Ukazał się XII tom Encyklopedii Katolickiej, zawierający hasła: Maryja - Modlitwa (kol. 1-1588).

EK12min„Tom XII Encyklopedii Katolickiej wychodzi w 90. rocznicę założenia przez ks. Idziego Radzi­szewskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie­go (od 2005 roku noszącego imię Jana Pawła II), a także odzyskania przez Polskę niepodległości. Pozbawiona przez ponad 140 lat tożsamości na­rodowej, szybko określiła swoje struktury pań­stwowe w celu obrony suwerenności zagrożonej zwłaszcza przez bolszewicką Rosję. Podobnie Kościół katolicki odbudowywał lokalne struktury służące integracji wielokulturowego społeczeństwa w wolnej Ojczyźnie, wiążąc swoje nadzieje z pierw­szym na terenach II Rzeczypospolitej uniwersyte­tem katolickim, który przyjął dewizę «Deo et Patriae». [...]

   Wiek XX w historii powszechnej i Kościoła był okresem wyjątkowego okrucieństwa syste­mów totalitarnych - komunizmu i faszyzmu. Sku­tek ich działania to rzesze bezimiennych i imien­nych męczenników, których męczeństwo stano­wiło szczególne wyznanie wiary. Ofiary faszyzmu - 108 męczenników II wojny światowej (świec­kich i duchownych) beatyfikował w 1999 roku w Warszawie Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Ojczyzny. Świadectwem męczeńskiej śmierci zadanej Polakom przez komunizm jest nekropo­lia w Miednoje, gdzie spoczywa 6300 jeńców za­mordowanych przez NKWD w 1940 roku.

   Po zakończeniu II wojny światowej Kościół w Polsce, a więc także Katolicki Uniwersytet Lubelski, stanął przed problemem pełnienia swo­jej misji w warunkach narzuconego komunizmu. Dostrzegając ogromne zagrożenie tego systemu dla szeroko rozumianej kultury chrześcijańskiej, biskup lubelski Stefan Wyszyński zainicjował opracowanie encyklopedii katolickiej. Przygoto­wanie tego monumentalnego wydawnictwa epi­skopat Polski zlecił w 1948 roku naszemu Uni­wersytetowi. W 1970 roku Senat Akademicki KUL zatwierdził Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny, który we współpracy z Towarzystwem Naukowym KUL realizuje to dzieło. [...]

   Niniejszy tom Encyklopedii Katolickiej zawiera ok. 1500 jednostek hasłowych, napisanych przez 382 autorów, reprezentujących 39 działów redakcyjnych” (z tekstu na skrzydełkach okładki t. XII EK >>).

 

Tom można nabyć w siedzibie Towarzystwa Naukowego KUL (cena 110 zł) lub zamówić wysyłkę za zaliczeniem pocztowym (cena + koszt wysyłki: 121 zł).

 

Towarzystwo Naukowe KUL
ul. Gliniana 21
20-616 Lublin
tel. 081 525 01 93
tel.|fax 081 524 31 77

 

Dział Marketingu i Kolportażu:

tel. 081 524 51 71
e-mai: tnkul@kul.lublin.pl


Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2010, godz. 08:47 - Stanisław Sarek