Studia II stopnia

 

  • Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na studia II stopnia nastąpi 19 lipca 2016 r.
  • Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata (w szczegółach wybranego kierunku studiów) oraz w siedzibie Uczelni.
  • Osoby zakwalifikowane na studia są zobowiązane złożyć w terminie 22 lipca – 9 września 2016 r. w dziekanacie Wydziału komplet dokumentów pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.
  • Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.
  • Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniona planowana liczba miejsc, na studia będą kwalifikowane kolejne osoby w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2016, godz. 11:52 - Magdalena Malec