1. Złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego jest warunkiem zakończenia studiów.

2. Praca dyplomowa jest dowodem opanowania przez studenta wiedzy związanej z kierunkiem studiów, zastosowania jej do rozwiązania określonego problemu badawczego, powinna świadczyć o umiejętności samodzielnego doboru literatury przedmiotu, prowadzenia działań o charakterze badawczym oraz ich opracowania i analizy, a także umiejętności formułowania ocen i wniosków wynikających z uzyskanych wyników badań.

3. Charakter oraz treść pracy dyplomowej powinny być zgodne z kierunkiem studiów oraz specjalnością kierującego pracą.

4. Podczas pierwszych zajęć seminaryjnych, kierujący pracą informuje studentów o obowiązku samodzielnego przygotowania prac dyplomowych z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich oraz informuje o skutkach naruszenia tych praw, o których mowa w szczególności w art. 193 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

5. Zasady powoływania promotorów prac licencjackich i magisterskich określają odpowiednio § 35 p.1 oraz § 36 p1. Regulaminu studiów KUL.

6. Kierujący pracą jest odpowiedzialny za wartość merytoryczną pracy oraz poziom poprawności językowej.

7. Zgodnie z § 35.p.2 oraz §36. P.2 Regulaminu studiów temat pracy ustala promotor, a zatwierdza Rada Instytutu nie później niż na pół roku przed ostatnim dniem zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów (w przypadku prac licencjackich) oraz nie później niż na rok przed ostatnim dniem zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów.

8. W czasie posiedzenia Rady Instytutu odbywa się dyskusja nad tytułem, co znajduje potwierdzenie w sporządzonym protokole, która znajduje odzwierciedlenie w protokole z posiedzenia.

9. Praca licencjacka i magisterska powinna być napisana w języku obcym, kierunkowym dla danej specjalności (w języku rosyjskim dla specjalności rosyjskiej oraz ukraińskim dla specjalności ukraińskiej) oraz powinna być opatrzona streszczeniem w języku polskim.

10. Ogólne zasady edytorskie pracy licencjackiej i magisterskiej określa załącznik nr 1 Uchwały Senatu z dn.6 czerwca 2013 r.

11. Zasady redagowania strony tytułowej określa załącznik nr 8 Uchwały Senatu. Strona tytułowa powinna być przygotowana w dwóch wersjach językowych: właściwej dla danej specjalności oraz polskiej.

12. Oceny pracy licencjackiej / magisterskiej dokonuje promotor oraz jeden recenzent, wyznaczony przez promotora, posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora i znający język kierunkowy (rosyjski lub ukraiński), w którym została napisana praca.

13. Termin przeprowadzenia egzaminu dyplomowego określa § 38, p. 2 Regulaminu studiów.

14. Termin egzaminu dyplomowego oraz skład komisji (przewodniczący i recenzent) ustala promotor i przekazuje imienną listę studentów wraz z nazwiskami recenzentów i tematami prac najpóźniej tydzień przed obroną do Dziekanatu.

15. Promotor przygotowuje wykaz tez egzaminacyjnych, zgodnych z profilem prowadzonego seminarium i podaje do wiadomości studentów nie później niż miesiąc przed wyznaczonym terminem złożenia pracy.

16. Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierujący pracą oraz recenzent. Wzór recenzji pracy dyplomowej określa załącznik nr 9 do Uchwały. Recenzja musi mieć formę wydruku komputerowego podpisanego własnoręcznie przez recenzenta.

17. Egzamin dyplomowy powinien składać się z co najmniej z trzech pytań: dwóch pytań przygotowanych przez promotora, jednego przygotowanego przez recenzenta. Prawo do sformułowania pytania przysługuje również przewodniczącemu. Większość pytań powinna odwoływać się do tez, o których mowa w p. 15 Pozostałe pytania powinny

dotyczyć tematyki pracy dyplomowej.

 

Załącznik nr 1 (pdf)

Załącznik nr 2 (pdf)

Załącznik nr 3 (pdf)

Załącznik nr 4 (pdf)

Załącznik nr 5 (pdf)

Załącznik nr 6 (pdf)

Załącznik nr 7 (pdf)

Załącznik nr 8 (pdf)

Załącznik nr 9 (pdf) zmieniony uchwałą Senatu z dnia 28 listopada 2013 r.

Załącznik nr 10 (pdf)

 

Tezy egzaminacyjne 2017/2018:

Tezy egzaminacyjne_komunikacja interkulturowa

Tezy egzaminacyjne_językoznawstwo

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2018, godz. 16:45 - Agnieszka Lenart