W kwartalniku "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" publikuje się studia i artykuły z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych. Tematyka artykułów pozostawiona jest w gestii Autorów.

 

Teksty składane do publikacji w "Przeglądzie Prawno-Ekonomicznym" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Nie powinny też naruszać praw autorskich osób trzecich. Ewentualny wkład innych osób w powstanie publikacji oraz ewentualne źródła jej finansowania powinny zostać ujawnione. Praktyki określane jako ghostwriting i ghost authorship redakcja uważa za przejaw nierzetelności naukowej i naruszenie zasad etyki obowiązujących w nauce. Wszelkie przypadki takiej nierzetelności będą dokumentowane i ujawniane. Oryginalność publikacji naukowej Autor potwierdza złożeniem pisemnego oświadczenia w ramach podpisywanej umowy wydawniczej.

 

Wersją pierwotną kwartalnika jest wersja drukowana.

 

Redakcja zwraca się z prośbą do autorów, aby stosowali się do poniższych wskazówek.

 

 1. Autorowi nie przysługuje honorarium za napisany artykuł.
 2. Autor przelewa prawa autorskie na Kwartalnik oraz wyraża zgodę na publikację tekstu w formie papierowej oraz elektronicznej.
 3. Artykuł należy przesłać na adres Redakcji Kwartalnika ppe@kul.pl
 4. Dostarczony artykuł winien składać się następujących segmentów:
 • Tytuł w języku polskim i angielskim,
 • Zasadniczy tekst podzielony na punkty lub części z zakończeniem (wnioskami, podsumowaniem),
 • Słowa kluczowe (w liczbie ok. 5),
 • Streszczenie (summary); powinny być dwa: pierwsze w języku polskim, a drugie - w angielskim,
 • Bibliografia. Ujmujemy w niej wszystkie źródła, na które powołujemy się w treści artykułu. Poszczególne pozycje szeregujemy alfabetycznie.
 • Nota o autorze. Należy podać następujące dane: 1) imię, nazwisko, stopień/tytuł naukowy; 2) afiliacja; 3) główne dziedziny działalności naukowej; 4) adres e-mail. Prosimy dodatkowo o adres w celu przesłania egzemplarza autorskiego (adresu nie publikujemy).

 

5. Uwagi edytorskie:

 • Typ czcionki: Times New Roman,
 • Odstęp między wersami 1,5 p.
 • Wielkość czcionki 12 p, tytuł pogrubiony,
 • Odsyłacze do przypisów stawiamy bezpośrednio za wyrazem, czyli przed kropką, przecinkiem bądź średnikiem,
 • Opis bibliograficzny publikacji zwartej (książki) powinien zawierać: ini­cjał imienia (lub inicjały), nazwisko(-a) autora(-ów), tytuł dzieła (kursywą), podtytuł (oddzielone kropką), tłum. inicjał imienia i nazwisko tłumacza, miej­sce i rok wydania, stronę (ze skrótem s.). Uwaga: nie podajemy nazw wydawnictw,
 • W opisach prac zbiorowych tytuł (kursywą), redaktor(-rzy) po skrócie red., miej­sce i rok wydania, strona (ze skrótem s.),
 • Tytuły czasopism podajemy czcionką prostą w cudzysłowie. Poszcze­gólne elementy opisu bibliograficznego zapisujemy w sposób następu­jący: numer rocznika, rok wydania (w nawiasie), tom, numer lub/i zeszyt,
 • Tytuły czasopism podajemy w pełnym brzmieniu. Jeśli odwołujemy się do tego samego czasopisma po raz drugi, to za pierwszym razem po pełnym tytule podajemy [dalej: skrót czasopisma]. Skróty czasopism zapisujemy bez cudzysłowu,
 • Przy odsyłaniu do stron internetowych należy podać: autora, tytuł utwo­ru, „adres” internetowy oraz w nawiasie datę korzystania ze strony,
 • W przypisie, w którym dane bibliograficzne są takie same jak w przy­pisie bezpośrednio go poprzedzającym, stosujemy zapis: Tamże, s. xx. Dzieło wcześniej cytowane zapisujemy: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł dzieła lub jego skrócony zapis (za każdym razem jed­nakowy) i strona,
 • Jeżeli w jednym przypisie występują bezpośrednio po sobie więcej niż jedno dzieło tego samego autora, to przy cytowaniu drugiego dzieła (i następnych - jeśli występują bezpośrednio po sobie) zamiast inicjału imienia i nazwiska autora piszemy: tenże (taż), tytuł lub jego skrót, cyt., s. xx.

 

Recenzje artykułów nie są wymagane od autorów artykułów. Redakcja zapewnia recenzje zgodnie z zasadami recenzowania prac ogłoszonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Autor opublikowanego materiału (artykułu, recenzji, sprawozdania, glosy) w „Przeglądzie Prawno-Ekonomicznym” może otrzymać numer autorski kwartalnika po uzupełnieniu i przesłaniu załączonego formularza na podany w nim adres mailowy.

 

egzemplarz_autorsk formularz 

 

Wytyczne dla autorów - pobierz

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2017, godz. 21:43 - Filip Ciepły