ZARZĄDZENIE ROP-0104-8/17

PROREKTORA DS. STUDENCKICH

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

z dnia 31 lipca 2017 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej, sposobu dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz zasad naliczania punktów kwalifikacyjnych do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów (Monitor KUL nr 342/17)

 

Na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Uchyla się załącznik nr 5 oraz ustala się nową treść infKonto.pdf załącznika nr 10 do zarządzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej, sposobu dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz zasad naliczania punktów kwalifikacyjnych do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.

 

Prorektor ds. studenckich

ks. dr hab. Andrzej Kiciński

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2017, godz. 15:30 - Małgorzata Stróżyńska