realizowane pod kierunkiem
dra hab. Krzysztofa Wroczyńskiego

 


 

Wieloletnia praca dydaktyczna, studia własne i praca naukowa zaowocowały nie tylko licznymi pracami licencjackimi prowadzonymi w różnych ośrodkach nauczania, ale i licznymi pracami magisterskimi pisanymi na UKSW lub KUL. Powstało ich kilkadziesiąt (ok. 50), a do najbardziej wyróżniających się należą:

1998

 • Henryk Dyrda, „Podstawy filozoficzne Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z kwietnia 1997 roku", KUL, Lublin 1998.

1999

 • Łukasz Kobeszko, „Krytyka utopijnych modeli filozoficznych doby Rewolucji Francuskiej w myśli Edmunda Burke'a i Josepha de Maistre'a", ATK, Warszawa 1999.
 • Blanka Maśląg, „Godność pracy w ujęciu współczesnych polskich filozofów chrześcijańskich", ATK, Warszawa 1999.
 • Piotr Kur, „Dyskusje wokół aksjologicznych podstaw Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku", ATK, Warszawa 1999.
 • Piotr Furmankiewicz, „Państwo Platona w świetle krytyki Karla R. Poppera", ATK, Warszawa 1999.

2000

 • Marcin Mańkowski, „Badania nad pokojem jako dziedzina nauk socjologicznych według Joachima Kondzieli", UKSW, Warszawa 2000.
 • Andrzej Łukasiak, „Niewolnictwo w społeczno-politycznej myśli św. Augustyna", UKSW, Warszawa 2000.
 • Justyna Barszcz, „Pojęcie sprawiedliwego prawa w koncepcji H.L.A. Harta, UKSW, Warszawa 2000.
 • Wiesław Głuszyński, „Etyka pracy w polskiej filozofii chrześcijańskiej okresu międzywojennego", UKSW, Warszawa 2000.
 • Ewa Żelechowska, Ufundowanie praw ludzkich w prawach wiecznych w „Porządku fizyczno-moralnym" - Hugona Kołłątaja", UKSW, Warszawa 2000.
 • Marcin Sobczak „Sprawiedliwość społeczna według Ks. Antoniego Szymańskiego", UKSW, Warszawa 2000.
 • Ewa Nowak, „Transseksualizm jako problem biologiczny, społeczno-prawny i moralny", UKSW, Warszawa 2000.

2001

 • Małgorzata Wrzosek, „Doświadczenia z pogranicza śmierci jako źródło wiedzy o człowieku", UKSW, Warszawa 2001.
 • Katarzyna Agnieszka Biała, „Koncepcja wychowania Jana Jakuba Rousseau na podstawie „Emila czyli traktatu o wychowaniu", UKSW, Warszawa 2001.
 • Norbert Cesarz, „Prawna ochrona godności osób umierających w świetle etyki chrześcijańskiej", UKSW, Warszawa 2001.
 • Mariusz Sobota, „Państwo jako kategoria etyczno-prawna w „Zasadach filozofii prawa" G.W.F.Hegla", WKSW, Warszawa 2001.

2002

 • Paulina Rawicz-Galińska, „Moralno-prawne aspekty ochrony zwierząt", UKSW, Warszawa 2002.
 • Adam Parchan, „Społeczna odpowiedzialność świata biznesu na podstawie wybranych kodeksów etycznych firm", UKSW, Warszawa 2002.

2003

 • Ewa Kalinowska, „Globalizacja i kultura masowa jako wyzwanie dla współczesnej etyki", UKSW, Warszawa 2003.
 • Ewelina Krawczyk, „Moralność ładu społecznego w rozumieniu ks. Józefa Majki", KUL, Lublin 2003.
  Ewa Balec, „Krytyka poglądów Hansa Kelsena w polskiej literaturze filozoficzno-prawnej", KUL, Lublin 2003.
  Aneta Zbrożyna, „Obszary emancypacji kobiety w świecie współczesnym", KUL, Lublin 2003.
  Małgorzata Zielonka, „Organizacja państwa świeckiego według św. Augustyna na podstawie dzieła „O Państwie Bożym", KUL, Lublin 2003.

2004

 • Alicja Stochła, „Prawo stanowione jako zabezpieczenie uprawnień naturalnych w filozofii Tomasza Hobbesa", KUL, Lublin 2004.
 • Jacek Jacniacki, „Wizja idealnego państwa w ujęciu Tomasza Morusa" KUL, Lublin 2004;
 • Anna Samborska, „Psychologiczne wyjaśnianie zjawisk prawnych w teorii prawa i państwa Leona Petrażyckiego" KUL, Lublin 2004;
 • Jadwiga Bil, „Prawo do wolności jako prawo człowieka w interpretacji Isaiaha Berlina" KUL, Lublin 2004;

2005

 • Iwona Kmak, „Liberalizacja prawa do aborcji i próby jej filozoficzno-prawnego uzasadnienia" KUL, Lublin 2005;
 • Izabela Zaborek, „Międzynarodowy ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w świetle prawa o konfliktach zbrojnych" KUL, Lublin 2005;
 • Kinga Ciupak, „Koncepcja wartości pracy ludzkiej w ujęciu Stefana Kardynała Wyszyńskiego" KUL, Lublin 2005;
 • Radosław Haponiuk, „Ochrona dziecka poczętego w świetle rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku a fundamentalne prawo do życia" KUL, Lublin 2005;
 • Sylwia Zielińska, „Karanie śmiercią – dyskusje wśród polskich moralistów współczesnych" KUL, Lublin 2005;
 • Justyna Burak, „Prawna ochrona godności osób umierających w świetle polskiego Kodeksu Etyki Lekarskiej i wybranych aktów prawnych" KUL, Lublin 2005;
 • Małgorzata Siek, „Kultura masowa a prawo w ujęciu Jose Ortegi Y Gasseta" KUL, Lublin 2005;
 • Marcin Graczyk, „Społeczeństwo obywatelskie w koncepcji liberalnej Johna Stuarta Milla" KUL, Lublin 2005;
 • Elżbieta Zdunek, „Podstawowe wolności obywatelskie oraz ich ochrona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku" KUL, Lublin 2005;
 • Dominik Stefaniszyn, „Krzywda w świetle irracjonalnej koncepcji prawa Artura Schpenhauera" KUL, Lublin 2005;
 • Beata Sochal, „Instytucje prawne państwa idealnego w ujęciu Tomasza Morusa i Wojciecha Gutkowskiego" KUL, Lublin 2005;
 • Danuta Ziobro, „Filozoficzno-prawne podstawy tajemnicy zawodowej w pracy psychologa" KUL, Lublin 2005;
 • Łukasz Lewko, „Religijne podstawy myśli społeczno-politycznej Sorena Kierkegaarda" KUL, Lublin 2005;
 • Ewa Walczyszyn, „Poglądy Cesarego Beccarii na karę śmierci jako podstawa humanizacji stanowienia prawa" KUL, Lublin 2005;
 • Edyta Ryć, „Zbrodnia ludobójstwa w świetle procesów norymberskich" KUL, Lublin 2005;
 • Michał Czarnota, „Prawo humanitarne konfliktów zbrojnych jako część praw człowieka w świetle Konwencji Haskich i Genewskich" KUL, Lublin 2005;

Obecnie na KUL, na roku IV i V (seminarium filozofii prawa) przygotowywanych jest pod kierunkiem dr K. Wroczyńskiego 12 prac magisterskich.

 

Autor: Krzysztof Wroczyński
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2010, godz. 22:34 - Andrzej Zykubek