1. gromadzenie, przetwarzanie informacji i wspomaganie działań związanych z wdrażaniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w KUL;

  2. tworzenie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących jakości kształcenia w KUL we współpracy z Działem Organizacyjno-Prawnym;

  3. dbanie o spójną politykę informacyjną dotyczącą jakości kształcenia w KUL, w szczególności prowadzenie i redagowanie strony internetowej poświęconej jakości kształcenia;

  4. współpraca i wspomaganie działań Uniwersyteckiej Komisji ds. jakości kształcenia i odpowiednich komisji wydziałowych ds. jakości kształcenia;

  5. monitorowanie i dokonywanie okresowych przeglądów programów nauczania we współpracy z Prorektorem ds. Studenckich oraz Działem Toku Studiów;

  6. współpraca z Biurem Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL w zakresie badania karier zawodowych absolwentów i opinii pracodawców o przygotowaniu absolwentów do pracy zawodowej oraz wstępna analiza wyników badań;

  7. dokonywanie okresowych analiz struktury zatrudnienia nauczycieli akademickich we współpracy z Działem Spraw Pracowniczych KUL w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia;

  8. monitorowanie przepisów i wytycznych dotyczących budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego;

  9. organizacja spotkań, szkoleń i seminariów dla studentów, doktorantów i pracowników KUL, promowanie dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia w Uczelni;

  10. bieżąca obsługa administracyjna Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia i inne zadania wynikające z wdrażania i doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i działań prowadzonych przez Pełnomocnika.

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora KUL w sprawie utworzenia

Biura ds. jakości kształcenia

 

Autor: Magdalena Pranagal
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2014, godz. 20:54 - Magdalena Pranagal