Nakładem Wydawnictwa C. H. BECK ukazała się publikacja pt. „Leksykon kryminalistyki. 100 podstawowych pojęć” autorstwa Pracowników naszego Wydziału:   dr Moniki Bartnik i dr Wojciecha Lisa. 

Leksykon spełnia założenia programu dydaktycznego studiów wyższych i z powodzeniem może być stosowany w procesie kształcenia jako doskonałe repetytorium zawierające najważniejsze zagadnienia z zakresu kryminalistyki i postępowania karnego. Jednakże nie ogranicza się jednak tylko do osób zgłębiających omawiane zagadnienia w ramach studiów wyższych, ale adresowany jest do szerokiego grona odbiorców – przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, a także wszystkich, którzy chcą zapoznać się z podstawowymi  zagadnieniami techniki i taktyki kryminalistycznej.         

 

   Autorom gratulujemy!

Ks. prof. Tadeusz Guz został laureatem tegorocznej lubelskiego nobla za monografię pt. Filozofia prawa III Rzeszy Niemieckiej.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Lubelska Nagroda Naukowa im. Profesora Edmunda Prosta, tzw. lubelski nobel, przyznawana jest na początku roku, za wybitne prace naukowe, książki lub wynalazki już od 15 lat.

 

 

 

Zdjęcie 1  Zdjęcie 2

Leksykon polskiej procedury karnej. 100 podstawowych pojęć

Redakcja: dr Monika Bartnik

 

Leksykon polskiej procedury karnej zawiera 100 podstawowych haseł, które przybliżają Czytelnikowi podstawowe instytucje i pojęcia z zakresu postępowania karnego. Leksykon stanowi pomoc w nauce postępowania karnego w szczególności dla studentów kierunków prawa i administracji, a także aplikantów. Syntetyczne opracowanie pojęć umożliwia szybkie dotarcie do wiadomości, ich utrwalenie, a także sprawdzenie. Alfabetyczny układ haseł pozwala Czytelnikowi dotrzeć do zwięzłej i wyczerpującej informacji na temat pojęcia oraz instytucji z zakresu prezentowanej problematyki.

 

Autorami leksykonu są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:

 

dr Monika Bartnik, adiunkt w Katedrze Kryminologii i Psychologii Kryminalnej na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim; jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki dowodów oraz środków przymusu w procesie karnym, medycyny sądowej i prawa medycznego, a także prawa rodzinnego i opiekuńczego,

 

dr Joanna Dzierżanowska, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki dowodów w procesie karnym, teorii opiniowania i dowodu z opinii biegłego i dowodów naukowych,

 

dr Wojciech Lis, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomiczny

ch w Tomaszowie Lubelskim; jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących bezpieczeństwa państwa, prawa policyjnego, prawa dowodowego, prawa administracyjnego oraz prawa prasowego,

 

dr Henryk Streit, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim; adwokat – członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie, prowadzący indywidualną Kancelarię Adwokacką w Rzeszowie, która posiada swoje filie.

Prawo ukraińskie. Wybrane zagadnienia

Redakcja:

dr Monika Bartnik

dr Marek Bielecki

dr Jerzy Nikołajew

 

Publikacja jest próbą refleksji nad prawem ukraińskim i odsłonięciem wybranych obszarów funkcjonowania. Obejmuje cztery działy: zagadnienia konstytucyjne i ustrojowe, zagadnienia cywilne i międzynarodowe, zagadnienia karne i medyczne, zagadnienia wyznaniowe i ochrona zabytków. Autorami artykułów są przedstawiciele środowisk uniwersyteckich, głównie z Lublina i Lwowa skupieni wokół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Opracowanie ma na celu przybliżenie problematyki prawa ukraińskiego szerszemu kręgowi odbiorców, zwłaszcza że dziedzina ta wymaga większego spopularyzowania także wśród wielu środowisk naukowych zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.

Autorom gratulujemy!

 

Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej

dr Monika Bartnik, dr Wojciech Lis

 

Problematyka przestępstw bezpośrednio związanych z ochroną dóbr osobistych człowieka, w szczególności problematyka czynów zabronionych popełnionych za pomocą środków masowego komunikowania, a wymierzonych w dobre imię i cześć człowieka od dawna stanowi przedmiot badań nie tylko prawników, ale również etyków, socjologów, dziennikarzy i należy do jednej z najbardziej aktualnych i spornych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Rozwój techniki, a co za tym również idzie rozwój nowych możliwości komunikowania się na odległość, poza oczywiście wieloma pozytywnymi aspektami, pociąga za sobą również negatywne skutki otwierając tym samym coraz to nowe możliwości naruszania dóbr osobistych człowieka, w szczególności jego dobrego imie nia oraz czci. I chociaż tzw. „wolność mediów” umożliwia wkraczanie w dobra osobiste, to nie można przyjąć, że takie zachowania zawsze powinny pozostawać bezprawne.

