CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU 

Interdyscyplinarny kierunek studiów Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka łączy z jednej strony problematykę historyczną i historyczno-ustrojową, z wiedzą na temat nowoczesnego zarządzania dokumentacją i archiwistyką. Współcześnie nieodzowne jest także połączenie tej wiedzy z elementami nauk administracyjnych, prawnych, społecznych i informatycznych. Dlatego absolwent kierunku Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka pozostaje wprawdzie ciągle humanistą, lecz współczesny świat wymaga kwalifikacji i umiejętności wykraczających poza to tradycyjne postrzeganie humanistyki. Z tego punktu widzenia najważniejszym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy o charakterze administracyjnym, szczególnie w szeroko rozumianym obszarze kancelaryjnym, archiwalnym i edytorskim.
Od początków wprowadzania specjalizacji archiwalnych na uniwersytety realizowano je w ramach studiów historycznych. W ówczesnych warunkach studia archiwalne kształciły przede wszystkim specjalistów do pracy w archiwach historycznych, zwłaszcza w archiwach państwowych. Jednak obecny rozwój biurowości i informatyzacja wielu dziedzin życia wymuszają od archiwisty zdobycie innych, dodatkowych umiejętności. Obok kwalifikacji przydatnych do pracy w gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu i udostępnianiu zasobów historycznych, coraz częściej absolwenci specjalizacji archiwalnej znajdują zatrudnienie w administracji państwowej czy samorządowej, w innych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez samorządy, w urzędach państwowych i sądach, instytucjach kultury, podmiotach związanych z bezpieczeństwem narodowym, także w bankach, firmach doradczych czy archiwalnych firmach usługodawczych. Dokumentacja, niekoniecznie archiwalna, powstaje bowiem w toku działania każdej instytucji. Każda też jednostka organizacyjna musi zadbać o swój zasób dokumentacyjny, musi nim zarządzać zgodnie z prawem. Nawet jeśli jest podmiotem prywatnym, musi przestrzegać przepisów określających postępowanie z niektórymi rodzajami dokumentacji, jak np. z dokumentacją księgową, finansową czy osobowo-płacową. Ponadto coraz większego znaczenia nabiera dokumentacja powstająca w formie elektronicznej.

Rynek pracy więc coraz częściej potrzebuje specjalistów umiejących zarządzać różnymi rodzajami dokumentacji. Przydatni stają się pracownicy, którzy potrafią już nie tylko ocenić prawidłowo wartość historyczną materiałów i poddać je właściwej selekcji archiwalnej, lecz także są w stanie prawidłowo i sprawnie zarządzać dokumentacją jeszcze na etapie jej powstawania w kancelarii, sekretariacie, referacie merytorycznie rozstrzygającym i prowadzącym sprawę czy w samym archiwum zakładowym lub składnicy akt.
Wśród efektów kształcenia znajdują się także umiejętności związane z modułem edytorskim. Umożliwią one uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do pracy w różnego rodzaju instytucjach naukowych, w wydawnictwach i redakcjach zajmujących się popularyzacją nauki oraz wydawaniem źródeł historycznych.

Autor: Piotr Królikowski
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2014, godz. 14:14 - Piotr Królikowski