KitK1

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
Opis kierunku:
 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • funkcjonowania instytucji publicznych, bezpieczeństwa publicznego i finansów publicznych
  • zarządzania finansowego przedsiębiorstwem z zastosowaniem informatyki, rynkiem kapitałowym, funduszami UE oraz gospodarowania zasobami ludzkimi i informacjami
  • komunikacji w biznesie, pracy w zespole, realizowania kampanii promocyjnych

Zawody:

  • kierownik średniego szczebla
  • specjalista ds. analiz marketingowych
  • koordynator projektów
  • asystent kupca
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Społecznych w Lublinie

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów:

a) matematyka,

b) geografia lub historia.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016, godz. 13:56 - Magdalena Malec