Organizacja Konferencji naukowo-szkoleniowej pt.: „Zdrowie publiczne: socjalny, edukacyjny i psychologiczny wymiar” w dniach 3-7 luty 2017 roku

 

Katedra Zdrowia Publicznego, Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Katedrą Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii (KUL) w ramach oficjalnej współpracy międzynarodowej z Instytutem Psychologii im. G. S. Kostiuka, Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie podjęła dalsze kroki prowadzonych działań w ramach realizacji wspólnego rocznego projektu naukowo-szkoleniowego pt. „Style życia mężczyzn i kobiet” (nr 1/6-1-16-01-01-7893) organizując wspólną pięciodniową międzynarodową konferencję naukowo-szkoleniową (więcej).  

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************

 

Projekty badawcze 2016/2017 

 

W roku 2016 oraz 2017 Katedra Zdrowia Publicznego realizuje dwa projekty badawcze współfinansowane przez Ministra Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych:

 

1) "Hazard w życiu seniorów" (01.01.2016 - 31.08.2017)

 

2) "Hazard problemowy i patologiczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – diagnoza sytuacji oraz specyfika zjawiska" (01.01.2016 - 30.06.2017)

  

Projekty realizowane są w ramach umów (nr 1/HMK/2017 oraz nr 2/HMK/2017) zawartych pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. 

 

 

Aktualnie zakończone zostało zbieranie danych (badania kwestionariuszowe oraz badania wywiadem pogłębionym) oraz rozpoczęte zostało opracowywanie wyników badań.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w obydwu projektach badawczych, a także za pomoc i współpracę dziękujemy Funkcjonariuszom Służby Więziennej.

 

************************************************************

 

Czerwiec - grudzień 2015

 

Współpraca międzynarodowa Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL z Instytutem Psychologii im. G. Kostiuka w Kijowie w ramach konferencji naukowo - szkoleniowych

 

W czerwcu 2015 Katedra Zdrowia Publicznego w ramach współpracy z Fundacją Natanaelum i Instytutem Psychoterapii i Psychoprofilaktyki w Lublinie rozpoczęli realizację projektu szkoleniowego pt. „Wzmocnienie potencjału rodziny w sytuacji destabilizacji państwa ukraińskiego” finansowanego w ramach Programu RITA – Przemiany w regionie finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach umowy nr RITA-2015-10. Trzytygodniowe szkolenia oraz staż naukowy odbyła grupa 30 naukowców z Ukrainy, reprezentująca 7 wyższych uczelni z terenu całego kraju. Efektem szkolenia było uzyskanie certyfikatów w zakresie psychoprofilaktyki dysfunkcji rodziny w sytuacji destabilizacji państwa według autorskiego programu dr hab. Julii Gorbaniuk (kierownik projektu).

 

12 września 2015 - W trakcie trwania stażu naukowego odbyła się konferencja naukowa pt. "Znaczenie dystrybucji zasobów indywidualnych i społecznych w przeżywaniu różnego rodzaju sytuacji trudnych – doświadczenie polskie i ukraińskie" w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

11 - 13 grudnia 2015 - rewizyta pracowników Katedry Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie im. G. Kostiuka w Kijowie, na którym odbyła się konferencja naukowa:

"ДОСВІД УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПСИХОЛОГІЇ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ УМОВАХ".

Patronat główny nad konferencją objęło Polskie Przedstawicielstwo w Kijowie Państwowej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Fotorelacja:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

16-17 kwietnia 2015

 

Udział w Komitecie Naukowym oraz wygłoszenie referatu pt. "La politique gouvernementale concernant les jeux de hasard et les joueurs compulsifs en Pologne", przez pracownika Katedry dr Bernadetę Lelonek-Kuleta podczas międzynarodowego sympozjum w Nantes (Francja) poświęconemu uzależnieniom behawioralnym "INTERNATIONAL CONGRESS on addictive disorders. Focus on behavioral addictions" (więcej). 

 

************************************************************

 

16-20 marca 2015

 

Zgodnie z postanowieniami memorandum pomiędzy Uniwersytetem Zarządzania Oświatą Ukrainy, Katolickim Uniwersytetem w Rużomberku, a Instytutem Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej (KUL), w dniach  16-20 marca 2015 odbyła się wizyta studentów i pracowników z Ukrainy (7 osób) i Słowacji (7 osób) w Lublinie.

Podczas wizyty w Polsce uczestnicy międzynarodowej  wymiany  studenckiej zapoznali się z pracą różnych instytucji społecznych rządowych oraz prowadzonych przez organizacje pozarządowe z terenu Lublina i jego okolic. Wszystkie wizytowane organizacje miały na celu wspieranie dzieci i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej. Program wizyty obejmował także udział w święcie patronalnym Instytutu, w ramach którego zorganizowano międzynarodową konferencję naukową poświęconą rodzinie pt. "Wicie gniazda i puste gniazdo - dwa światy czy jedna rzeczywistość?"  Uczestnikami konferencji byli goście z różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz przedstawiciele delegacji zagranicznych: pani prof. Halina Bevz z Uniwersytetu Zarządzania Oświatą Ukrainy w Kijowie i studentka psychologii tej uczelni Anna Kolibaba. Delegację słowacką na konferencji reprezentował dr Richard Kucharčík – wykładowca  Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku filia w Koszycach.

