WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI

Współdziałanie z interesariuszami zewnętrznymi w ramach kierunku Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka odbywa się na trzech płaszczyznach:
a)    Zajęcia w kancelariach, archiwach i wydawnictwach:
Niezwykle ważna jest możliwość odbywania zajęć praktycznych bazujących na dokumentacji powstającej w kancelariach i przechowywanej w archiwach. Możliwości takie dają przede wszystkim zajęcia dla studentów specjalizacji archiwalnej prowadzone już od wielu lat w ramach kierunku Historia w Archiwum Głównym Ruchu Światło-Życie, w którym gromadzona jest dokumentacja w postaci aktowej, fotograficznej, fonograficznej i audiowizualnej. Ponadto zajęcia odbywają się w Instytucie Pamięci Narodowej, Archiwum Archidiecezjalnym w Lublinie, Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie, Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód, Narodowym Banku Polskim O/Lublin lub w Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Ważna jest również współpraca z archiwami państwowymi (zajęcia w ramach wyjazdu do Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, w Archiwum Państwowym w Lublinie). Współpraca z wymienionymi interesariuszami zewnętrznymi jest intensyfikowana i formalizowana w programie kierunku Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka. Ważne jest także nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i firmami zewnętrznymi, także prowadzącymi działalność wydawniczą i edytorską.
b)    Praktyki zawodowe
To niezwykle ważna płaszczyzna współpracy. Każdy student zobowiązany jest do praktyki zawodowej. W przeważającej części odbywa się we wspomnianych wyżej instytucjach zewnętrznych. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że interesariusze zewnętrzni oczekują takiej współpracy. Z jednej strony bowiem umożliwia ona studentom zapoznanie się z działalnością instytucji, w których odbywają praktykę, z drugiej zaś praktyki studenckie służą podmiotom, które oferują takie możliwości. Ważne jest również to, że ocena przygotowania naszych absolwentów będzie miała istotny wpływ na zmiany programowe planowane po zakończeniu pierwszego cyklu kształcenia.
c)    Staże zawodowe
Studenci mają również możliwość odbycia krótkoterminowych staży zawodowych w instytucjach współpracujących. Możliwe jest uzyskanie odpowiednich certyfikatów z odbycia stażu w trakcie studiów, cennych zwłaszcza w kontekście przyszłych poszukiwań dobrego zatrudnienia. W niektórych przypadkach istnieje też możliwość dofinansowania stażu.

Autor: Piotr Królikowski
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2014, godz. 14:43 - Piotr Królikowski