18.11.2013

Konferencja

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych

i Ekonomicznych  w Tomaszowie Lubelskim

 

ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową

 

 

    Roztocze: pogranicze – ludzie – wielokulturowość

 

Konferencja odbędzie się

 

22 listopada 2013

 

w Auli WZNPiE

w Tomaszowie Lubelskim przy ul Lwowskiej 80

 

 

ZAPROSZENIE

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję Roztocze: pogranicze – ludzie – wielokulturowość,która odbędzie się dn. 22 listopada br. w auli im. Ks. I. Radziszewskiego, przy ul. Lwowskiej 80.

Roztocze, region o charakterze transgranicznym stanowi pod względem ludnościowym i kulturowym szczególnie interesujący teren badawczy ze względu na zachowanie się na tym terenie wielu reliktów dawnej kultury i tradycji. Nie jest to jednak jakiś skansen kultury, gdyż zachodzą tu intensywne procesy urbanizacyjne, integracyjne oraz transformacje społeczne, religijne, gospodarcze i kulturowe.

            W przeszłości krzyżowały się tu wpływy polskie, ruskie, żydowskie, austriackie, ormiańskie, nawet tatarskie oraz religijne oddziaływania rzymsko- i greckokatolickie, prawosławne, judaistyczne, ormiańskie, protestanckie, a nawet islamskie. Mimo wieloetniczności i wielokulturowości, na tym terenie, przeważały jednak wśród ludności w ciągu wieków różne formy koegzystencji, współpracy, ale zdarzały się i krwawe konflikty, rzezie i czystki etniczne, niszczenie wielowiekowego dorobku kulturowego.

            W ostatnich dziesięcioleciach można zauważyć na tym terenie intensywne procesy transformacyjne, przede wszystkim dzięki oddziaływaniu środków społecznego przekazu, kontaktom kulturowym, upowszechnianiu się szkolnictwa różnego typu i procesom cywilizacyjnym. Niektóre dawne wzorce kulturowe dewaluują się, ulegają relatywizacji, ale tworzą się też nowe wzorce, ideały i zachowania kulturowe, często pod wpływem zachowań unioeuropejskich czy amerykańskich.

Jednym z ważnych obszarów refleksji chcemy uczynić kulturę, szczególnie zaś dziedzictwo kulturowe Roztocza i pogranicze jako obszar styku różnych kultur. Niemniej istotne stają się problemy związane z terenem transgranicznym – ekonomiczne, prawne, społeczne. Złożoność i wieloaspektowość problematyki wymaga interdyscyplinarnego spojrzenia na Roztocze. W związku z tym zapraszamy do wspólnej debaty: historyków, etnologów, kulturoznawców, historyków literatury, filozofów, socjologów, ekonomistów, prawników, ale także samorządowców i regionalistów. 

Mamy nadzieje, że tematyka konferencji wzbogaci wiedzę o Roztoczu, jego dziejach
i ludziach wpisanych w historię tego regionu.

Serdecznie Państwa zapraszamy

Organizatorzy

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się dodatkowy nabór na wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach programu LLP-Erasmus w roku 2013-14. Nabór będzie prowadzony do 31 października 2013. Szczegółowe informacje a także formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.kul.pl/erasmus. Bliższych informacji udziela dr Grzegorz Kowalski w czwartki, BG Katedra Prawa Konstytucyjnego.Jednocześnie informujemy, że 15 października (wtorek) odbędzie się w Lublinie spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych studentów (Aula Muzykologii, CJPII s. 1031, godz. 14:30-15:30)."

 

Uprzejmie przypominamy o trwającym naborze na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz na wyjazdy pracowników (pracowników nie będących nauczycielami akademickimi i nauczycieli akademickich) w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013-14. Ostateczny termin przyjmowania dokumentów upływa 28 października 2013 r. Szczegółowe informacje i dokumenty aplikacyjne są na stronie www.kul.pl/Erasmus pod linkiem: Wyjazdy pracowników.

 

03.07.2013

ZAPROSZENIE

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych

w Tomaszowie Lubelskim

 

 

 

    ZAPROSZENIE

 

 

Dziekan i Rada

Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych

w Tomaszowie Lubelskim

mają zaszczyt zaprosić:

 

 …...................................................................................

 

na uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów magisterskich i licencjackich.

