Dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
- wykaz wybranych publikacjiMonografie i komentarze
1. Ochrona danych osobowych w telekomunikacji - aspekty prawne, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2003,
2. Ochrona danych osobowych. Komentarz, (wspólnie z J. Bartą i R. Markiewiczem), wydanie III, Zakamycze 2004;
3. Informacja w administracji publicznej - prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony, Wrocław 2007;

4. Ochrona danych osobowych. Komentarz, (wspólnie z J. Bartą i R. Markiewiczem), wydanie IV, LEX a Wolters Kluwer business 2007;

5. Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno - prawne, Lublin 2008;

6. Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych, Wrocław 2010;

7. Ochrona danych osobowych. Komentarz, (wspólnie z J. Bartą i R. Markiewiczem), Wydanie V, Warszawa 2011.

8. Ochrona danych osobowych. Komentarz, (wspólnie z J. Bartą i R. Markiewiczem), Wydanie VI, Warszawa 2015

9. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018


Redakcja wydawnictw zbiorowych

1. Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Lublin 2008.

 

Artykuły, opracowania i glosy
1. Podstawy prawne dopuszczalności przetwarzania danych osobowych [w:] S. Fundowicz (red.): „Współczesne problemy prawa publicznego, Studia z prawa publicznego t. I”, Lublin 1999,
2. Ochrona danych osobowych w Internecie - zarys problematyki [w:] R. Skubisz, (red.) Internet 2000. Prawo - ekonomia - kultura, Lublin 2000,
3. Projekt ustawy o rzecznikach patentowych. W sprawie ochrony danych osobowych, „Rzecznik Patentowy” nr 2 z 2000 r.;

4. Listy gończe w Internecie [w:] T. Zasępa (red.) Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001,
5. Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony informacji w telekomunikacji (część I), „Ochrona Informacji” nr 3 z 2002 r.
6. Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony informacji w telekomunikacji (część II), „Ochrona Informacji” nr 4 z 2002 r.
7. Ochrona danych osobowych w telekomunikacji w prawie szwajcarskim, „Prawo, Administracja, Kościół” nr 1 (9) z 2002 r.
8. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21.III. 2002 r., sygn. akt II SA 1854/01 (dot. udostępniania przez ZUS organom prowadzącym egzekucję administracyjną danych o osobach ubezpieczonych będących dłużnikami), „Państwo i Prawo" nr 11 z 2003 r.

9. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w egzekucji administracyjnej [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004,
10. Obywatel jako osoba. Prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym [w:] Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2005,
11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, [w:] Sibiga G., Konarski X. (red.), Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, Warszawa 2007, s. 41-60.
12. Elektroniczny rejestr zbiorów danych osobowych, „Elektroniczna administracja" Nr 2 z 2007 r., s. 39-44;
13. Dane pasażerów linii lotniczych - kompromis UE i USA, „Prawo europejskie w praktyce", Nr 4 z 2007 r., s. 91-95;
14. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen, [w:] A. Kuś, T. Sieniow (red.) Układ z Schengen - szanse i zagrożenia współpracy transgranicznej, Lublin 2007, s. 62-71;
15. Obowiązki związane z zabezpieczeniem danych osobowych, [w:] P. Fajgielski (red) Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Lublin 2008, s. 141-152;
16. Zasady ogólne przetwarzania i ochrony danych osobowych, [w:] G. Goździewicz, M. Szabłowska (red.) Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów, Toruń 2008, s. 17-26;

17. Ochrona danych osobowych, „Wspólnota. Pismo samorządu terytorialnego" 2009, Nr 3, s.20-22;

18. Ochrona konsumenta w transakcjach internetowych - zagadnienia wybrane, „Studia Prawnicze KUL” 2008, Nr 4; s. 25-34;

19. Audyt przetwarzania i ochrony danych osobowych – zagadnienia prawne, [w:] G. Szpor (red.), Ochrona danych osobowych – skuteczność regulacji, Warszawa 2009, s. 221-231;

20. Ochrona danych a informacja publiczna. Publikowanie uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej, „Kadra kierownicza w administracji”, 2010, nr 1, s. 28-29;

21. Ustawa o ochronie danych osobowych. Wprowadzenie, Wrocław 2010, s. 5-22;

22. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych - zakładane cele i przewidywane skutki [w:] G. Sibiga (red.), Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych 2010, Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 2011, nr 3, s. 2-5;

23. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana w Internecie [w:] G. Szpor (red.) Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, Warszawa 2011, s. 37-44, ISBN 978-83-255-2601-6.

 

Hasła w leksykonach i encyklopediach:
1. Podpis elektroniczny. Świadczenie usług drogą elektroniczną [w:] B. Szmulik, S. Serafin (red.) Leksykon obywatela, Warszawa 2008, s. 1193- 1198 (17 haseł przedmiotowych);

2. Ochrona danych osobowych [w:] M. Domagała (red.), A. Haładyj (red.), S. Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa 2010, s. 251-258 (10 haseł przedmiotowych).

 

Opracowania o charakterze poradnikowym
1. Internet dla prawników - mały przewodnik, Oficyna Wydawnicza Verba,  wydanie pierwsze, Lublin 1999;
2. Internet dla prawników - mały przewodnik, Oficyna Wydawnicza Verba, wydanie drugie uaktualnione, Lublin 2001.

 

Sprawozdania z konferencji naukowych
1. Przetwarzanie i ochrona danych, „Państwo i Prawo" nr 4 z 1999 r., s. 111;
2. Polityka w zakresie praw człowieka na przykładzie ochrony danych osobowych, „Państwo i Prawo" nr 9 z 1999 r., s. 101-102;
3. Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, „Prawo, Administracja, Kościół" nr 4 z 2001 r., s. 303-304;
4. 10 lat ochrony danych osobowych, „Studia Prawnicze KUL", nr 2 z 2008 r., s. 141-142;
5. Ochrona danych osobowych - skuteczność regulacji, „Państwo i Prawo", nr 4 z 2009 r., s. 126-127.

 

Ochrona konsumenta w transakcjach internetowych - zagadnienia wybrane, „Studia Prawnicze KUL” 2008, Nr 4; s. 25-34
Autor: PF
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2018, godz. 20:28 - Paweł Fajgielski