Czym jest Zespół Ekspertów KUL?

 

Zespół Ekspertów KUL to serwis stworzony z myślą o dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem i badaniami naukowców KUL ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów.

 

Baza ekspertów KUL podzielona została na dziedziny eksperckie, w których naukowcy mogą się wypowiadać do mediów.

 

Kontakt z Ekspertami KUL możliwy jest za pośrednictwem Biura Rzecznika KUL, tel. 81 445 41 09.

 

Najnowsze komentarze są artykułami niepublikowanymi, które należy cytować podając ich autora.

 


1. rocznica utworzenia Zespołu Ekspertów KUL - gratulacje i podziękowania od mediów

 

 


 

 

Zobacz najnowsze komentarze Ekspertów KUL →

"Czy Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna zdoła powstrzymać kryzys migracyjny?" - komentarz z dn. 10.10.2016 r.

 

 

 

 

 

 

Lista ekspertów (według dziedzin badawczych)

Nauki Humanistyczne →

Nauki Społeczne →

Prawo,Prawo Kanoniczne,Administracja →

Teologia →

Filozofia→

 Biotechnologia,Nauki o Środowisku→

 

Biotechnologia i Nauki o Środowisku:

Zdjęcie 
Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe Dziedziny eksperckie
dr inż. Witold Adamowski
 • matematyczne modelowanie pola opadowego oraz systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 • bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniach bezpieczeństwa zbiorowego obszarów miejskich
 • metody pomiarowe w hydraulice
 • infrastruktura podziemna miast
 • samodiagnozujące się systemy hydrauliczne
 • budowa hybrydowych rur kanalizacyjnych
 • rozwiązania infrastrukturalne dla terenów miejskich
Jarzębski Maciej, Żespół Ekspertów KUL dr inż Maciej Jarzębski
 • nanotechnologia
 • synteza i analiza nanostruktur do potencjalnych aplikacji medycznych
 • materiały do druku 3D, druk 3D
 • magazynowanie wodoru
 • mechaniczna synteza
 • innowacje
 • nanotechnologia
 • inżynieria materiałowa
  prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
 • ekologia zwierząt
 • ochrona i restytucja żubra
 • ekologia zwierząt
 • ochrona przyrody
dr hab. Magdalena Staniszewska
 • prowadzenie badań eksperymentalnych w zakresie chorób cywilizacyjnych, w tym związanych z cukrzycą, starzeniem i nowotworami
 • szybka diagnostyka i celowe terapie
 • poznawanie mechanizmu chorób, w tym rola glikacji i kinurelinacji
 • modyfikacja białek
 • powikłania cukrzycowe
 • choroby oczu
 • terapie celowane
  dr inż. Franciszek Świtała
 • praca systemu elektroenergetycznego
 • odnawialne źródła energii
 • oświetlenie elektryczne
 • małe elektrownie wodne
 • zlewnia małej rzeki
 • ocena stanu ekosystemu
 • energetyka
 • odnawialne źródła energii
 • oświetlenie elektryczne
 • hydroenergetyka

 

Filozofia:

Zdjęcie 
Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe Dziedziny eksperckie
 

dr hab. Ryszard Zajączkowski,

prof. KUL

 • polska literatura emigracyjna XX w.
 • wątki religijne w literaturze
 • romantyzm polski
 • literatura polska XIX i XX w.
 • sacrum literackie

 

 

Matematyka, Informatyka, Architektura Krajobrazu:

Zdjęcie 
Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe Dziedziny eksperckie
Gawlicki Marcin dr hab. Marcin Gawlicki, prof. KUL
 • konserwacja zabytków architektury
 • krajowy system ochrony zabytków
 • historia architektury i sztuki ogrodowej
 • krajobraz kulturowy miast historycznych
 • architektura współczesna w środowisku historycznym
 • ochrona i konserwacja zabytków
 • historia architektury
 • krajobraz kulturowy
  dr inż. Jan Kamiński
 • architektura krajobrazu
 • urbanistyka
 • zrównoważony rozwój w urbanistyce i planowaniu przestrzennym,
 • projektowanie krajobrazu
 • projektowanie przestrzeni publicznej,
 • partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym
 • urbanistyka
 • architektura
 • krajobrazu

dr hab. inż. Andrzej Zalewski,

prof. KUL

 • transport w zagospodarowaniu przestrzennym
 • systemy transportu zrównoważonego
 • ruch drogowy i infrastruktura komunikacyjna
 • drogi ekspresowe i autostrady
 • obsługa transportowa
 • organizacja ruchu i parkowanie
 • infrastruktura rowerowa i piesza
 • uspokojenie ruchu
 • integracja transportu
 • organizacja ruchu i parkowanie
 • zachowania komunikacyjne uczestników ruchu miejskiego i turystycznego
 • transport zrównoważony
 • urbanistyka
 • zagospodarowanie i planowanie przestrzenne
 • transport
 • inżynieria komunikacyjna
 • zagospodarowanie i ruch turystyczny

