NAZWA PROJEKTU

"Zarządzanie informacją i komunikacją public relations w administracji samorządowej"

 

PROGRAM

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”; Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.09.2008 – 28.02.2010

 

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA REALIZUJĄCA PROJEKT

Wydział Nauk Społecznych; Dział Koordynacji Programów Europejskich KUL

 

OSOBY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU

Kierownik projektu: dr Monika Maj-Golianek

Koordynator merytoryczny: dr Aneta Duda

 

BUDŻET PROJEKTU

807 056,00 zł, dofinansowanie UE:  807 056,00 zł

 

CELE PROJEKTU

Wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy JST, w szczególności:

- wyposażenie kadr zatrudnionych w JST w kompetencje niezbędne dla poprawy jakości
i dostępności ich usług,

- udoskonalanie metodologii i umiejętności w zakresie opracowywania i przeprowadzania zintegrowanych kampanii informacyjnych i PR , budowania zewnętrznego wizerunku urzędu oraz długofalowych strategii rozwoju urzędu,

- poprawa komunikacji zarówno z klientem zewnętrznym, jak i wewnątrz urzędu,

- wyposażenie kadr w kompetencje korzystania z profesjonalnych technik informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych do realizacji zadań przypisanych w administracji publicznej.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

120 pracowników urzędów w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym 80% z urzędów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z terenu całego kraju

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

1. Przeprowadzenie 4 edycji szkoleń (4 edycje po 40 uczestników) - zajęć ogólnych (znaczenie PR w JST, nowoczesne strategie i techniki komunikacji z otoczeniem, prawno-etyczne podstawy zarządzania polityką informacyjną) i specjalistycznych

2. Wydanie publikacji z zakresu przedmiotowego szkoleń

3. Organizacja konferencji

 

REZULTATY PROJEKTU

1. Podniesienie przez 120 pracowników JST kwalifikacji zawodowych potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu ukończenia szkolenia

2. Konferencja

3. Publikacja naukowa w formie książkowej

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2013, godz. 11:50 - Kamil Dębiński