Znak: ROP-0104-19/16

 

Zarządzenie Prorektora ds. studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej, sposobu dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz zasad naliczania punktów kwalifikacyjnych do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów

 

 

Na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu pomocy materialnej studentom i doktorantom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się co następuje:

  

§ 1

Określa się wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej:

 

1) wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie pomocy materialnej, stanowiący

infKonto.pdf załącznik nr 1   do zarządzenia;

 

2) wniosek do Prorektora ds. studenckich o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stanowiący infKonto.pdf załącznik nr 2 do zarządzenia;

 

 

3) wniosek do Prorektora ds. studenckich o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stosowany w przypadku kierunków studiów z dodatkową rekrutacją na semestr letni, stanowiący infKonto.pdf załącznik nr 2a do zarządzenia;

 

4) wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, stanowiącyinfKonto.pdf załącznik nr 3 do zarządzenia;

 

5) wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie jednorazowej zapomogi, stanowiący

 

infKonto.pdf załącznik nr 4 2015/2016 do zarządzenia - dotyczy osób składających wniosek do       05.09.2016 r.

infKonto.pdf załącznik nr 4 2016/2017 - dotyczy osób składających wniosek od 06.09.2016 r.

 

6) oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stanowiące infKonto.pdf załącznik nr 5  do zarządzenia;

 

7) wniosek do Komisji Stypendialnej o ponowne przeliczenie dochodu i przyznanie świadczeń pomocy  materialnej, stanowiący  infKonto.pdf załącznik nr 6 do zarządzenia;

 

8) wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie odmowy przyznania świadczeń pomocy materialnej, stanowiący infKonto.pdf załącznik nr 7 do zarządzenia;

 

9) wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie odmowy przyznania miejsca w domu studenckim, stanowiący infKonto.pdf załącznik nr 8 do zarządzenia;

 

10) oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku.

 

§ 2

 

1) Określa się wzór teczki pomocy materialnej stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia.

2) W teczce pomocy materialnej umieszcza się wnioski określone w § 1.

 

§ 3 

 

Określa się sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, stanowiący infKonto.pdf załacznik nr 10  do zarządzenia. 

 

§ 4

 

Określa się zasady przyznawania stypendium Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dla najlepszych studentów, stanowiące załącznik nr 11 do zarządzenia. (UWAGA - zmiana załącznika nr 11 - zarządzenie z dnia 23 września 2016 r., ROP-0104-36/16)

 

§ 5

 

Określa się zasady naliczania punktów do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów, stanowiące infKonto.pdf  załącznik nr 12 do zarządzenia.

§ 6

 

Uchyla się Zarządzenie Prorektora ds. Dydaktyki i Wychowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 07 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej, sposobu dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz zasad naliczania punktów kwalifikacyjnych do wniosku o stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów (ROP-0104-32/15), za wyjątkiem wniosku do KS o przyznanie jednorazowej zapomogi - załącznik nr 4, który uchyla się z dniem 6 września 2016 r.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                       

    dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

        Prorektor ds. studenckich

 

 

 

 

 

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2016, godz. 16:42 - Małgorzata Stróżyńska