„Pan nie płonie gniewem na wieki” (Ps 103,9b)

Gniew Boga i gniew człowieka
w Piśmie świętym.

Wiosenne Sympozjum Biblijne 22. marca 2017

 

Przez cały ostatni roku liturgiczny Kościół przeżywał tajemnicę miłosierdzia Boga, odkrywając głębię Jego bliskości i łaski. Jego zamknięcie, za wolą papieża Franciszka, nie powinno jednak oznaczać przerwania działań na rzecz przybliżania ludzkości tej wielkiej Tajemnicy. Przeciwnie, katolicy na całym świecie zostali wezwani, by „iść wiernie z radością i entuzjazmem, aby doświadczyć bogactwa miłosierdzia Bożego (…) i zanieść wszystkim zbawczą Ewangelię.” (MetM 5). 

 

Jednym z ważnych wymiarów odkrywania tego bogactwa jest słuchanie Słowa (MetM 6). Jednakże Pismo święte obok pięknych, przepojonych miłością, przykładów Bożego działania zawiera również sceny i wydarzenia określane jako przejaw gniewu Bożego. Już z samego faktu, że w ten sposób określa się aktywność Boga, można je uznać za moralnie słuszne i pozytywne. W jaki sposób można je jednak pogodzić z Bożym miłosierdziem? Czy to samo można powiedzieć o gniewnej postawie ludzi? Jakie są warunki usprawiedliwiające ludzki gniew (por. Ef 4,26)? Czy powinien on być rozpatrywany tylko w wymiarze emocji?

 

Najbliższe Wiosenne Sympozjum Biblijne organizowane dorocznie przez Instytut Nauk Biblijnych KUL i Dzieło Biblijne Jana Pawła II będzie próbą szerszej refleksji na ten temat. Wszystkich pragnących włączyć się w systematyczne badania nad gniewem w Biblii, INB KUL zaprasza do współpracy.

 

Propozycje tematów konferencyjnych należy nadsyłać na adres e-mail organizatora do końca stycznia 2017 r. Ze względu na ograniczone możliwości czasowe organizator rezerwuje sobie prawo wyboru prelegentów. Natomiast, nadesłane propozycje po ich pisemnym opracowaniu i akceptacji redakcji stanowić będą część publikacji w ramach serii wydawniczej INB KUL: Analecta Biblica Lublinensia lub znajdą się w tematycznym numerze Verbum Vitae (punktowanym czasopiśmie Instytutu).

 

W imieniu organizatorów

 

Dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL

INB KUL

 

Autor: Marcin Zieliński
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016, godz. 09:09 - Krzysztof Mielcarek