Ks. dr Sławomir Zych, ur. 10 V 1973 r. w Rzeszowie, absolwent Szkoły Podstawowej w Racławówce i I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. W 1998 r. ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie i uzyskał magisterium na Wydziale Teologii KUL na podstawie pracy „Szpital ubogich przy kościele parafialnym w Zabierzowie w latach ok. 1619-1939” napisanej pod kierunkiem ks. dra Stanisława Nabywańca (recenzent: ks. prof. dr hab. Bolesław Kumor). W tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa rzeszowskiego Kazimierza Górnego. W latach 1998-2000 pełnił funkcję wikariusza w parafii Kolbuszowa – św. Brata Alberta.

W 2000 r. rozpoczął studia specjalistyczne na Instytucie Historii Kościoła KUL. Podczas studiów pracował jako administrator parafii Wola Zgłobieńska oraz w Kurii Diecezjalnej i Archiwum Diecezjalnym w Rzeszowie. 21 IV 2009 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy „Funkcjonowanie diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w warunkach okupacji niemieckiej i sowieckiej” napisanej pod kierunkiem ks. prof. Zygmunta Zielińskiego (druk: Diecezja przemyska obrządku łacińskiego w warunkach okupacji niemieckiej i sowieckiej 1939-1944/1945, Przemyśl 2011 – z przedmową metropolity przemyskiego abpa Józefa Michalika).

Od 16 X 2006 r. asystent w Instytucie Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, od 1 I 2010 – adiunkt; redaktor naczelny „Rocznika Kolbuszowskiego” (2009-). Pełni również funkcję kapelana leśników oraz opiekuna naukowego sanktuariów NMP w diecezji rzeszowskiej, Kolegiaty Wszystkich Świętych w Kolbuszowej i ośrodka kultu Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziejów Kościoła i duszpasterstwa polonijnego we Francji i Ameryce Łacińskiej.


e-mail: szych@kul.pl

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2013, godz. 12:10 - Paweł Sieradzki