WZPiNoS KUL Jana Pawła II                          Rok akademicki 2016/2017

Instytut Inżynierii Środowiska

Kierunek: Inżynieria środowiska II stopnia

 

 

 

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego na rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Inżynieria środowiska – stacjonarne II stopnia

 

 

1. Co jest celem badań analitycznych?
2. Komu i w jakim celu są potrzebne wyniki analityczne dotyczące różnych prób?
3. Podział metod analitycznych.

4. Przygotowanie prób do analizy.
5. Pobieranie prób gleby i wody do analizy.
6. Błędy popełniane przy wykonywaniu analizy.
7. Ocena wyników analizy.
8. W wyniku jakich oddziaływań można uzyskać widma do analizy spektralnej?
9. Kolorymetria, prawa absorpcji.
10. Techniki AAS.
11. Chromatografia cieczowa (podstawy).
12. Analityczne metody badania zanieczyszczeń środowiska.
13. Elektrody jonoselektywne.
14. Wpływ promieniowania słonecznego na skład chemiczny atmosfery.
15. Proces katalitycznego rozpadu ozonu.
16. Problemy środowiskowe związane z materią organiczną w wodzie.
17. Fizyczne i chemiczne właściwości wody.
18. Pojemność buforowa wód naturalnych – kwasowość i zasadowość.
19. Chemia odpadów stałych – rodzaje i sposoby usuwania.
20. Czynniki wpływające na los biocydów w środowisku.
21. Elektroda szklana i jej zastosowanie
22. Sposoby pomiaru pH prób środowiskowych.
23. Podstawowe techniki laboratoryjne.
24. Analiza specjacyjna.
25. Typy roztworów w zależności od stanów skupienia.
26. Rozpuszczalność substancji.
27. Rodzaje roztworów ( przykłady).
28. Metody rozdzielania substancji.
29. Sposoby przeprowadzania mineralizacji.
30. Waga, rodzaje wag i ważenie.
31. Czym jest Państwowy Monitoring Środowiska: cele i zadania.
32. Kto realizuje zadania Państwowego Monitoringu Środowiska?
33. Istota monitoringu wód i jego trzy zasady.
34. Co to jest stan ekologiczny lub potencjał ekologiczny wód i jakie są
ich elementy?
35. Wymień i omów elementy biologiczne w ocenie stanu ekologicznego wód.
36. Czemu służy ocena stanu elementów hydromorfologicznych?
37. Co oznacza bardzo dobry stan ekologiczny JCWP?
38. Co oznacza skrót JCWP : istota i zastosowanie.
39. Czym się różni stan ekologiczny od potencjału ekologicznego wód?
40. W jakich aktach prawnych UE i PL ujęto zasady monitoringu?
41. Charakterystyka wód podziemnych w porównaniu do wód powierzchniowych.
42. Rozmieszczenie i podział wód podziemnych w profilu pionowym.
43. Sposoby ochrony wód przed eutrofizacją.
44. Sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniem, zakwaszeniem, skażeniem termicznym, obcymi gatunkami.
45. Zbiorniki zaporowe – cechy różniące je od jezior i różniące je od rzek.
46. Co to są ekosystemy lotyczne i lenityczne?
47. Wody stojące: scharakteryzować ustrój termiczno-gęstościowy w klimacie umiarkowanym.
48. Czynniki ekologiczne działające na jezioro i strefy jeziora.
49. Co to jest klasyfikacja troficzna jezior?
50. Rzeki: scharakteryzować transport materiału w rzekach.
51. Zmienność czynników środowiskowych z biegiem rzeki i koncepcja ciągłości rzeki (river continuum).
52. Przebieg procesu samooczyszczania w wodach płynących.
53. Przyczyny i skutki procesu eutrofizacji.
54. Obszary NATURA 2000 w ochronie wód.
55. Co to jest konwersja promieniowania słonecznego, rodzaje, przykłady zastosowań w praktyce.
56. Istota innowacji środowiskowych, na czym polegają innowacje środowiskowe w zakresie ochrony ziemi/gleby?
57. Istota innowacji środowiskowych, jakie zagadnienia obejmują innowacje środowiskowe w zakresie ochrony atmosfery?
58. Istota innowacji środowiskowych, najważniejsze zagadnienia obejmujące innowacje środowiskowe w zakresie ochrony wód.
59. Rola recyklingu w zagospodarowaniu odpadów, podać przykłady wykorzystania recyklingu w rolnictwie, ochronie wód i ochronie atmosfery.
60. Co to są technologie bliskie naturze, podać przykłady.
61. Recykling i odzysk surowców.
62. Co to są technologie bezodpadowe?
63. Rodzaje ścieków.
64. Wskaźniki zanieczyszczenia ścieków –ChzT, BZT5.
65. Zanieczyszczenia biologiczne i biogenne w ściekach.
66. Biofilm i jego charakterystyka.
67. Co to są mineralne surowce odpadowe?
68. Odpady górnictwa węgla kamiennego.
69. Odpady przeróbcze.
70. Wykorzystanie odpadów górnictwa węgla kamiennego.
71. Odpady górnictwa rud metali nieżelaznych i surowców chemicznych.
72. Co to są odpady energetyczne?
73. Gospodarcze wykorzystanie popiołów i żużli energetycznych.
74. Metody oczyszczania ścieków.
75. Klasyfikacja osadów ściekowych.
76. Gospodarka osadami ściekowymi.
77. Podział osadów ściekowych.
78. Metody zagęszczania osadów ściekowych.
79. Unieszkodliwianie osadów ściekowych.
80. Metody stabilizacji osadów ściekowych.
81. Higienizacja osadów ściekowych.
82. Wykorzystanie osadów ściekowych.
83. Metody unieszkodliwiania osadów ściekowych.
84. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych.
85. Zagospodarowanie stabilizatu po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów.
86. Możliwości wykorzystania frakcji mineralnej odpadów komunalnych
do produkcji materiałów budowlanych.
87. Możliwości wykorzystania osadów ściekowych do produkcji materiałów budowlanych.
88. Tworzywa sztuczne w wodach powierzchniowych.
89. Problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych przez mikrocząstki tworzyw sztucznych.
90. Osady w magistralach i sieciach wodociągowych.

 

 

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2017, godz. 14:04 - Leszek Wojtowicz