Znak: ROP-0104-36/16

 

Zarządzenie Prorektora ds. studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 23 września 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej, sposobu dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz zasad naliczania punktów kwalifikacyjnych do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów (ROP-0104-19/16)

 

 

Na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu pomocy materialnej studentom i doktorantom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się co następuje:

 

§ 1

Ustala się nową treść infKonto.pdfzałącznika nr 11 do zarządzenia z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej, sposobu dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz zasad naliczania punktów kwalifikacyjnych do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2016, godz. 16:43 - Małgorzata Stróżyńska