Konferencja „Zasady postępowań sądowych w świetle ostatnich nowelizacji”

 

Sandomierz, 25 kwietnia 2016 r.

 

Miejsce Konferencji – ul Mariacka 9 (Budynek Kurii/Instytutu Teologicznego w Sandomierzu)

 

24 kwietnia 2016 (niedziela) – godz. 16:00 - zbiórka przy wejściu do Ratusza  (ul. Rynek) – zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem

 

P r o g r a m   K o n f e r e n c j i

 

08:15 – 09:00 – Rejestracja uczestników (parter – obok Sali Papieskiej)

09:00 – Przywitanie uczestników – dr Damian Gil (KUL)

Otwarcie konferencji

Wystąpienia zaproszonych gości

JE bp dr Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Sandomierski

Ks. dr Bartłomiej Krzos, Prodziekan WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

 

Sesja wprowadzająca - (Sala Papieska)

 

Przewodniczy – dr Damian Gil (KUL)

 

09:20-09:35 – prof. dr hab. Piotr K. Sowiński (UR) – „Zasada kontradyktoryjności w świetle nowel k.p.k. z września 2013 roku oraz marca 2016 roku”

09:35-09:50 – dr Jacek Jaworski (UKSW) – „Prawo do sądu w przypadku skargi na akty prawa miejscowego”

09:50-10:05 – dr Martyna Wilbrandt-Gotowicz (UKSW) – „Zmiana regulacji skargi kasacyjnej i postępowania kasacyjnego w świetle zasad postępowania sądowoadministracyjnego”
ferenda”

10:05-10:20 – dr Piotr Gil (UO) – „Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu nieprocesowym – wybrane zagadnienia”

10:20-10:35 – mgr Łukasz Łukowski (UŁ) – „Zasada procedowania w pełnym składzie w świetle ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 22 grudnia 2015 r.”

10:35-10:50 – mgr Błażej Pawlik (KUL) – „Zasada in dubio pro tributario w świetle nowelizacji z 5 sierpnia 2015 r.”

10:50-11:05 – mgr Łukasz Jagiełłowicz (UW) - "Konstytucyjne zasady procesu karnego"

11:05-11:25 – Dyskusja

11:25-11:45 – Przerwa kawowa

 

                                                 Panel I – Karny (Sala Papieska)

 

Przewodniczy – prof. Piotr K. Sowiński (UR)

  

11:45-12:00 – prof. dr hab. Monika Klejnowska (UR) – „Zasady procesu karnego w świetle tzw. wielkiej nowelizacji k.p.k. – w kierunku multiplikacji czy modyfikacji”        

12:00-12:15 – dr Ewa Kruk (UMCS) –Zasada jawności wyrokowania i jej ograniczenia”

12:15-12:30 – mgr Ewelina Bachera (UŚ) – „Zasada prawdy materialnej w nowym modelu procesu karnego”

12:30-12:45 – mgr Michał Borek (UAM) – „Nowa odsłona zasady in dubio pro reo w świetle wielkiej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”

12:45-13:00 – mgr Paweł Dębowski (UJ) – „Zasada kontroli procesu w świetle zmiany art. 437 k.p.k.”

13:00-13:15 – mgr Marta Flis-Świeczkowska (UG) – „Wpływ udziału pełnomocnika w postępowaniu karnym na prawo pokrzywdzonego do sądu w znowelizowanej procedurze karnej”

13:15-13:30 – mgr Katarzyna Kochel (UŁ) – „Nowe ujęcie zasady bezpośredniości w sądowym postępowaniu karnym w świetle nowelizacji obowiązującej od 1 lipca 2015 r.”

13:30-14:00  – Dyskusja

Przerwa obiadowa

   

Panel II – Cywilny  (Sala 17 – I piętro)

 

Przewodniczyprof. Elwira Marszałkowska-Krześ (U.Wroc.)

