Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są ogłaszane
na dwa sposoby:

 1. po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie rekrutacyjnym
  - w zakładce dotyczącej szczegółów kierunku - kandydat ma dostęp do informacji o tym, czy zakwalifikował się na wybrany kierunek studiów,
 2. imienna lista osób, które zakwalifikowały się na wybrane kierunki jest wywieszana na tablicy ogłoszeń na KUL-u. 
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 • W toku postępowania rekrutacyjnego wyniki są ogłaszane po zakończeniu każdej jego części; obejmują one także tych kandydatów, którzy zgodnie ze szczegółowymi zasadami postępowania kwalifikacyjnego, nie mogą być dopuszczeni do jego dalszego etapu.
 • Pisemna praca egzaminacyjna jest oceniana przy zachowaniu anonimowości jej autora. Pisemną pracę egzaminacyjną ocenia co najmniej dwóch egzaminatorów, specjalistów z danego przedmiotu. W przypadku niezgodności ich opinii, ostateczny wynik ustala przewodniczący komisji lub podkomisji.
 • Jeżeli praca pisemna zawiera elementy opisowe, ocena negatywna takiej pracy jest pisemnie uzasadniana przez egzaminatora.
 • Praca pisemna może być udostępniona do wglądu wyłącznie jej autorowi.
 • Kandydat może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych w toku postępowania rekrutacyjnego.
 • Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2012, godz. 12:02 - Andrzej Zykubek