1. Międzynarodowa Konferencja na temat: Konserwatyzm i Państwotwórczość w Europie Środkowo -Wschodniej, Lublin 23 listopada 1997, temat referatu: Rozumienie polityki w świetle nauki o cywilizacjach F. Konecznego.
 2. Międzynarodowe Sympozjum Zadania Współczesnej Metafizyki - FIDES ET RATIO. W rocznicę ogłoszenia, interpretacje, nadinterpreacje, deformacje, organizatorzy Katedra Metafizyki i SITA PL, Lublin 9-10 grudnia 1999, tytuł wykładu: Filozofia chrześcijańska a cywilizacja
 3. Międzynarodowe Sympozjum Wolność i odpowiedzialność, Poznań 27-29 XI 2000, organizowanego przez Instytut Filozofii UAM oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, temat referatu: Human Freedom in the Latin Civilization
 4. Sympozjum Nowość chrześcijańskiej kultury u progu III- ego tysiąclecia, Toruń 2-3 2000, zorganizowanego przez IEN, temat referatu: Spełnienie dobra osoby - sensem działania moralnego. Miejsce moralności w kulturze chrześcijańskiej
 5. Międzynarodowe Sympozjum Thomism and the future of philosophy. Wilno 3-4 lipca 2000, organizowanym przez Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology i LOGOS MAGAZIN, temat referatu: Cywilizacyjne determinanty nauki
 6. The 8th St. Thomas Aguinas Summer School - Trakai Lietuva, organizowanym przez Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology i LOGOS MAGAZIN, 8 lipca 2001, temat referatu: Doniosłość filozofii klasycznej dla kultury
 7. Sesja - Społeczeństwo Informacyjne - iluzja czy rzeczywistość, 18-22 III 2002, KUL, organizowana przez Koło Studentów Socjologii KUL, temat referatu: Fenomen 11 IX września 2001 - wojna światów czy wojna cywilizacji?
 8. XLIV Tydzień Filozoficzny Człowiek wobec piękna, 25-28 lutego 2002 KUL, organizowany przez Koło Naukowe Studentów Filozofii KUL, temat referatu: Człowiek wobec piękna w cywilizacji łacińskiej
 9. Międzynarodowa Sesja Przyszłość cywilizacji Zachodu, 11 kwietnia 2002, organizowana przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, temat referatu: Czy zmierzch cywilizacji Zachodu?
 10. Patriotyzm - czym jest? Patriotyzm wczoraj i dziś 18 IX 2002, Wodzisław Śląski, sesja naukowa zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, temat referatu: Patriotyzm i jego rola w życiu osobowym człowieka
 11. Sympozjum Filozofia w kulturze, 16 listopada 2002, organizowane przez: Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, temat referatu: Rola filozofii w życiu społecznym
 12. Międzynarodowe Sympozjum z cyklu: Zadania współczesnej Metafizyki: „Błąd antropologiczny" i jego konsekwencje w kulturze 12 XII 2002, zorganizowane przez Katedrę Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin, temat referatu: Problem „błędu antropologicznego" w teoriach społecznych
 13. Konferencja na temat: Polska w epoce globalizacji 7-9 marca 2003, zorganizowana przez Europejskie Forum Studentów - Association des Generaux des Etudiants, Lublin, dnia 9 marca, temat wykładu: Kultura globalna fikcja czy nowa jakość?
 14. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu na temat Kultura wobec techniki. Lublin 9 kwietnia 2003, sesja zorganizowana przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, temat wykładu: Cywilizacja łacińska wobec techniki
 15. Congreso Internazionale L'umanesimo cristiano nel III millennio: la prospettiva di Tommaso d'Aquino - Roma, 21-25 Settembre 2003; organizatorzy: Pontificia Accademia di S. Tommaso d: Aquino, Società Internazionale Tommaso d'Aquino, temat wykładu: Law and Freedom - Against the groundwork of S. Th. I-II q. 90-97
 16. III Międzynarodowe Sesję z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu na temat: Filozofia i edukacja, 5 maja 2004 Lublin, sesja zorganizowana przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, temat wykładu: Prawo człowieka do edukacji
 17. Konferencja Naukowa Fundamentalizm w Filozofii, Polityce i Religii, sesja naukowa zorganizowana przez U M K w Toruniu, Katedra Politologii i Instytut Filozofii, Katedrę Stosunków Międzynarodowych, 7-8 czerwca 2004, temat wykładu: Prawo a cel ludzkiego życia (św. Tomasz z Akiwinu)
 18. VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin, 14-18 IX 2004, temat wykładu: Osoba i jej naturalne prawa na kanwie STh. I-II, q. 90-97
 19. Przyszłość cywilizacji Zachodu - 27 kwietnia Lublin -KUL, sympozjum organizowane przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, temat wykładu : Ekonomia czy ekonomika.
