ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
Opis kierunku:
 

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA jest przygotowanie Absolwenta do pracy o charakterze administracyjnym, szczególnie w szeroko rozumianym obszarze kancelaryjnym, archiwalnym i edytorskim.

Oferowany kierunek studiów ma charakter interdyscyplinarny. Łączy bowiem problematykę historyczno-ustrojową z wiedzą na temat nowoczesnego zarządzania dokumentacją i z archiwistyką. Ważne jest również opanowanie przez studentów podstawowych elementów z zakresu nauk administracyjnych, prawnych, społecznych i informatycznych.

Rynek pracy coraz częściej potrzebuje specjalistów potrafiących zarządzać różnymi rodzajami dokumentacji. Przydatni stają się pracownicy, którzy potrafią już nie tylko ocenić właściwie wartość historyczną materiałów i poddać je właściwej selekcji archiwalnej, lecz także są w stanie prawidłowo i sprawnie zarządzać dokumentacją jeszcze na etapie jej powstawania. Dlatego też w trakcie studiów położony jest nacisk na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z obsługą aplikacji przydatnych do elektronicznego zarządzania dokumentacją.

 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów:

a) język polski (20% wyniku końcowego);

b) historia (40% wyniku końcowego);

c) wiedza o społeczeństwie (20% wyniku końcowego);

d) informatyka (10% wyniku końcowego);

e) matematyka (10% wyniku końcowego).

 

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Autor: Anna Czernecka
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 12:54 - Magdalena Kargol