Dr hab. Jadwiga Plewko

Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie socjologii; habilitacja (2011) w zakresie socjologii, specjalność: socjologia etniczności i migracji.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień:

– procesy migracyjne z Polski, zwłaszcza okresu poakcesyjnego i problemy rodzin migracyjnych,

– działalność organizacyjna i edukacyjna polskich migrantów poakcesyjnych w krajach Unii Europejskiej

– system opieki nad emigracją z ziem polskich od połowy XIX w. do lat współczesnych;

– tożsamość społeczno-kulturowa i procesy integracji społecznej migrantów,

– problemy mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

– przemiany społeczności polskich na Litwie, Białorusi i Ukrainie;

 

Jest autorką kilku publikacji książkowych: studium socjologiczno-historycznego Duszpasterstwo Polonii w procesie jej integracji ze społeczeństwem kanadyjskim (18751988), Lublin 1995; Mniejszości narodowe w wymiarze lokalnym. Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce, Lublin 2009; Sprostać migracji. Pomoc migrantom ekonomicznym z ziem polskich (połowa XIX – początek XXI wieku), Lublin 2010; współredaktorką pracy zbiorowej Migracje Polaków po roku 2004 i ich konsekwencje dla rodziny, Gdańsk 2009 oraz autorką kilkudziesięciu artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych (m.in. w „Rocznikach Nauk Społecznych”, „Studiach Polonijnych”).

 

Udział w projektach badawczych:

– w latach 1982–1983, 1985–1988 udział w realizacji projektu badawczego Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL na terenie Kanady i Stanów Zjednoczonych, na temat historii i sytuacji społeczno-kulturowej parafii polskich w Ameryce Północnej;

 

– w latach 2005-2007 – w międzynarodowym projekcie badawczym Migralink. Integration of Migrants in the Enlarged Europe and Policies for the Return of Productive Intellect (projekt zrealizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski we współpracy z instytucjami partnerskimi z Włoch, Austrii, Słowacji, Węgier, Rumunii, Serbii);

 

– od 2015 – realizacja wraz z pracownikami Katedry Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego projektu badawczego na temat rozwoju zawodowego, materialnego, społecznego,  rodzinnego i religijnego migrantów polskich w Wielkiej Brytanii (badania jakościowe w Swindon).

 

 

Dr hab. Wioletta Szymczak

Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie socjologii; habilitacja (2014) w zakresie socjologii, specjalność: socjologia partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Rozprawa habilitacyjna: Partycypacja osób zaangażowanych społecznie. Struktura, funkcje modele, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

 

Zainteresowania naukowe: partycypacja społeczna, społeczeństwo obywatelskie, socjologia religii, metodologia badań jakościowych oraz: problematyka aktywizacji i integracji społecznej, trzeci sektor w aktywnej polityce społecznej, aksjologia i etyka życia publicznego.

 

Prowadzi badania jakościowe na temat partycypacji społecznej: 2011/2012 badania osób działających non-profit w organizacjach pozarządowych, w wolontariacie, w organizacjach religijnych i bez afiliacji; w czerwcu 2015 roku w ramach projektu realizowanego wraz z dr hab. Jadwigą Plewko i ks. dr Tomaszem Adamczykiem – badania jakościowe Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii (Swindon).

 

Autorka projektu badawczego: Die Grundwerte der Zivilgesellschaft, na podstawie którego uzyskała półroczne stypendium w Forschungsinstitut fűr Philosophie w Hannoverze (2005). 

Autorka ekspertyzy dla instytutu Spraw Publicznych w Warszawie (2010): Idee aktywnej polityki społecznej w działalności niemieckich służb społecznych po reformach Hartza, ss. 55; w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w ramach zdania „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2015 odbyła staż naukowy na Uniwersytecie w Moguncji.

 

W Instytucie Socjologii KUL organizuje comiesięczne „Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne (nie tylko) dla Socjologów” przy współpracy z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; jest opiekunem naukowym I Edycji  „Ogólnopolskiego Sympozjum Doktorantów Socjologii” (OSDS).

 

Autorka publikacji książkowych, książek pod redakcją oraz artykułów naukowych, haseł encyklopedycznych i leksykonograficznych, z zakresu socjologii społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej, socjologii religii, etyki społecznej, m.in.: Partycypacja osób zaangażowanych społecznie. Struktura, funkcje modele, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013; Edukacja a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II, NOMOS, Kraków 2003; Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009; Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009; Funkcjonalne i dysfunkcjonalne aspekty przynależności do organizacji religijnych, „Przegląd Religioznawczy” 2013, nr 4, s. 147–159; Aksjologia liberalnej i komunitarystycznej wizji społeczeństwa obywatelskiego. Z perspektywy Alfreda Schűtza koncepcji motywów działania, „Zeszyty Naukowe KUL” 2013, nr 3; Religijność a zaangażowanie społeczne z perspektywy badań jakościowych, w: Religijne wymiary życia społecznego, red. H. Mielicka-Pawłowska, UJK, Kielce 2013, s. 87–99; Społeczeństwo obywatelskie a religia. Typy relacji w perspektywie wiodących teorii socjologii religii, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7, nr 2, s. 49–75.

Czynnie uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, głownie w Polsce i w Niemczech. Członek PTS, członek z wyboru Rady Naukowej Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

 

 

Ks. dr Tomasz Adamczyk

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – 1999 tytuł magistra teologii; studia specjalistyczne na Wydziale Nauk Społecznych  –  w 2005 roku uzyskał stopień doktora socjologii.

 

Zainteresowania naukowe dotyczą aksjologicznych podstaw przestrzeni publicznej oraz polityki społecznej, a w szczególności roli religii w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Prowadzi badania socjologiczne nad kondycją moralną i religijną społeczeństwa polskiego, koncentrując się przede wszystkim na badaniu postaw studentów wobec religii i moralności.

Prowadzi także projekt badawczy nad znaczeniem mechanizmu kolektywnej przemocy (mechanizm kozła ofiarnego) dla zbrodni dokonywanych na tle konfliktów etnicznych. Koncepcję mechanizmu kozła ofiarnego stosuje się przede wszystkim do sytuacji spontanicznych, których głównym wyznacznikiem jest nieświadomy proces uruchamiający się w precyzyjnie określonej sytuacji społecznej.

 

Uczestniczy wraz z pracownikami Katedry Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego w projekcie badawczym na temat rozwoju zawodowego, materialnego, społecznego,  rodzinnego i religijnego migrantów polskich w Wielkiej Brytanii (badania jakościowe w Swindon).

 

W 2015 r. odbył 3 miesięczny staż naukowy w Stanach Zjednoczonych na New York University. 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2016, godz. 15:26 - Tomasz Peciakowski