Studia I stopnia, studia jednolite

 • Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na studia
  I stopnia i jednolite magisterskie nastąpi 13 lipca 2016 r. (I termin).
 • Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni.
 • Osoby zakwalifikowane na studia są zobowiązane złożyć w terminie 14-20 lipca 2016 r. w dziekanacie Wydziału komplet dokumentów pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.
 • Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.
 • Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniona planowana liczba miejsc, na studia będą kwalifikowane kolejne osoby w następujących terminach:
  • 22 lipca – posiedzenia komisji wydziałowych (II termin)

  • 22 lipca - ogłoszenie listy zakwalifikowanych w II terminie

  • 25–27 lipca – potwierdzenie podjęcia studiów (dla osób zakwalifikowanych w II terminie)

  • 28 lipca – posiedzenia komisji wydziałowych (III termin)

  • 28 lipca – ogłoszenie listy zakwalifikowanych w III terminie

  • 29 lipca–2 sierpnia – potwierdzenie podjęcia studiów (dla osób zakwalifikowanych w III terminie)

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2016, godz. 11:51 - Magdalena Malec