Podczas wizyty ustalono wstępne programy rewizyt studentów KUL w Kijowie i w Koszycach. Wizyta studyjna studentów i pracowników naukowych w maju bieżącego roku w Kijowie na Uniwersytecie Zarządzania Oświatą Ukrainy będzie miała charakter naukowy - poprzez uczestniczenie studentów i wykładowców w konferencji naukowej oraz praktyczny - dzięki wizytacji różnych placówek wspierających rodzinę przez sektor rządowy, pozarządowy i prywatny. Rewizyta studentów KUL na Słowacji zaplanowana jest na październik 2015 roku.

 

************************************************************

 

 26 stycznia - 07 lutego 2015

 

Na przełomie stycznia i lutego 2015 roku Katedra Zdrowia Publicznego (INoRiPS) zorganizowała dwutygodniowy staż naukowy dla 8 pracowników naukowo-dydaktycznych z Kijowa, Chmielnickiego oraz Umani. W trakcie wizyty studyjnej zaproszeni goście odbyli szkolenia z zakresu psychoprofilaktyki zaburzeń życia małżeńsko-rodzinnego. Uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez dr hab. Julię Gorbaniuk, wykładach realizowanych przez Duszpasterstwo Akademickie KUL oraz w zajęciach dydaktycznych z zakresu języka i kultury polskiej w wymiarze dwutygodniowego kursu, zrealizowanego przez Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej (KUL). 

Wizyta studyjna pracowników naukowych z Ukrainy, pochodzących z różnych regionów kraju przyniosła także wymierny efekt, którym stało się założenia zespołu metodyczno-programowego, którego celem jest współpraca w zakresie opracowywania programów profilaktycznych dla osób planujących zawarcie małżeństwa, młodych rodzin oraz małżeństw doświadczających traumy z powodu rozłąki wojennej. Główną ideą zawiązanego zespołu jest promowanie wartości chrześcijańskich, jako tych fundamentalnych w budowaniu zdrowej i stabilnej wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.

W ramach spotkania zespołu wizytującego z Dyrektorem INoRiPS ks. dr hab. Jarosławem Jęczeniem zostały podpisane Memorandum (porozumienie) pomiędzy Instytutem Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej (KUL) a Instytutami działającymi w ramach państwowych uczelni wyższych z Ukrainy. Kluczowym tematem tego spotkania stało się omówienie strategii wymiany studenckiej oraz umożliwienie studentom z obydwu krajów wzięcie udziału w studenckich sesjach naukowych w Polsce i na Ukrainie oraz odbywanie praktyk zawodowych w jednostkach pokrewnych.

 

************************************************************

 

18-22 stycznia 2015

 

Wizyta studyjna pracownika Katedry dr Bernadety Lelonek-Kuleta w Instytucie Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu w Lyonie (w ramach programu Erasmus+). Gospodarzem spotkania była Pani Dyrektor Instytutu (ISF) dr Valerie Aubourg, która przygotowała jego bogaty program oraz wyraziła dużą otwartość na współpracę z naszym - bliźniaczym Instytutem (INoRiPS). Indywidualny program wizyty szkoleniowej (Staff Mobility for Training Mobility Agreement) objął spotkania z pracownikami Instytutu odpowiedzialnymi za poszczególne jego sekcje, udział w zajęciach dla studentów oraz wygłoszenie wykładu dla studentów na temat rodziny polskiej i jej transformacji.

 

 

************************************************************

 

19 listopada 2014 odbyła się KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

 "INNOWACJE W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU I ZAWODOWEMU"

współorganizowana przez Katedrę Zdrowia Publicznego. 

 

 

Celem Konferencji było zaprezentowanie innowacyjnych metod resocjalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Zaproszeni goście przedstawili nowe formy pracy z grupą docelową oraz zaprezentowali swoje osiągnięcia i efekty już przetestowanych programów oddziaływań. W sposób szczególny została przedstawiona metodyka pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zawodowo, opracowana i wdrażana przez pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przygotowane zostały materiały zawierające dwa komplety podręczników oraz instrukcji do podręczników (w wersji drukowanej i pdf.), stanowiące innowacyjne rozwiązania w zakresie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu. Materiały zostały przetestowane na grupie osób najbardziej zagrożonych marginalizacją społeczną (więźniowie zakładów karnych oraz byli więźniowie), natomiast mają swoje przełożenie na pracę z szeroką grupą odbiorców zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zawodowym. 

                                                                                                 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

**********************************************************

 

 

12 listopada 2014 odbyła się czwarta z cyklu Homo homini konferencja pt.

STREETWORKING W PRZESTRZENI MEDIALNEJ

 współorganizowana przez Katedrę Zdrowia Publicznego

 

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele ośrodków akademickich, organizacji streetworkerskich, pomocy społecznej oraz mass mediów. Konferencja miała charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych ideą streetworkingu – przedstawicieli świata nauki oraz praktyków wdrażających tę ideę w życie poprzez pomaganie innym.

 

Autor: Bernadeta Lelonek-Kuleta
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2017, godz. 21:57 - Bernadeta Lelonek-Kuleta