Zadania Sekcji Funduszy Strukturalnych:

1. Prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie możliwości pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych (krajowych i europejskich), poprzez:

  • informowanie o aktualnych konkursach i wytycznych, o procedurach wyboru partnerów w projektach oraz udostępnianie dokumentacji konkursowej,
  • przeprowadzanie konsultacji z pracownikami uczelni,
  • inicjatywa wskazania możliwości dofinansowania realizacji pomysłów pracowników KUL z ww. funduszy,
  • prowadzenie ewidencji planowanych/realizowanych i zakończonych projektów.

2. Przygotowywanie wniosków na realizację projektów współfinansowanych z ww. funduszy - pod względem formalno-prawnym oraz pod względem merytorycznym we współpracy z właściwymi jednostkami /pracownikami naukowymi KUL łącznie z prowadzeniem dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie realizacji projektu.

3. Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy zewnętrznych poprzez zapewnienie kadry zarządzającej projektem oraz kontrolę projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne uczelni jako lider lub partner projektu.

4. Współpraca z innymi instytucjami uczestniczącymi w procesie zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy zewnętrznych.

5. Inicjowanie projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sekcja Funduszy Strukturalnych | UCRK
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018, godz. 13:41 - Piotr Siemaszko