WZPiNoS KUL Jana Pawła II                                  Rok akademicki 2017/2018

Instytut Inżynierii Środowiska

Kierunek: Inżynieria środowiska I stopnia

 

 

 

Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego na rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Inżynieria środowiska – stacjonarne I stopnia

 

 

Pracownia Biologii Środowiska

 1. Budowa i funkcje retikulum endoplazmatycznego oraz Aparatu Golgiego w komórce.
 2. Budowa i funkcja jądra komórkowego.
 3. Budowa i funkcja mitochondrium, etapy oddychania wewnątrzkomórkowego.
 4. Porównanie budowy komórki Procaryota i Eucaryota.
 5. Porównanie budowy komórki roślinnej i zwierzęcej.
 6. Budowa komórki bakteryjnej.
 7. Cykl lityczny wirusów.
 8. Cykl lizogenny wirusów.
 9. Omówić sposób replikacji retrowirusów (ss-RNA).
 10. Omówić replikacje wirusów z dwuniciowym DNA.
 11. Podział mikroorganizmów ze względu na zakres temperatury optymalnej wzrostu.
 12. Podział mikroorganizmów ze względu na zakres potencjału oksydoredukcyjnego optymalnego do wzrostu.
 13. Podział mikroorganizmów ze względu na zakres pH optymalnego do wzrostu.
 14. Budowa i rola biologiczna grzybów Aspergillu
 15. Budowa i rola biologiczna grzybów Penicillum.
 16. Metody in situ bioremediacji- wymienić i krótko scharakteryzować.
 17. Metody ex situ bioremediacji- wymienić i krótko scharakteryzować.
 18. Mikroorganizmy wykorzystywane w procesach bioremediacji gleb.
 19. Stymulacja bioremediacji za pomocą substancji biogennych.
 20. Samooczyszczanie wód- system saprobów
 21. Osad czynny- skład i rola.
 22. Skład mikrobiologiczny powietrza pomieszczeń zamkniętych.
 23. Bioaerozol, skład i funkcja.
 24. Obieg azotu w przyrodzie
 25. Obieg węgla w przyrodzie
 26. Obieg siarki w przyrodzie
 27. Obieg fosforu w przyrodzie
 28. Biofilm- powstawanie, funkcja.
 29. Biologiczna degradacja gleb, skutki i sposoby zapobiegania.
 30. Metody biologiczne oczyszczania ścieków- wymienić i krótko scharakteryzować.

 

Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska

 1. Rodzaje pieców do spalania paliw stałych
 2. Podaj główne źródła pyłów PM 2,5 w środowisku.
 3. Podaj główne źródła pyłów PM 10 w środowisku.
 4. Omów szkodliwe działanie pyłów PM 2,5
 5. Omów na czym polega uzdatnianie wody do celów bytowych.
 6. Główne źródła emisji CO2 w środowisku.
 7. Omów klasy jakości wody
 8. Omów zastosowanie chromatografii jonowej w analizie wody
 9. Omów grawimetryczną metodę oznaczania pyłów w powietrzu.
 10. Omów wpływ jonów fluorkowych na zdrowie człowieka
 11. Podaj źródła jonów azotanowych w wodzie
 12. Omów czym charakteryzuje się kocioł do spalania paliw stałych klasy V
 13. Podaj wartości dopuszczalnych stężeń pyłów PM10 i PM 2,5 w Polsce
 14. Omów metody zmniejszenia emisji podczas ogrzewaniu budynków.
 15. Omów metody ograniczenia emisji CO2
 16. Omów mechanizm i źródła efektu cieplarnianego
 17. Omów metodę analizy cząstek w powietrzu czujnikiem laserowym
 18. Co to jest smog i jak powstaje?
 19. Co to jest smog fotochemiczny i jak powstaje?
 20. Omów obieg azotu w środowisku.
 21. Co oznacza skrót WWA i jakich dotyczy związków?
 22. Omów wpływ jonów azotanowych na zdrowie człowieka
 23. Co to jest „niska emisja”?
 24. Jaka jest różnica pomiędzy emisją i immisją?
 25. Co to jest pozwolenie zintegrowane?
 26. Podaj przykład zastosowania GIS w monitorowaniu jakości powietrza.
 27. Podaj rodzaje biopaliw płynnych.
 28. Co to jest biomasa i jak możemy ją wykorzystać do celów energetycznych.
 29. Podaj przykład źródła energii odnawialnej w budownictwie jednorodzinnym.
 30. Podaj źródła fosforanowych azotanowych w wodzie.

