WZPiNoS KUL Jana Pawła II                                 Rok akademicki 2017/2018

Instytut Inżynierii Środowiska

Kierunek: Inżynieria środowiska II stopnia

 

 

 

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego na rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Inżynieria środowiska – stacjonarne II stopnia

 

 

 

 

Katedra Chemii Analitycznej Środowiska

 

 1. Co jest celem badań analitycznych
 2. Komu i w jakim celu są potrzebne wyniki analityczne dotyczące różnych prób
 3. Podział metod analitycznych
 4. Przygotowanie prób do analizy
 5. Pobieranie prób gleby i wody do analizy
 6. Błędy popełniane przy wykonywaniu analizy
 7. Ocena wyników analizy
 8. W wyniku jakich oddziaływań można uzyskać widma do analizy spektralnej
 9. Kolorymetria, prawa absorpcji
 10. Techniki AAS
 11. Chromatografia cieczowa (podstawy)
 12. Analityczne metody badania zanieczyszczeń środowiska
 13. Elektrody jonoselektywne
 14. Wpływ promieniowania słonecznego na skład chemiczny atmosfery
 15. Proces katalitycznego rozpadu ozonu
 16. Problemy środowiskowe związane z materią organiczną w wodzie.
 17. Fizyczne i chemiczne właściwości wody.
 18. Pojemność buforowa wód naturalnych – kwasowość i zasadowość.
 19. Chemia odpadów stałych – rodzaje i sposoby usuwania.
 20. Czynniki wpływające na los biocydów w środowisku.
 21. Elektroda szklana i jej zastosowanie
 22. Sposoby pomiaru pH prób środowiskowych
 23. Podstawowe techniki laboratoryjne
 24. Analiza specjacyjna
 25. Typy roztworów w zależności od stanów skupienia
 26. Rozpuszczalność substancji
 27. Rodzaje roztworów ( przykłady)
 28. Metody rozdzielania substancji
 29. Sposoby przeprowadzania mineralizacji
 30. Waga, rodzaje wag i ważenie

 

 

 

 

Katedra Ochrony Wód

 

 1. Czym jest Państwowy Monitoring Środowiska: cele i zadania
 2. Kto realizuje zadania Państwowego Monitoringu Środowiska
 3. Istota monitoringu wód i jego trzy zasady
 4. Co to jest stan ekologiczny lub potencjał ekologiczny wód i jakie są ich elementy
 5. Wymień i omów elementy biologiczne w ocenie stanu ekologicznego wód
 6. Czemu służy ocena stanu elementów hydromorfologicznych
 7. Co oznacza bardzo dobry stan ekologiczny JCWP
 8. Co oznacza skrót JCWP : istota i zastosowanie
 9. Czym się różni stan ekologiczny od potencjału ekologicznego wód
 10. W jakich aktach prawnych UE i PL ujęto zasady i podstawy monitoringu
 11. Charakterystyka wód podziemnych w porównaniu do wód powierzchniowych
 12. Rozmieszczenie i podział  wód podziemnych w  profilu pionowym
 13. Sposoby ochrony wód przed eutrofizacją
 14. Sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniem, zakwaszeniem, skażeniem termicznym, obcymi gatunkami
 15. Zbiorniki zaporowe – cechy różniące je od jezior i różniące je od rzek
 16. Co to są ekosystemy lotyczne i lenityczne
 17. Wody stojące: scharakteryzować ustrój termiczno-gęstościowy w klimacie umiarkowanym
 18. Czynniki ekologiczne działające na jezioro i strefy jeziora
 19. Co to jest klasyfikacja troficzna jezior
 20. Rzeki: scharakteryzować transport materiału w rzekach,
 21. Zmienność czynników środowiskowych z biegiem rzeki i koncepcja ciągłości rzeki (river continuum),
 22. Przebieg procesu samooczyszczania w wodach płynących
 23. Przyczyny i skutki procesu eutrofizacji
 24. Obszary NATURA 2000 w ochronie wód
 25. Co to jest konwersja promieniowania słonecznego, rodzaje , przykłady zastosowań w praktyce
 26. Istota innowacji środowiskowych, na czym polegają innowacje środowiskowe w zakresie ochrony ziemi/gleby
 27. Istota innowacji środowiskowych, jakie zagadnienia obejmują innowacje środowiskowe w zakresie ochrony atmosfery
 28. Istota innowacji środowiskowych, najważniejsze zagadnienia obejmujące innowacje środowiskowe w zakresie ochrony wód
 29. Rola recyklingu w zagospodarowaniu odpadów, podać przykłady wykorzystania recyklingu w rolnictwie, ochronie wód i ochronie atmosfery
 30. Co to są technologie bliskie naturze, podać przykłady

 

 

 

 

 

 

 

Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska

 

 1. Recykling i odzysk surowców
 2. Co to są technologie bezodpadowe?
 3. Rodzaje ścieków
 4. Wskaźniki zanieczyszczenia ścieków –ChzT, BZT5
 5. Zanieczyszczenia biologiczne i biogenne w ściekach
 6. Biofilm i jego charakterystyka
 7. Co to są mineralne surowce odpadowe?
 8. Odpady górnictwa węgla kamiennego.
 9. Odpady przeróbcze
 10. Wykorzystanie odpadów górnictwa węgla kamiennego.
 11. Odpady górnictwa rud metali nieżelaznych i surowców chemicznych.
 12. Co to są odpady energetyczne?
 13. Gospodarcze wykorzystanie popiołów i żużli energetycznych.
 14. Metody oczyszczania ścieków.
 15. Klasyfikacja osadów ściekowych.
 16. Gospodarka osadami ściekowymi
 17. Podział osadów ściekowych
 18. Metody zagęszczania osadów ściekowych
 19. Unieszkodliwianie osadów ściekowych
 20. Metody stabilizacji osadów ściekowych
 21. Higienizacja osadów ściekowych
 22. Wykorzystanie osadów ściekowych.
 23. Metody unieszkodliwiania osadów ściekowych.
 24. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych
 25. Zagospodarowanie stabilizatu po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów
 26. Możliwości wykorzystania frakcji mineralnej odpadów komunalnych do produkcji materiałów budowlanych
 27. Możliwości wykorzystania osadów ściekowych do produkcji materiałów budowlanych
 28. Tworzywa sztuczne w wodach powierzchniowych
 29. Problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych przez mikrocząstki tworzyw sztucznych
 30. Osady w magistralach i sieciach wodociągowych

 

 

 

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2018, godz. 11:10 - Adam Garbacz