Organizacja zajęć w ramach KWKR wygląda następująco:

 • kurs trwa 2 lata akademickie, czyli 4 semestry;
 • podstawowym etapem kursu jest semestr;
 • wpisanie na kolejny semest następuje po zaliczeniu poprzedniego;
 • jedynie osoba, która zaliczy 4 semestry otrzymuje świadectwo ukończenia kursu (certyfikat);
 • w ciągu całego kursu uczestnik bierze udział w 240 godzinach zajęć uniwersyteckich-naukowych i kilkunastu nienaukowych (np. duszpasterskich);
 • w ciągu każdego roku uczestnik bierze udział w 120 godzinach zajęć dydaktycznych (naukowych);
 • 90 godzin to zajęcia podstawowe, podczas których realizowany jest główny program;
 • 30 godzin to zajęcia do wyboru: słuchacz wybiera dwa 15-godzinne konwersatoria/wykłady z zaproponowanej puli zajęć fakultatywnych (zestaw tych zajęć jest zmienny – w każdym roku odnawiany);
 • zajęcia podstawowe zgrupowane są w 6 modułów: 3 kolejne moduły tworzą blok zajęć realizowanych w ciągu jednego roku akademickiego (cały kurs skład się z 2 bloków);
 • w każdym roku akademickim realizowany jest jeden blok dla wszystkich słuchaczy (zarówno pierwszego, jak i drugiego roku) – wszyscy uczestniczą w tych samych zajęciach.
 • zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 16.00-20.00 - 5 jednostek 45-minutowych + krótkie przerwy (możliwe są odstępstwa od tej zasady wynikające z niemożliwych do przewidzenia przyczyn losowych).