W celu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli powołuje się Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia.

Komisja na posiedzeniu w dniu 9 września 2013 r. wprowadziła Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia. Podstawowymi jego celami są:
a) monitorowanie standardów akademickich wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stosownych rozporządzeń MNiSW do ustawy,
b) ocena i doskonalenie procesu kształcenia,
c) ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
d) zbieranie opinii absolwentów o przebiegu odbytych studiów, poziomie zadowolenia ze studiów, wynikach kształcenia, przebiegu kariery zawodowej,
e) ocena dostępności informacji na temat kształcenia,
f) działania mające na celu współpracę z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności w zakresie: kształtowania programów nauczania, planowania i badania efektów kształcenia, badań naukowych, identyfikowania potrzeb lokalnego rynku pracy,
g) tworzenie jednoznacznych procedur oceny metod, warunków kształcenia oraz programów studiów,
h) informowanie społeczeństwa, w tym kandydatów na studia oraz pracodawców o jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów,
i) zwiększenie międzynarodowej mobilności studentów,
j) wypracowanie właściwych instrumentów służących do realizacji tych zadań,
k) prowadzenie przejrzystej polityki kadrowej,
l) zatrudnianie, nagradzanie i awansowanie pracowników.

 

Regulamin Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na WZPiNoS obowiązuje od dnia 1 października 2013 r.

Autor: Sylwia Terpiłowska
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2015, godz. 21:42 - Mirosław Rewera