ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej(decyduje kolejność zgłoszeń)

 

1. Jak się zarejestrować?

 

Rejestracji na studia podyplomowe należy dokonać w systemie rekrutacyjnym rekrut.kul.lublin.pl

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie wymogów formalnych.

 

2. Jakie dokumenty należy złożyć?
  1. podpisany kwestionariusz z kodem kreskowym, wygenerowany po zarejestrowaniu w systemie rekrut.kul.lublin.pl**
  2. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
  3. odpis lub potwierdzoną notarialnie lub w UCSPiDZ kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich*;
  4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe w wysokości 40 zł (opłata nie podlega zwrotowi) - blankiet do zapłaty wraz z numerem rachunku do wygenerowania po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym**
  5. 2 zdjęcia (legitymacyjne lub do dowodu);
  6. podpisane curriculum vitae – z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135). 
  7. zgodę odpowiednich władz (w przypadku osób duchownych)
  8. dobrowolną ankietę na temat rekrutacji
  9. wniosek o zwrot dokumentów
  10. odpowiednie zaświadczenie w przypadku studiów posiadających dodatkowe wymogi formalne - więcej na ten temat można znaleźć w opisach poszczególnych kierunków.

 

Dokumenty w formie papierowej można złożyć osobiście lub przesłać poczta tradycyjną.

 

*W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych dokumentów został sporządzony w języku innym niż język polski, należy dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

 

**w przypadku, gdy system rekrutacyjny jest nieaktywny, proszę odręcznie wypełnić kwestionariusz dostępny TUTAJ ->

Natomiast opłatę rekrutacyjną dokonać w tym przypadku na ogólny numer konta ->

 

3. Do kiedy należy złożyć dokumenty?

 

rekrutacja przedłużona do do pierwszego zjazdu - więcej informacji na stronach kierunków lub w CSP
4. Gdzie należy złożyć dokumenty?

Centrum Studiów Podyplomowych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Kolegium Jana Pawła II
III piętro

pokój C-314, C-316

 5. Godziny pracy CSP:

poniedziałek-piątek

8:00-15:30

sobota (w terminach zjazdów)

9:00-13:00

Google Site Stats - send feedback

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016, godz. 13:49 - Magdalena Fara