Więcej

TERMINY

 

 

Kandydat cudzoziemiec

Studia w języku angielskim

 

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie wolnym na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I, II i III stopnia w języku angielskim muszą złożyć w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów (pokój GG-200) lub Biurze Rekrutacji (CN-004) następujące dokumenty:

 

 • ankieta studenta cudzoziemca - do pobrania TUTAJ; aplikację możesz też wypełnić ONLINE; kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących Polaków rejestrują się na stronie https://rekrut.kul.lublin.pl ,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości lub dokumentu ukończenia szkoły średniej, uprawniającego do podjęcia studiów w kraju zamieszkania,
 • w przypadku studiów II stopnia - kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub równorzędnego,
 • w przypadku studiów doktoranckich - kserokopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub równorzędnego,
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego),
 • kserokopia paszportu,
 • kserokopia Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach Polaków),
 • oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego - zgoda na podjęcie studiów i zawarcie umowy o warunkach kształcenia (dotyczy kandydatów niepełnoletnich - do pobrania TUTAJ),
 • skierowanie na studia od władz duchownych (dotyczy księży i sióstr zakonnych oraz wszystkich kandydatów na studia teologiczne i prawo kanoniczne),
 • kopia dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej i opłaty za I semestr studiów (wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ).

 

 

Kandydaci przyjęci (zakwalifikowani) na studia zobowiązani są złożyć, w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu, komplet dokumentów obejmujący:

 

 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub oryginał dokumentu ukończenia szkoły średniej, uprawniający do podjęcia studiów w kraju zamieszkania; świadectwo musi być zalegalizowane lub opatrzone apostille,
 • w przypadku studiów II stopnia - dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale zalegalizowany lub opatrzony apostille (kandydaci, którzy ukończyli studia poza granicami Polski), w niektórych przypadkach wymagana jest nostryfikacja dyplomu dokonana przez upoważnioną Radę Wydziału,
 • tłumaczenie świadectwa maturalnego na język polski (tłumaczenie dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów,
 • odpis metryki chrztu św. (w przypadku chrześcijan świeckich wyznania katolickiego),
 • 3 kolorowe fotografie o wymiarach 35x45 mm.

 

Ważne

Autor: Łukasz Łaskawiec
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017, godz. 08:56 - Witalij Rosowski