WZPiNoS KUL Jana Pawła II                          Rok akademicki 2016/2017

Instytut Inżynierii Środowiska

Kierunek: Inżynieria środowiska I stopnia

 

 

 

Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego na rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Inżynieria środowiska – stacjonarne I stopnia

 

 

 1. Źródła materii organicznej w glebach oraz czynniki wpływające na jej zawartość.
 2. Na czym polega „Efekt cieplarniany i skutki tego procesu.
 3. Omów kryteria oceny zawartości węgla organicznego w glebach Polski na tle gleb Europy.
 4. Z jakich skał macierzystych wytworzyły się gleby Polski, jak to wpływa na ich jakość, jaka grupa gleb przeważa w naszym kraju.
 5. Co decyduje o przebiegu procesów fizycznych,  chemicznych  oraz biologicznych w glebie?
 6. W jaki sposób wylesienie zmienia warunki siedliska-wymienić?
 7. Zasoby i gospodarka odpadami organicznymi w Polsce, ich  nawozowe wykorzystanie.
 8. Jaka jest rola żelaza i glinu w procesach glebotwórczych.
 9. Omówić proces kompostowania zwracając uwagę na poszczególne fazy . Jaką rolę odgrywa faza termofilna w procesie kompostowania i w innych znanych procesach.
 10. Jakie procesy w glebie są podstawowym mechanizmem przemian składników pokarmowych w zależności od warunków powietrzno-wodnych i jakie pierwiastki występujące w przyrodzie im podlegają.
 11. Jak wpływa wapnowanie na gleby? Wapnowanie, a zmiany zasobności gleb w czasie.
 12. Przyczyny nasilenia zakwaszenia gleby.
 13. Jaki % powierzchni kuli ziemskiej zajmują wody? Jakie jest jej rozmieszczenie.
 14. Podstawowe właściwości charakteryzujące wodę.
 15. Co to jest erozja gleb i przyczyny jej nasilenia.
 16. Co to jest degradacja i dewastacja gleb. Omów przyczyny degradacji gleb?
 17. Omów problematykę zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi.
 18. Oddziaływanie różnych czynników ekologicznych na aktywność biologiczną gleby i stan jej żyzności?
 19. Zmiany chemiczne i fizykochemiczne  będące rezultatem zakwaszania gleby?
 20. Ochrona gleby jako ważny składnik środowiska przyrodniczego - omów.
 21. Jakie mikroorganizmy biorą udział w procesie kompostowania odpadów organicznych.
 22. Od czego zależy tempo przemian kompostowych? Warunki kompostowania i najważniejsze czynniki.
 23. Zmiany właściwości fizycznych i fizykochemicznych podczas kompostowania odpadów organicznych.
 24. Definicja minerału, podział i właściwości minerałów.
 25. Co to są skały i jak je dzielimy. Omów ten podział.
 26. Omów zagadnienie rolniczego wykorzystania osadów ściekowych.
 27. Omówić zagadnienie struktury gleby. Jaką rolę odgrywa.
 28. Rtęć jako zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
 29. Czynniki wpływające na zmiany klimatu.
 30. Ogólne wiadomości na temat materii organicznej w glebach i jej funkcje.
 31. Scharakteryzuj i omów źródła powstawania pyłów PM 2,5.
 32. Scharakteryzuj i omów źródła powstawania pyłów PM 10.
 33. Omów na czym polega szkodliwość pyłów PM 10.
 34. Omów na czym polega szkodliwość pyłów PM 2,5.
 35. Omów różnice w pojęciach emisji i immisji.
 36. Co to jest hałas jakie są jego rodzaje?
 37. Jakie są źródła hałasu?
 38. Omów metody przeciwdziałania emisji pyłów.
 39. Omów metody przeciwdziałania hałasowi.
 40. Omów źródła emisji formaldehydu do środowiska.
 41. Omów metodę oznaczania formaldehydu w powietrzu.
 42. Omów proces uzdatniania wody przemysłowej.
 43. Omów parametry wody przemysłowej.
 44. Omów proces mycia cystern spożywczych.
 45. Omów budowę skaningowego mikroskopu elektronowego.
 46. Omów metodę oznaczania spektrometrem UV-VIS.
 47. Co to jest gleba i jaki wpływ mają jej składniki na plon?
 48. Omów działanie spektrometru fluorescencji rentgenowskiej.
 49. Co to jest pH i jakie ma znaczenie w uprawie?
 50. Omów metodę potencjometrycznego pomiaru pH
 51. Co oznacza skrót WWA i jaki mają te związki wpływ na zdrowie człowieka?
 52. Omów metodę oznaczania pyłów pM10 i PM2,5 w powietrzu.
 53. Omów przygotowanie próbki do analizy i podaj dlaczego jest ważne.
 54. Na czym polega metoda kolorymetrycznego oznaczania stężenia?
 55. Omów rolę wody w przemyśle.
 56. Omów metodę wagową oznaczania pyłów.
 57. Omów źródła emisji rtęci do środowiska.
 58. Omów źródła emisji ołowiu do środowiska.
 59. Omów źródła emisji benzenu do środowiska.
 60. Omów źródła emisji ozonu do środowiska.
 61. Budowa i funkcje retikulum endoplazmatycznego oraz Aparatu Golgiego w komórce.
 62. Budowa i funkcja jądra komórkowego.
 63. Budowa i funkcja mitochondrium, etapy oddychania wewnątrzkomórkowego.
 64. Porównanie budowy komórki Procaryota i Eucaryota.
 65. Porównanie budowy komórki roślinnej i zwierzęcej.
 66. Budowa komórki bakteryjnej.
 67. Cykl lityczny wirusów.
 68. Cykl lizogenny wirusów.
 69. Omówić sposób replikacji retrowirusów (ss-RNA).
 70. Omówić replikacje wirusów z dwuniciowym DNA.
 71. Podział mikroorganizmów ze względu na zakres temperatury optymalnej wzrostu.
 72. Podział mikroorganizmów ze względu na zakres potencjału oksydoredukcyjnego optymalnego do wzrostu.
 73. Podział mikroorganizmów ze względu na zakres pH optymalnego do wzrostu.
 74. Budowa i rola biologiczna grzybów Aspergillus.
 75. Budowa i rola biologiczna grzybów Penicillum.
 76. Metody in situ bioremediacji- wymienić i krótko scharakteryzować.
 77. Metody ex situ bioremediacji- wymienić i krótko scharakteryzować.
 78. Mikroorganizmy wykorzystywane w procesach bioremediacji gleb.
 79. Stymulacja bioremediacji za pomocą substancji biogennych.
 80. Samooczyszczanie wód- system saprobów
 81. Osad czynny- skład i rola.
 82. Skład mikrobiologiczny powietrza pomieszczeń zamkniętych.
 83. Bioaerozol, skład i funkcja.
 84. Obieg azotu w przyrodzie
 85. Obieg węgla w przyrodzie
 86. Obieg siarki w przyrodzie
 87. Obieg fosforu w przyrodzie
 88. Biofilm- powstawanie, funkcja.
 89. Biologiczna degradacja gleb, skutki i sposoby zapobiegania.
 90. Metody biologiczne oczyszczania ścieków- wymienić i krótko scharakteryzować.
Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2017, godz. 14:04 - Leszek Wojtowicz