 20. Międzynarodowa konferencja „Pedagogika w służbie rodzinie" 16-17 V 2005 Kielce, organizator - Akademia Świętokrzyska i Urząd Wojewódzki w Kielcach, temat wykładu: Granice pomocy wychowawczej państwa z perspektywy realistycznej filozofii.
 21. The IX -th International Confernce on the sciencie and quality of life, organizator - Universitas Studiorum Polona Vilnensis, Wilno 23-25 czerwca 2005, Litwa, temat wykładu: Prawo do bezpieczeństwa z perspektyw nauki o cywilizacjach
 22. VII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne, z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki" - Substancja -natura-prawo naturalne, Lublin 15 XII 2005, organizator: Zakład Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, temat wykładu: Analogiczność czy jednoznaczność w interpretacji prawa.
 23. Konferencja naukowa: Kulturowe funkcje filozofii, Toruń 9-10 czerwca 2005 Toruń, organizator Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu - Instytut Filozofii, temat wykładu: Rola realistycznej filozofii w kształtowaniu się ludzkiej kultury prawnej
 24. VI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu na temat: EWOLUCJONIZM CZY KREACJONIZM 18 kwietnia 2007 - Lublin; organizatorzy: Katedra Filozofii Kultury KUL, Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Universidad Abat Oliba - CEU (Hiszpania) i Gilson Society (USA). Temat wykładu: Emanacjonizm i jego wpływ na prawo i władzę
 25. Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki", SPÓR O CEL I CELOWOŚCIOWE WYJAŚNIANIE 13 grudnia 2007 - Lublin, organizatorzy: Katedra Metafizyki KUL i PTTA. Temat wykładu: Dobro wspólne czy porządek celem życia społecznego?
 26. XLIX Tydzień Filozoficzny, - WOLNOŚĆ I JEJ GRANICE, organizator Koło Filozoficzne Studentów KUL, 12-15 marca 2007 - Lublin, temat wykładu: Wolność człowieka w granicach prawa
 27. "O cywilizację łacińską". Sesja naukowa organizowana przez Koło Naukowe Historyków KUL 17 I 2007, temat wykładu: Prof. Feliksa Konecznego koncepcja cywilizacji łacińskiej
 28. 12 II 2007 - Paryż - Francja: temat wykładu: Prawo i polityka w cywilizacjach (na kanwie rozważań F. Konecznego i św. Tomasza z Akwinu), konferencja zorganizowana przez Klub Myśli Feliksa Konecznego w Paryżu,, miejsce wykładu: 20, rue Legendre, Paris XVII
 29. 13 II 2007 - Paryż - Francja: temat wykładu: Wolność człowieka a cywilizacje, konferencja zorganizowana przez Klub Myśli Feliksa Konecznego w Paryżu,, miejsce wykładu: 20, rue Legendre, Paris XVII
 30. European Multiculturalism as a Challenge - Policies, Success and Failures 10 13 IX 2007 - Lublin, org, Department of Economic Geography, Maria Curie - Skodowska University , temat wykładu: Multicultural and Multicivilizational Societes in Europe - from the Perspective of Feliks Koneczny's Reasearch on Civilization. Philosophical Remarks
 31. Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki", SPÓR O CEL I CELOWOŚCIOWE WYJAŚNIANIE 13 grudnia 2007 - Lublin, organizatorzy: Katedra Metafizyki KUL i PTTA. Temat wykładu: Dobro wspólne czy porządek celem życia społecznego?
 32. Sprawiedliwość w różnych cywilizacjach - przegląd stanowisk, VII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJ I ZACHODU Sprawiedliwość - idee a rzeczywistość, 16 kwietnia 2008, organizatorzy: Katedra Filozofii Kultury KUL oraz Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Centre de Recherche en Éthique Économique de l'Université Catholique de Lille (Francja) i Gilson Society (USA)
 33. Ideologie niszczące człowieka zagrożeniem dla misji, V Salwatoriańskie Sympozjum Misyjne , Europa dla Chrystusa - Chrystus dla Europy Reewangelizacja cywilizacji zachodniej organizowane przez: WSD Salwatorianów w Bagnie dnia 19 kwietnia 2008
 34. Filozoficzno-antropologiczne podstawy promulgacji prawa. Prawo a wolność, VIII Zjazd Filozoficzny - Warszawa 15-20
 35. Totalitaryzmy XX wieku i ich cywilizacyjne oraz filozoficzne podstawy, 2-3 października 2008 - Wilno - Międzynarodowa Konferencja naukowa - Mariana Zdziechowskiego widzenie totalitaryzmu, zorganizowana przez Instytut Polski w Wilnie, Uniwersytet Jagielloński, Katolicką Akademię Nauk w Wilnie.

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2008, godz. 21:36 - Andrzej Zykubek