Na bazie zaleceń opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja wdrożyła procedurę zapory ghostwritting:

 

1. Autorzy publikacji proszeni są o pełne ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (w tym informacji o ich afiliacji oraz o autorstwie koncepcji, założeń, metod itp., które wykorzystano przy przygotowaniu publikacji), przy czym główna odpowiedzialność spada na autora zgłaszającego artykuł. W zasadnych przypadkach redakcja będzie zasięgać informacji o źródłach finansowania powstałej pracy, wkładzie instytucji naukowo-badawczych i innych podmiotów.

 

2. Redakcja ostrzega przed przejawami nierzetelności naukowej – m.in. takimi jak ghostwriting [1] i guest authorship [2] – deklarując demaskowanie wszystkich wykrytych jej przypadków, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.). Wszystkie takie przejawy nierzetelności będą  przez redakcję dokumentowane.

 

3. Nadrzędna zasada dotycząca autorstwa publikacji:
Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem dobrych obyczajów. 

 

------

 

[1] Ghostwritting – proceder polegający na wniesieniu istotnego wkładu w powstanie publikacji bez ujawnienia własnego autorstwa/współautorstwa, także w przypadku otrzymania podziękowań w publikacji (bez określenia przy tym roli adresata podziękowań w jej powstaniu).

[2] Guest authorship (honorary authorship) – proceder polegający na wskazaniu jako autora/współautora publikacji osobę, której rzeczywisty udział autorski jest znikomy lub żaden.

Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2017, godz. 14:18 - Robert Kryński