STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

oraz

NA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKI 2016/2017

(dotyczy kierunków studiów, na których odbywa się lub odbywała się

dodatkowa rekrutacja na semestr letni)

 

Rektor KUL w porozumieniu z Komisją Stypendialną na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL oraz w związku z Zasadami przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów (załącznik 11 do zarządzenia Prorektora ds. studenckich z dnia 23.09.2016 r. Znak: ROP-0104-36/16) ustalił, że stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzyma nie więcej niż 10% studentów spośród wszystkich wpisanych na dany kierunek studiów. W ramach 10% wyznaczono 3 przedziały procentowe punktów i odpowiednio do przedziału procentowego ustalono wysokość stypendium.

I przedział

2% studentów

800 zł

II przedział

3% studentów

650 zł

III przedział

5% studentów

500 zł

 

Kierunek studiów określa uchwała Senatu KUL, a 10% beneficjentów oblicza się od ogólnej liczby studentów na danym kierunku, a następnie w ramach 3 przyjętych przedziałów procentowych. W przypadku, gdy 10% najlepszych studentów na kierunku stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej, a w przypadku kierunków studiów gdzie liczba studentów wynosi mniej niż dziesięć osób, stypendium może otrzymać jedna osoba.

Na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnych ustalono wstępną listę rankingową stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017 oraz na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 dla kierunków studiów, na których odbywała się lub odbywa się dodatkowa rekrutacja na semestr letni. Są to następujące kierunki studiów:

  1. architektura krajobrazu – studia stacjonarne II stopnia
  2. dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia stacjonarne I stopnia
  3. gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne II stopnia
  4. inżynieria środowiska – studia stacjonarne II stopnia WZPiNoSwSW.
  5. matematyka – studia stacjonarne II stopnia
  6. pedagogika – studia stacjonarne I stopnia

Wstępne listy rankingowe ogłasza się w dniu 25 października 2016 r. w celu ich weryfikacji w terminie 14 dni od ogłoszenia, czyli w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2016 r. Uwagi do list rankingowych można zgłaszać pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych od 3 do 7 listopada 2016 r. w godzinach przyjęć interesantów.

Pierwszą wypłatę stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017 przewiduje się w drugiej połowie listopada z wyrównaniem za październik br.

 

 

Wstępna lista rankingowa w roku akademickim 2016/2017

 

Wstępna lista rankingowa na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016, godz. 14:41 - Izabela Mazur