 

Katedra Ochrony Wód

 1. Co oznacza termin „stosunki wodne”, podać przykłady zmiany lub naruszenia stosunków wodnych.
 2. Opisać globalny cykl hydrologiczny oraz podać przykłady dużego i małego obiegu wody.
 3. Jak należy prowadzić gospodarkę wodną zgodnie zasadą „zrównoważonego rozwoju”.
 4. Podać i opisać typowe modele gospodarki wodno-ściekowej zakładu.
 5. Opisać skutki wzrostu żyzności wód na przykładach wód płynących i wód stojących
 6. Czym się różni „mała retencja” od „dużej retencji” oraz „naturalna retencja” od „sztucznej retencji”.
 7. Czym się różnią zanieczyszczenia obszarowe oraz punktowe i które z tych zanieczyszczeń stanowią większe zagrożenie dla jakości wód.
 8. Podać i opisać podstawowe rodzaje bilansów wodnych (min. 3 przykłady).
 9. Podać i scharakteryzować rodzaje zabiegów melioracyjnych
 10. Podać definicję przepływu nienaruszalnego / biologicznego i wyjaśnić znaczenie tego parametru w bilansowaniu zasobów wodnych.
 11. Przyczyny i skutki zagęszczenia warstwy ornej i podglebia na polach uprawnych.
 12. Podać typowe strefy gęstości opadów atmosferycznych w Polsce oraz stosowane przez IMGW metody pomiaru.
 13. Podać charakterystyki zasobów naturalnych: odnawialnych i nieodnawialnych.
 14. Opisać rozkład wody (wilgotności) w gruncie pod kątem potrzeb roślin.
 15. Zdefiniować różnicę pomiędzy skażeniem i zanieczyszczeniem oraz podać przykłady dla: powietrza, wód i gleby.
 16. Co to są trójhalometany, jak powstają i oddziałują oraz jak je można unieszkodliwić.
 17. Wymagania stawiane wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze.
 18. Opisać proces usuwania zanieczyszczeń koloidalnych i zawiesin z wody do picia.
 19. Scharakteryzować metody usuwania mikroorganizmów z wody do picia.
 20. Podać definicję i podstawowy podział źródeł ze względu na siły powodujące wypływ wody oraz na warunki geologiczne.
 21. Porównać działanie mechanicznych i grawitacyjnych odwodnień obszarów zawali.
 22. Określić różnice pomiędzy melioracjami podstawowymi i szczegółowymi, podać przykłady.
 23. Scharakteryzować i opisać metody pomiarów prędkości oraz natężenia przepływu wody.
 24. Czym się różnią budowle piętrzące od budowli regulacyjnych, podać przykłady.
 25. Określić co to są jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) i podać czym się różnią JCWP: wód naturalnych, wód silnie zmienionych i wód sztucznych.
 26. Opisać jak spadek jednostkowy koryta rzeki/potoku wpływa morfologię koryt rzecznych.
 27. Podać jak powstają opady i osady atmosferyczne oraz opisać podstawowe rodzaje (min. 5 przykładów).
 28. Opisać jak przebiega proces transformacji opadu w odpływ i jak wpływa na zasoby wód powierzchniowych i podziemnych.
 29. Podać podział naturalnych wód płynących oraz podstawowe stany i przepływy wód.
 30. Opisać systemy odwodnień na terenach zurbanizowanych i terenach rolniczych, podać przykłady.

 

 

 

 

 

WZPiNoS KUL Jana Pawła II                                  Rok akademicki 2017/2018

Instytut Inżynierii Środowiska

Kierunek: Inżynieria materiałowa I stopnia

 

 

 

Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego na rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Inżynieria materiałowa – stacjonarne I stopnia

 

 1. Napięcie powierzchniowe
 2. Podział surfaktantów
 3. Adsorpcja na granicy faz ciecz-gaz
 4. Micele i ich struktura
 5. Krytyczne stężenie micelizacji
 6. Proces emulgacji i rodzaje emulsji
 7. Piany i ich struktura
 8. Adsorpcja na powierzchni ciał stałych - rodzaje adsorpcji
 9. Adsorbenty porowate i nieporowate
 10. Izoterma adsorpcji Langmuira
 11. Izoterma adsorpcji BET
 12. Adsorpcja z roztworów
 13. Zwilżanie powierzchni ciał stałych – równanie Younga
 14. Adhezja i praca adhezji
 15. Rodzaje adhezji i sił wiązań adhezyjnych
 16. Podstawowe teorie adhezji
 17. Wytrzymałość adhezyjna
 18. Metody tworzenia właściwości adhezyjnych
 19. Metody modyfikowania warstwy wierzchniej
 20. Pierwsza zasada termodynamiki
 21. Energia układu, energia wewnętrzna, entalpia
 22. Entropia
 23. Druga zasada termodynamiki
 24. Matematyczne sformułowanie II zasady termodynamiki
 25. Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste
 26. Zasada ekwipartycji energii
 27. Równanie Clapeyrona
 28. Dyfuzja
 29. Rodzaje spalania
 30. Ciepło spalania a wartość opałowa paliwa
Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2018, godz. 07:53 - Adam Garbacz