 

 

Program:

  • Msza Św. z kazaniem, Jego Ekscelencja  Ks. Bp. dr Marian Rojek,

Biskup Diecezjalny Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej

  • Gaude Mater Polonia – Chór WZNPiE
  • Dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL, Dziekan WZNPiE

Otwarcie uroczystości i powitanie gości

  • Wręczenie dyplomów
  • Vivat, vivat, Chór WZNPiE
  • Słowo Absolwentów
  • Gratulacje
  • Gaudeamus igitur, Chór WZNPiE

 

 

 

 

 

 

Uroczystość odbędzie się

15 lipca 2013 roku o godz. 15.00

w Auli im. Ks. Idziego Radziszewskiego WZNPiE

Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 80

 

 

 

Konferencja Naukowa

„Zamojszczyzna 1943” na historycznej mapie pamięci

Polski, Europy i Świata

 

organizowana pod honorowym patronatem Pana Bogdana Borusewicza,
Marszałka Senatu RP

oraz

Pana Krzysztofa Hetmana Marszałka Województwa Lubelskiego

 

Termin:

20-21 czerwca 2013 roku

 

Miejsce:

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

 

 

Zaproszenie

 

Program

     W bieżącym roku akademickim 2012/2013 odbyła się VIII Spartakiada Sportowa Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Rozgrywki były prowadzone w dyscyplinach: piłka siatkowa, futsal, szachy (kobiet i mężczyzn) i tenis stołowy (kobiet i mężczyzn).

    Uroczystość podsumowania sportowych zmagań w roku akademickim 2012/2013 oraz wręczenia nagród i dyplomów dla Zarządu Akademickiego Związku Sportowego oraz zasłużonych reprezentantów WZNPiE KUL na zawodach sportowych w roku akademickim 2011/2012 odbyła się w trakcie  trwania Dni KULtury Studenckiej 2013 tzw. KULturaliów.

   Turniej Piłki Siatkowej odbył się na hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim o godzinie 15:00. Uroczystość poprowadziła Katarzyna Gondko i Paulina Wodzyńska-studentka II roku prawa.  Komentatorem meczów był Jakby Kalbarczyk-student IV roku prawa, były przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studentów.

Wydarzenie rozpoczął mecz II i V roku prawa- finalistów VIII Spartakiady. Dwa emocjonujące sety wygrał II rok prawa. W krótkiej przerwie odbył się konkurs na hasło reklamowe SKOKu, który wygrała Katarzyna Gondko. Otrzymała nagrodę książkową. Bardziej wyczekiwany był drugi mecz. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni zmierzyli się z V rokiem prawa. Mecz Gwiazd uświetnili: dr Grzegorz Kowalski, dr Robert Pankiewicz, dr Wojciech Lis  i ks. dr Zbigniew Jaworski, skład drużyny VIP zasilili Łukasz Karpiuk, Michał Dziura i Maciek Bodziak. Po wyrównanym i pełnym zwrotów meczu zwyciężyli Nasi Wykładowcy. Wykazali się nie tylko sportowymi  umiejętnościami, ale także sztuką dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji w potyczce sportowej ze studentami.

   Po meczu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom i uczestnikom VIII Spartakiady Sportowej WZNPiE KUL oraz podsumowanie sportowych zmagań w roku akademickim 2011/2012.  Nagrody Dziekana wręczył ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL. Odznaczenia KUL trafiły do najlepszych sportowców. Prezes Akademickiego Związku Sportowego- Katarzyna Gondko- podziękowała za trud i zaangażowanie pani Marcie Czuryło-Opiekunowi Naszych Sportowców.

 

Organizatorami Uroczystości byli:

 

Akademicki Związek Sportowy

Wydziałowy Samorząd Studencki

WZNPiE KUL w Tomaszowie Lubelskim WZNPiE KUL w Tomaszowie Lubelskim

 

 09 maja 2013 r. Turniej Piłki Siatkowej09 maja 2013 r. Turniej Piłki Siatkowej

 

 

Akredytacja

Z satysfakcją informujemy, że w toku procesu akredytacji prowadzonej przez Polską Komisją Akredytacyjną, oceniany kierunek studiów PRAWO stacjonarne jednolite magisterskie prowadzony na naszym Wydziale otrzymał ocenę pozytywną.


treść uchwały PKA z dnia 21 marca 2013

VIII SPARTAKIADA 2012/2013

 

WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

      O PUCHAR PRZECHODNI DZIEKANA WZNPiE KUL

          DR  HAB. PAWŁA MARCA, PROF. KUL

20.01.2013

Brydż sportowy

Dnia 5 grudnia 2012 r. na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim odbyła się I runda Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego 2012/2013 w brydżu sportowym. Organizatorem rozgrywek był Klub Uczelniany AZS WZNPiE KUL. Studenci naszego Wydziału wystąpili w barwach klubowych Uczelni Macierzystej AZS KUL Lublin. Reprezentacja w składzie:

1 para Anna Herman, Adrian Kania

2 para Artur Skibniewski, Karol Mielniczek

3 para Andrzej Marek, ks. Zbigniew Jaworski

zajęła II miejsce w klasyfikacji generalnej i tym samym obroniła zeszłoroczne wicemistrzostwo.

