Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, konkurs A.1

 

Cechy  konkursu: Konkurs ogłoszony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Konkurs ma charakter otwarty (tj. nabór będzie prowadzony od daty wskazanej w ogłoszeniu o konkursie do końca roku lub – faktycznie – do czasu rozdysponowania alokacji na dany konkurs).


Termin ogłoszenia: listopad-grudzień 2011 r.
Planowana alokacja: 45 000 000 zł

 

Typ projektów:

1.      Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości

 

Kryteria dostępu (muszą być spełnione):

 

1.      W ramach projektu zostanie opracowany i wdrożony minimum 1 innowacyjny program nauczania w zakresie przedsiębiorczości i/lub przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i/lub przedmiotów technicznych.

 

Kryteria strategiczne (za ich spełnienie przyznawana jest dodatkowa punktacja)

 

1. Wdrożenie programów, w ramach których zajęcia realizowane będą w formule interdyscyplinarnej, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

 

2. Opracowanie i wdrożenie programów innowacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Grupę docelową w projekcie stanowią między innymi:

- szkoły i placówki oświatowe

- uczelnie i jednostki naukowe

- administracja oświatowa

- organy prowadzące szkoły i placówki

- kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny

- Centralna Komisja Egzaminacyjna

- Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

- dzieci i młodzież przebywające za granicą

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 13:06 - Beata Kaczan