Zespół Redakcyjny „Przeglądu Prawno-Ekonomicznego" wraz z Radą Naukową czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.

 

Następnie studia i artykuły przekazywane są do oceny recenzentów będących samodzielnymi pracownikami naukowymi i powoływanych osobno dla każdej publikacji. 

Lista recenzentów współpracujących z redakcją zamieszczona jest tutaj.

 

Procedura recenzowania przebiega następująco:

Wszystkie studia i artykuły recenzowane są przez dwóch samodzielnych pracowników naukowych,  których afiliacja jest różna od afiliacji redaktora naczelnego. Przesyłając artykuły do recenzji redakcja przestrzega reguły podwójnej anonimowości (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, tzw. "double-blind review proces").

 

Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczne wnioski co do dopuszczenia artykułów do publikacji lub ich odrzucenia. Przy ocenie publikacji złożonych do druku brane są pod uwagę:

- oryginalność pracy;

- wartość merytoryczna;

- baza źródłowa;

- cytowana literatura i orzecznictwo;

- warsztat naukowy.

 

Arkusz_recenzji_PPE

 

Nazwiska recenzentów nie są ujawniane w poszczególnych tomach periodyku. 

Procedura recenzowania przebiega zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego szczegółowo określonymi w opracowaniu pt. "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce".

 

Algorytm postępowania w sytuacji wykrycia nierzetelności - COPE

 

Autor: Szymon Psonka
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2016, godz. 09:53 - Filip Ciepły