autor: D. Klich (red.)
tytuł: Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad
wydawnictwo: Werset
miejsce wydania: Lublin
data wydania: 2005
liczba stron: 103
numer ISBN: 83-60133-08-5

Sprzedaż wysyłkowa: Wydawnictwo "Werset"

 

 

 

 

 


 

zarysb_400

Zaprezentowany "Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad" ma na celu przybliżenie czytelnikowi problemu heterogenności krajobrazu Bieszczad na przykładzie jego wycinka. Opracowanie to wykonane zostało przede wszystkim przez pracowników Katedry Ekologii Krajobrazu KUL oraz jej absolwentów. Jako teren przyjęto rejon Średniego Wierchu w Bieszczadach Zachodnich, na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Sanu".
Heterogenność rozumiana jest tu jako zróżnicowanie efektywności przepływu energii przez system ekologiczny krajobrazu, widziany głównie poprzez poziomy troficzne. Spojrzenie horyzontalne w powyższym opracowaniu przedstawione jest jedynie statycznie poprzez próbę charakterystyki struktury badanego krajobrazu. Należy podkreślić, że w prezentowanym "Zarysie..." przyjęto jako hipotezę wyjściową stwierdzenie, że obiegi energii i materii leżą u podnóża procesów krajobrazowych.
Podjęto próbę wykazania wpływu jakości płatów oraz wybranego istotnego czynnika abiotycznego (związanego z czynnikami macierzystymi krajobrazu górskiego) na efektywność przepływu energii. Za taki czynnik abiotyczny uznano temperaturę, która istotnie uzależnia efektywność przepływu energii jak również jest czynnikiem wyjątkowo zmiennym w warunkach różnorodności geomorfologicznej krajobrazu górskiego.
     
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie 7
Próba określenia strukturyu wycinka krajobrazu Bieszczad 11
Szybkość procesu rozkładu w wybranych płatach leśnych charakterystycznych dla krajobrazu Bieszczad 23
Rola makrosaprofagów w przepływie energii przez wybrane płaty leśne Bieszczad 32
Rola rodzaju Chromatoiulus w procesach rozkładu 45
Uwagi o możliwości zastosowania różnych metod do określania struktury troficznej bezkręgowców na przykładzie Bieszczad 52
Porównanie struktury fauny bezkręgowej łąki kultywowanej i niekultywowanej w Bieszczadach 59
Porównanie struktury aktywnej fauny bezkręgowej łąki kultywowanej i niekultwowanej w Bieszczadach 67
Porównanie szybkości rozkładu w dwóch typach płatów łąkowych na przykładzie Średniego Wierchu 76
Wpływ temperatury na intensywność metabolizmu ściółki lasu mieszanego i świerkowego 83
Wpływ temperatury na elementy gospodarki energią wija drewniaka Lithobius forficatus 89
Horyzontalna heterogenność bioenergetyczna wybranego wycinka krajobrazu Bieszczad 94
Horizontal bioenergetic heterogenity of a chosen stretch of landscape in Bieszczady Mountains 97
Piśmiennictwo 100

 

 
Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2014, godz. 14:38 - Sylwia Gielarek