W ostatnich kilkunastu latach w Katedrze kontynuowano badania nad prawem naturalnym (K. Motyka był red. nauk. polskiego wydania książki Johna Finnisa Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, W-wa 2001) oraz prowadzono prace nad rodzimą teorią i socjologią prawa, w szczególności w aspekcie ich powiązań z tradycją Petrażycjańską, czego wyrazem jest m.in. praca doktorska K. Motyki Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teorię i socjologię prawa (Lublin: RW KUL 1993) nagrodzona doroczną nagrodą Wydziału Nauk Społecznych PAN w dziedzinie prawa (1994) i obszerny artykuł Law and Sociology. The Petrażyckian Perspective, w: Law and Sociology, Michael Freeman (ed.), Oxford University Press 2005 (w druku). Prowadzone w ramach Katedry badania i będące ich rezultatem publikacje K. Motyki obejmują także zagadnienia jurysprudencji amerykańskiej (ze szczególnym uwzględnieniem prawa do prywatności oraz tamtejszej recepcji teorii Petrażyckiego i nauczania Jana Pawła II), a także problematykę podmiotowości prawnej zwierząt oraz roli organizacji pozarządowych w ochronie praw człowieka.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2007, godz. 22:00 - Justyna Tarkowska