INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW NA CZĘŚĆ STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/19

 

INFORMATION ABOUT ERASMUS+ MOBILITY FOR STUDIES IN THE ACADEMIC YEAR 2018/19 (English version - click here)

 

NABÓR NA WYJAZDY NA II SEMESTR  1-31  PAŹDZIERNIK 2018
 

Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) umożliwia studentom KUL wyjazd na część studiów za granicę. Studia odbywane w uczelni partnerskiej są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.

 

Umowy Erasmus+ na wyjazdy w II semestrze roku akademickiego 2018/19 znajdują się tutaj: umowy_18-19_nabor_październikowy

 

Ile wynosi STYPENDIUM?

 

Każdy zakwalifikowany student otrzyma stypendium. Wysokość stawek na 1 mies. w zależności od kraju wyjazdu:

 

Grupa IDania, Finlandia, IrlandiaIslandia, Lichtenstein, Luksemburg, NorwegiaSzwecja, Wielka Brytania - 500 EUR

Grupa II – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 450 EUR

Grupa IIIBułgariaChorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 400 EUR

 

Stypendium Programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

 

Podczas wyjazdu na studia Erasmusa za granicą studenci pobierają też wszystkie inne stypendia, do których mają prawo (tj. socjalne czy naukowe).

 

Uwaga! Studenci, którzy będą pobierali stypendium socjalne w KUL w semestrze poprzedzającym wyjazd Erasmus+ otrzymają dodatkowo 200 euro miesięcznie, czyli - student będzie miał miesięczne stypendium w wysokości (w zależności od kraju wyjazdu):

 

Grupa I500 EUR + 200 EUR (równowartość w PLN)

Grupa II450 EUR + 200 EUR (równowartość w PLN)

Grupa III400 EUR + 200  EUR (równowartość w PLN)

 

Studenci niepełnosprawni również mogą wnioskować o dodatkowe wsparcie finansowe. Całkowite stypendium dla studentów ze stypendium socjalnym oraz studentów niepełnosprawnych pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i jest wypłacane w PLN.

 

Średnie koszty utrzymania w poszczególnych krajach można sprawdzić TUTAJ

 

KTO może ubiegać się o stypendium?

 

O stypendium mogą ubiegać się studenci KUL, którzy:

  • są zarejestrowani jako studenci KUL na kierunku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzącym do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z wyjątkiem studiów podyplomowych)
  • są (w momencie wyjazdu – tj. w roku 2018/19) studentami co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia (co najmniej trzeciego roku w przypadku studentów psychologii). Osoby aplikujące na ostatnim roku studiów I stopnia mogą wyjechać na częściowe studia zagraniczne w następnym roku akademickim pod warunkiem, że podejmą studia II stopnia w KUL.
  • ich pobyt w ramach wcześniejszego programu Erasmus/Erasmus+ (studia, praktyki) na danym etapie studiów oraz aktualny pobyt w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie przekroczy łącznie 12 miesięcy
  • znają dobrze właściwy język obcy (wymagany poziom dla większości uczelni to B1 lub B2; sprawdź szczegóły tutaj - KLIKNIJ)
  • mają średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów aktualnego etapu studiów (I stopnia, II stopnia czy III stopnia) co najmniej 3,5
  • ubiegają się o wyjazd do uczelni i na kierunek studiów, z którym istnieje podpisana umowa w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE)
  • nie przebywają w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim, naukowym lub zdrowotnym

 

UWAGA!      Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich* lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności – dlatego też studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia w ramach programu Erasmus/Erasmus+ na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na studia w bieżącej rekrutacji. Osoby, które wyjeżdżały na studia i praktykę Erasmus/Erasmus+ na aktualnym etapie studiów  mogą aplikować o ponowny wyjazd na tym samym etapie, pod warunkiem że ich pobyt za granicą łącznie nie przekroczy 12 miesięcy.

*Studenci jednolitych studiów magisterskich (prawo, psychologia, teologia) mają możliwość wyjazdu na praktykę i studia do 24 miesięcy łącznie w trakcie całych studiów.

 

DOKĄD i KIEDY można wyjechać?

Lista uczelni, na które można wyjechać w II sem. roku akademickiego 2018/2019 jest dostępna tutaj: KLIKNIJ

 

Informacje o uczelniach partnerskich:

Praktyczne informacje o uczelniach na podstawie ankiet byłych stypendystów Erasmus z KUL-u

 

 

Jakie DOKUMENTY należy złożyć?

 

  • Formularz zgłoszeniowy dostępny w Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych (SOWM) Działu Współpracy z Zagranicą (p. 202, 203) i tutaj: formularz_zgloszeniowy

 

  • CV w języku polskim wraz z kserokopiami dokumentów, potwierdzającymi informacje zawarte  w CV (prosimy nie kserować podstawowych dokumentów np. świadectwa maturalnego, legitymacji studenckiej, dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy)

 

  • Zaświadczenie o znajomości wymaganego języka obcego (może to być międzynarodowy certyfikat zdanego egzaminu językowego, zaświadczenie ukończonego kursu językowego, zaświadczenie ze SPNJO - konieczne jest wskazanie poziomu kursu oraz oceny końcowej z egzaminu) – nie dotyczy studentów neofilologii* oraz studentów kierunków oferowanych w języku angielskim na KULu. Studenci nie posiadający zaświadczenia o znajomości języka obcego mają również możliwość aplikowania i będą przechodzić pisemny test językowy.

 

* Studenci hispanistyki, filologii romańskiej i germańskiej kurs „0”- (I i II rok) również uczestniczą w pisemnym teście językowym. Studenci filologii niderlandzkiej nie uczestniczą w teście, ale warunkiem podejścia do procedury kwalifikacyjnej jest ocena min. 4,0 z PNJN (studenci I roku – średnia z zaliczeń PNJN I semestru; studenci lat starszych – ocena z egzaminu PNJN z poprzedniego roku).

 

 

Uwaga! Wszyscy studenci, z wyjątkiem wyżej wymienionych oraz studentów posiadających międzynarodowe certyfikaty językowe na poziomie co najmniej B2, będą przechodzić test językowy. Studenci nie posiadający zaświadczenia o znajomości języka obcego mają również możliwość aplikowania i będą  przechodzić test językowy. Więcej informacji na temat testu językowego - patrz: Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia Erasmus+ w roku akademickim 2018-19.

 

 

Termin składania aplikacji: od 1.10.2018-31.10.2018 w SOWM, Gmach Główny KUL, p. 202 i 203

 

 

KONTAKT W KUL
Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych
Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
mgr Agnieszka Gleń, glen@kul.pl,  tel. 81 445-41-81

mgr Renata Kras, marczak@kul.pl, tel. 81 445-41-83

 

WAŻNE LINKI

Lista Koordynatorów Programu Erasmus+

Lista umów 2018-2019 KLIKNIJ TUTAJ

Zasady_rekrutacji_na_studia_Erasmus+_2018_2019

Zasady rozdziału środków i finansowania wyjazdów na część studiów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018-19 - KLIKNIJ TUTAJ

Zasady wyjazdów na studia w ramach Erasmus+ w roku 2018-2019 - dokument dostępny w bazie Moodle na e-kulu