polskie prawo wyznaniowe (Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000), 59-60.
 • w opisie rozdziału w publikacji zbiorowej: przed tytułem tej publikacji i jej redaktorem należy podać imię i nazwisko autora, tytuł przywoływanego rozdziału oraz „w:” (bez nawiasów). Przykład:
  • Zob. Marek Chmaj, „Równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji”, w: Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Zasady ogólne, red. Marek Chmaj, Leszek Leszczyński, Wiesław Skrzydło, Jacek Z. Sobczak, Andrzej Wróbel (Kraków: Zakamycze, 2002), 125.
 • w opisie artykułów: imię i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (kursywą), numer czasopisma w danym roku, rok wydania, numer powoływanej strony. Przykład:
  • Marcin Olszówka, „Interferencja zasad prawa wyznaniowego instytucjonalnego”, Przegląd Prawa Wyznaniowego 2(2010): 66-70.
 • w przypadku orzeczeń: nazwa orzeczenia, nazwa organu, który je wydał, data wydania, sygnatura akt oraz (jeśli orzeczenie było publikowane) wskazanie miejsca publikacji i numerów stron. Przykład:
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r., U 10/07, OTK 2009, Nr 11 A, poz. 163.
 • w przypadku aktów prawnych: pełen tytuł (jeśli nie został podany w tekście) oraz miejsce publikacji. Metoda cytowania według Zasad techniki prawodawczej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz.U. Nr 100, poz. 908). Nazwy kodeksów, ustaw oraz ich skróty piszemy małymi literami (np. k.c.). W przypadku traktatów, konwencji itp. wielką literą piszemy wyraz rozpoczynający tytuł. Przykłady:
  • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany dnia 28 lipca 1993 r., Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318.
  • Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., tekst jedn. Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 z późn. zm.
  • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, Dz.U. Nr 38, poz. 374.
 • w przypadku przywoływania publikacji internetowych należy w przypisie podać autora i tytuł publikacji, adres strony www wraz z datą dostępu do niej. Przykład:
  • http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-19-listopada-2010-r-w-sprawie-niektorych-konstytucyjnych-problemow-postepowania-w [dostęp: 7.12.2015]
 • jeżeli praca była już powoływana w innym przypisie, przy jej kolejnym powoływaniu umieszcza się nazwisko autora, jednoznaczny skrót tytułu (niebudzący wątpliwości) i numer powoływanej strony. Przykład:
  • Zob. Krukowski, Warchałowski, Polskie prawo, 59.
  • Chmaj, „Równość", 125.
  • Olszówka, „Interferencja", 67.

Jeśli pracę wymienia się w kolejno następujących po sobie przypisach wystarczy informacja „tamże” i numer strony. Prosimy o stosowanie systemu skrótów polskich. Przykład: Por. tamże, 9.

Jeżeli konieczne jest użycie znaków, których nie ma na klawiaturze, można skorzystać z opcji „wstaw symbol" bądź odpowiednio zaprogramować polecenie makro, należy jednak wówczas do przesyłanego do redakcji tekstu dołączyć wykaz wszystkich wprowadzonych w ten sposób znaków. 

 • W przypadku recenzji w nagłówku należy podać: imię i nazwisko autora oraz pełen tytuł recenzowanego dzieła, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania oraz liczbę stron. Dane autora recenzji prosimy umieścić na jej końcu.
 • W przypadku sprawozdań w nagłówku należy podać: rodzaj spotkania naukowego, jego pełny tytuł, miejsce i datę. Dane autora sprawozdania prosimy umieścić na jego końcu.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2018, godz. 22:57 - Marta Ordon