Do zadań Sekcji ds. Zarządzania Infrastrukturą Lokalową należy m.in.:

 

  • monitorowanie wykorzystania infrastruktury lokalowej i podejmowanie działań w celu zapewniania infrastruktury lokalowej adekwatnej do potrzeb poszczególnych wydziałów i innych jednostek organizacyjnych

  • koordynowanie systemu przydziału pomieszczeń poszczególnym jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu oraz monitorowanie ich działań w zakresie wykorzystania pomieszczeń

  • opiniowanie wniosków o przydział pomieszczenia oraz przygotowywanie projektów decyzji dla Prorektora ds. studenckich i Dyrektora Administracyjnego w zakresie zarządzania infrastrukturą lokalową

  • informowanie władz Uniwersytetu o stanie i wykorzystaniu infrastruktury lokalowej Uniwersytetu, w tym cykliczne opracowywanie raportów oraz monitorowanie wdrożenia rekomendacji wynikających z analizy wykorzystania infrastruktury

  • monitorowanie aktualizacji systemu informatycznego stosowanego na KUL w zakresie przydziału pomieszczeń oraz charakterystyki pomieszczeń

  • współpraca z organizatorami konferencji wewnątrzuniwersyteckich w zakresie: rezerwacji pomieszczeń, przyjmowania formularzy zgłoszeniowych konferencji, rozliczania kosztów udziału uczestników w konferencjach oraz zawierania umów cywilnoprawnych związanych z obsługą konferencji

Autor: Wiesława Chibowska
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2015, godz. 10:27 - Wiesława Chibowska