 

11:45-12:00 – prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (US)– „Jawność zewnętrzna procesu cywilnego – wizja przyszłości”

12:00-12:15 – dr Aneta Arkuszewska (UR) – „Postępowanie mediacyjne a względy ekonomii procesowej w świetle nowelizacji z dnia 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów”

12:15-12:30 – dr Marcin Białecki (UKSW) – „Odwołalność czynności procesowych w świetle wybranych zasad postępowania cywilnego”

12:30-12:45 – dr Anna Kościółek (UR) – „Zasada jawności postępowania w świetle nowelizacji związanych z informatyzacją postępowania cywilnego”

12:45-13:00 – dr Magdalena Skibińska (UZ) – „Nowe technologie w służbie zasad jawności oraz ustności w postępowaniu cywilnym”

13:00-13:15 – dr Joanna Studzińska (KUL) – „Interwencja uboczna a zasady procesu cywilnego”

13:15-13:30 – mgr Anna Banaszewska (U. Wroc.) – „Obowiązek dążenia do ugodowego załatwiania sporów – postulat czy zasada postępowania cywilnego”

13:30-14:00  – Dyskusja

Przerwa obiadowa

  

Panel III – Karny  (Sala Papieska)

 

Przewodniczydr Filip Ciepły (KUL)

 

15:00-15:15 – prof. dr hab. Krzysztof Woźniewski (UG) – „Pierwsze przesłuchanie stron postępowania przygotowawczego (art. 300 k.p.k.) w świetle zasady informacji procesowej”

15:15-15:30 – dr Jakub Kosowski (UMCS) – „Formalizm procesowy w świetle zmian Kodeksu postępowania karnego”

15:30-15:45 – mgr Anna Grochowska (UW) – „O tzw. jawności zewnętrznej posiedzeń sądowych w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego”

15:45-16:00  - dr Damian Gil (KUL)  - „W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego – kilka uwag na temat „chwilowego” przemodelowania postępowania przed sądem pierwszej instancji”

16:00-16:15 – mgr Magdalena Komar-Zabłocka (UR) – „Prawo do sądu oskarżyciela posiłkowego. Uwagi na tle art. 180 § 2 k.p.k.”

16:15-16:30 – mgr Łukasz Łuczak (ORA w Warszawie) – „Formułowanie zarzutów odwoławczych na tle zasady kontroli procesu w świetle nowelizacji k.p.k. z 27 września 2013 r.”

16:30-16:45 – mgr Mateusz Nowak, Anna Sikora (UJ) – „Zasada szybkości postępowania i jej wpływ na gwarancje procesowe uczestników w nowym procesie karnym”

16:45-17:00 – mgr Piotr Misztal (UŁ) – „Instytucja umorzenia postępowania na wniosek pokrzywdzonego w trybie art. 59a k.k. jako przejaw oportunizmu procesowego w sprawach o drobne czyny zabronione”

17:00-17:15 – mgr Łukasz Wiśniewski (UW) – „Realizacja zasady koncentracji w nowym modelu postępowania karnego”

17:15-17:45 – Dyskusja

Podsumowanie i słowo końcowe - dr Filip Ciepły

  

Panel IV – Cywilny (Sala 17 – I piętro)

 

Przewodniczyprof. Kinga Flaga-Gieruszyńska (US)

 

15:00-15:15 – prof. dr hab. Izabella-Gil (U.Wroc.) - "Ciężar twierdzenia i dowodzenia w postępowaniu cywilnym i upadłościowym – w aspekcie zasady czynnego udziału stron”

15:15-15:30 – prof. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska (USWPS) – „O aktualnym znaczeniu zasad postępowania. Kilka uwag na tle często zmieniających się przepisów k.p.c.”

15:30-15:45 – mgr Zygmunt Drożdżejko (SSR ,Kraków – N.H.) – „Art. 207 k.p.c. jako realizacja postulatu szybkości postępowania. Wybrane zagadnienia”

15:45-16:00  - dr Aleksandra Klich (US) – „ Działanie sądu z urzędu a zasada koncentracji materiału procesowego”

16:00-16:15 – mgr Agata Jakieła (KUL) – „Rola Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów a zasady postępowania cywilnego”

16:15-16:30 – mgr Karolina Ziemianin (US) – „Nowy model jawności postępowania na tle informatyzacji postępowania cywilnego”

16:30-16:45 – mgr Michał Wojdała (US) – „Dociekanie prawdy przez sąd w sprawach cywilnych – wybrane zagadnienia”

16:45-17:15 _ Dyskusja

Podsumowanie –  prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska  

Słowo końcowe – dr Damian Gil

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2016, godz. 11:34 - Filip Ciepły