02.01.2013

Konkurs

Szanowni Państwo
 

Po raz drugi serdecznie zapraszamy młodzież kształcącą się w szkołach ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Młody człowiek w XXI wieku” organizowanym przez Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  Jana Pawła II. Do wygrania cenna nagroda – I miejsce netebook. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy w dowolnej formie literackiej (np.: referat, esej) lub  plastycznej (np. :rzeźba, plakat, grafika) związanej z jednym z pięciu kierunków studiów w ramach których realizowane są zajęcia w WZNPiE KUL w Tomaszowie Lubelskim.

 

Sugerowana tematyka:

„Archeologia nauką ponad granicami”. (ARCHEOLOGIA)

Czy wiesz, że współczesne granice państwowe nie mają dla archeologii żadnego znaczenia? Nie istniały przecież w czasach funkcjonowania dawnych kultur! Czy znasz słynne stanowiska archeologiczne badane przez archeologów z różnych krajów, także z Polski? Czy chciałbyś zostać archeologiem  i  brać udział w badaniach poza granicami swojego  kraju?  Czy  posiadasz  informacje o plemionach, które przed Słowianami zamieszkiwały nasz kraj? Dawne kultury i plemiona zawsze kontaktowały się między sobą, prowadziły wymianę handlową – przedstaw, co o tym wiesz. Czy znasz jakieś  międzynarodowe  projekty  badań  archeologicznych, realizowane w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej? Udowodnij, że rzeczywiście archeologia jest nauką bez granic.

 

„Przedsiębiorczość młodych kluczem do sukcesu”. (EKONOMIA)

Cechy przedsiębiorcy: dynamizm, aktywność, skłonność do podejmowania ryzyka, umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków, postrzeganie szans i ich wykorzystywanie; Przedstaw swoje przemyślenia: czy postawy przedsiębiorcze ludzi młodych mogą być  źródłem zarówno ich osobistego sukcesu jak i  sukcesu rozumianego w skali globalnej.  Opisz swoje pomysły na sukces.

 

„Młody człowiek w sieci, czyli o rzeczywistości cyberkultury”. (ETNOLOGIA) 

Mam dziś coś, czego nasi rodzice i dziadkowie nie mogli sobie nawet wyobrazić: internet, telefony komórkowe, strony www, Twittery, iPady, itp. Nowe technologie i media komunikacyjne odmieniły ludzkie życie. Stworzyły cyberkulturę. Co sądzisz o świecie wirtualnym? Jak go doświadczasz? Z jakich powodów ten świat Cię fascynuje i urzeka? Jakie dostrzegasz zagrożenia w cyberprzestrzeni? Oczekujemy na Twoją relację z „podróży” w wirtualny świat.

 

„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym” (PRAWO)

Czym  jest  dla mnie demokracja? Jak rozumiem zasadę państwa prawnego, jakie instytucje świadczą o zastosowaniu tej zasady w naszym państwie? Jak oceniam działanie państwa w ustroju demokratycznym, czy stanowi ono zagrożenie czy może sprzyja obywatelowi?

 

"Nowe wyzwania w dziedzinie nauki, kultury i polityki" (STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE)

Jak należy przypuszczać, w XXI wieku ludzkości stanie przed nowymi wyzwaniami w dziedzinie nauk ścisłych oraz technicznych, co z kolei może doprowadzić do zbliżenia kultur na Naszej planecie, a w dalszej perspektywie do zmian ustrojowych w poszczególnych jej obszarach. Przedstaw swoje przemyślenia, opinie i sugestie na temat tych globalnych przeobrażeń. Odpowiedz na pytania: Jakie zagrożenia dla poszczególnych państw i narodów niosą te przemiany?  Czym powinni kierować się politycy, by ten światowy rozwój następował w sposób pokojowy?

 

 

W lipcu 2012 roku I rok archeologii odbywał swoje pierwsze terenowe ćwiczenia wykopaliskowe. Grupa pod kierownictwem dr M. Bohra brała udział w wykopaliskach prowadzonych w miejscowości Bytomin (Bytnik) koło Głogowa na Dolnym Śląsku.

 

Studenci  etnologi WZNPiE KUL  na praktykach 

w Kraju Ałtajski,  południowa Syberia,  Rosja.

Dzięki kontaktom p. prof.  Antoniego Kuczyńskiego – kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Kulturalnych i Badań Etnicznych WZNPiE KUL – a przede wszystkim życzliwości i otwartości na współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, jaką okazała Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej FREYA (http://freya.org.pl/), dwoje studentów kierunku etnologia odbywa praktyki terenowe na Syberii. 

 

 

W dniach 29 maja 2012 r. – 2 czerwca 2012 r. Parlament Europejski w Brukseli odwiedzili studenci Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, studenci szkół wyższych z Zamościa i dziennikarze mediów lokalnych.