autor: Z. Fischer, M.R. Magomedow, M. Ismailova, M. Zasada
tytuł: Zarys metodyczny praktycznych zajęć z ekologii krajobrazu
wydawnictwo: EkoKUL
miejsce wydania: Lublin
data wydania: 2002
liczba stron: 63
numer ISBN: 83-910930-5-0

 

 

 

 

 

 


 

zarys_m_400

Prezentowane opracowanie ma na celu wyjaśnienie kilku wybranych metodycznych zagadnień związanych z organizacją i prowadzeniem studenckich zajęć praktycznych w dziedzinie badań krajobrazowo-ekologicznych. Opisano trzy podstawowe części zajęć:
  • terenowa - studenci zaznajamiają się z typowymi ekosystemami wybranego krajobrazu oraz głównymi zespołami zwierzęcymi zasiedlającymi te środowiska,
  • laboratoryjna - studenci wykonują pomiary (na osobnikach, ściółce, glebie) i na tej podstawie oceniają efektywność przepływu energii,
  • analiza uzyskanych danych i ich podsumowanie.
Opracowanie zawiera zasady prowadzenia przez Katedrę Ekologii Krajobrazu zajęć praktycznych oraz zaznajomia z podstawowymi metodami badania przepływu energii przez różne poziomy troficzne na przykładzie typowych siedlisk wybranego krajobrazu Bieszczad. Analiza poszczególnych ekosystemów w jednym krajobrazie daje możliwość uzyskania porównawczego materiału dla różnych jego elementów, takich jak np.: las bukowy , jodłowy, świerkowy, mieszany. W zależności od typu krajobrazu, nacisk prac kładziony jest na inne zagadnienia.
     
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie 7

PRZYKŁAD ZAJĘĆ

PROWADZONYCH W KRAJOBRAZIE BIESZCZAD

1. Etap przygotowawczy 11
1.1 Program badań 12
1.1.1. Zasady ogólne 12
1.1.2. Zasady przygotowania programu poboru prób 15
1.1.2.1. Reprezentatywność próbek 15
1.1.2.2. Niezależne, przypadkowe rozłożenie prób w przestrzeni 17
1.1.2.3. Rozmiar i kształt wybranych płaszczyzn 19
1.2. Metodyka badań 20
1.2.1. Dokładność 21
1.2.2. Porównywalność i powtarzalność 21
1.2.3. Metody ilościowe 22
1.2.4. Metody jakościowe 23
1.2.5. Obiektywizm a subiektywizm pomiaru 24
1.3. System poboru prób 25
1.3.1. Ocena liniowa 25
1.3.2. Ocena powierzchniowa 26
2. Część terenowa 26
2.1. Ocena intensywności procesów rozkładu 28
2.1.1. Wskaźnikowa i bezpośrednia ocena intensywności procesów rozkładu materii organicznej 29
2.1.1.1. Metody wskaźnikowe 30
2.1.1.2. Metoda bezpośrednia 31
2.2. Ocena produktywności podstawowych grup troficznych 32
2.2.1. Ocena zagęszczenia, składu gatunkowego i biomasy bezkręgowców naziemnych 34
2.2.1.1. Biocenometr 34
2.2.1.2. Metoda przesiewania 35
2.2.1.3. Eklektor 37
2.2.2. Ocena zagęszczenia, składu gatunkowego i biomasy bezkręgowców glebowych 37
2.2.3. Ocena zagęszczenia i składu fauny naroślinnej uzyskana metodą "koszenia" 39
2.2.4. Ocena ogólnej bioróżnorodności i składu gatunkowego organizmów aktywnych 40
2.2.4.1. Pułapki i korytarze glebowe 41
3. Część laboratoryjna 43
3.1. Eksperymenty laboratoryjne 44
3.1.1. Racja pokarmowa (C) i przyrost (P) 44
3.1.1.1. Racja pokarmowa (C) 45
3.1.1.2. Przyrost (P) 46
3.1.2. Wydalanie (FU) 47
3.1.3. Metabolizm (R) 47
3.1.3.1. Obliczanie zużycia tlenu przez organizm 48
3.1.3.2. Wydalanie dwutlenku wegla 49
3.1.3.3. Obliczanie współczynnika oddechowego RQ 50
3.2. Oznaczanie zebranych organizmów 53
ANALIZA UZYSKANYCH DANYCH
1. Dane laboratoryjne 55
2. Dane terenowe 56
3. Dane podsumowujące 59
Literatura 61

 

 
Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2014, godz. 14:39 - Sylwia Gielarek