PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE

Obok wiedzy teoretycznej student kierunku nabywa także wiedzę ściśle praktyczną. Służą temu zajęcia prowadzone w różnych jednostkach organizacyjnych, podczas których studenci zapoznają się z organizacją instytucji, systemem kancelaryjnym i obiegiem pism. Poznają organizację, strukturę i zakres działania archiwów zakładowych, porządkują dokumentację aktową i nieaktową, zdobywają wiedzę w zakresie edytorstwa historycznego. Zawodowy charakter mają również obowiązkowe praktyki zawodowe.

Dzięki informacjom uzyskanym od instytucji, z którymi nawiązano współpracę w ramach specjalizacji archiwalnej, odpowiednio ustalane są efekty kształcenia studentów. Niektórzy przedstawiciele podmiotów zewnętrznych uczestniczą w opiniowaniu programów studiów. Wśród efektów kształcenia znajdują się umiejętności związane z wiedzą ekonomiczną, prawną, administracyjną i informatyczną w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, a także umiejętności edytorskie i marketingowe.

Oferowany kierunek studiów licencjackich Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka nie odchodzi od tego tradycyjnego modelu kształcenia archiwisty-historyka. Ukończenie kierunku daje możliwość podjęcia dalszych studiów historycznych na etapie magisterskim, niezbędnych do pracy w archiwach posiadających cenne zasoby archiwalne, których opracowywanie wymaga przygotowania historycznego.

 

 

Autor: Piotr Królikowski
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2014, godz. 14:42 - Piotr Królikowski