Nauki Humanistyczne:

 

Zdjęcie
Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe Dziedziny eksperckie
  dr Arkadiusz Adamczuk
 • miniatorstwo
 • ikonografia prawna
 • kaligrafia
 • pielgrzymi do Santiago de Compostela
 • bibliofilstwo
 • rękopisy iluminowane
 • historia druku
 • historia grafiki książkowej
 • historia sztuki
 • bibliologia
  dr Agnieszka Bielak
 • twórczość Wisławy Szymborskiej
 • twórczość Józefa Czapskiego
 • krytyka literacka w dwudziestoleciu międzywojennym
 • doświadczenie religijne w literaturze - sposoby jego opisu, motywy sakralne
 • metodologia badań nad sacrum w literaturze współczesnej
 • literaturoznawstwo
  dr hab. Andrzej Budzisz
 • literatura łacińska (ze szczególnym uwzględnieniem łacińskiej poezji renesansowej): epigramat łaciński, łacińska poezja religijna Renesansu
 • retoryka i poetyka łacińska
 • literaturoznawstwo (filologia klasyczna i neolatynistyka)
  dr Katarzyna Kołakowska
 • literatura, religia i filozofia starożytnej Grecji, ze szczególnym uwzględnieniem religii orfickiej
 • badania nad papirusami ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii i technik multispektralnych używanych przy odczytywaniu najbardziej zniszczonych tekstów
 • badania paleograficzne, w tym opracowanie nowatorskiego projektu nad greckimi manuskryptami w Polsce
 • amplifikacja Studiów Klasycznych w ekonomii, zarządzaniu i polityce (opracowanie projektów z zakresu zarządzania na podstawie pism politycznych i ekonomicznych Arystotelesa w ramach europejskich programów Staż Sukcesem Naukowca, realizowanych w przedsiębiorstwach na terenie Lubelszczyzny i woj. Małopolskiego)
 • literatura, filozofia i religia starożytnej Grecji
 • współpraca nauki z biznesem
 • papirologia
 • paleografia
dr Mariusz Koper
 • język sportu ze szczególnym uwzględnieniem języka komentatorów sportowych (relacja radiowa, komentarz telewizyjny)
 • onomastyka,
 • etymologia nazw geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego
 • język sportu
 • nazwy własne
Robert_Kozyrski_Zespół_Ekspertów_KUL

dr hab. Robert

Kozyrski

 • politologia historyczna (relacje kościoły-państwo w XVI-XVIII w.)
 • historia Kościoła w Polsce
 • geografia historyczna Polski
 • parlamentaryzm i administracja w Polsce w X-XXI w.
 • historia,
 • historia Kościoła
 • historia samorządu
 

dr Ewa Krawczak

 • socjologia i antropologia kultury
 • socjologia mediów
 • socjologia sztuki
 
 
       
dr hab. Małgorzata Król
 • literatura polska XIX wieku
 • polska literatura zesłańcza
 • literatura polska XIX wieku
 • polska literatura zesłańcza (XIX w.)
  dr Anna Kucharska
 • dyskurs w języku obcym
 • wypowiedź pisemna w języku obcym
 • aspekt kulturowy
 • akwizycja i dydaktyka języków obcych
 • języki specjalistyczne; kultura Włoch i Francji
Hubert Łaszkiewicz, Żespół Ekspertów KUL dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL
 • historia gospodarcza czasów nowożytnych w Rzeczpospolitej
 • historia Carstwa Moskiewskiego
 • historia Europy od średniowiecza do współczesności
 • historia
  dr hab. Jakub Malik, prof. KUL
 • literatura II połowy XIX i początku XX wieku
 • Bolesław Prus
 • kontrkultura
 • Beat Generation
 • krytyka kerygmatyczna
 • dydaktyka historii literatury
 • literaturoznawstwo
 • dydaktyka
 • oświata
 • systemy egzaminacyjne
 

dr hab.

Agata Mirek

prof. KUL

 • historia życia zakonnego w XIX i XX w.
 • historia Kościoła
 • żeńskie zgromadzenia zakonne w okresie PRL
 • historia zakonów XIX i XX w.
dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
 • historia starożytnego Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem starożytnego Izraela
 • religie starożytnego Bliskiego Wschodu; współczesna sytuacja polityczna i militarna na Bliskim Wschodzie; zagadnienia bezpieczeństwa związane z Bliskim Wschodem
Bliski Wschód
  dr Tomasz Niedokos
 • brytyjska polityka, kultura, historia, media, życie społeczne
 • Wielka Brytania
 • Anglia
 • media, polityka, kultura, historia brytyjska
  dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
 • partie polityczne w XX wieku
 • relacje państwo - Kościół
 • polska i zagraniczna myśl polityczna
 • historia XX wieku
 • polityka
 • relacje międzynarodowe
  dr Andrij Saweneć
 • polsko-wschodniosłowiańskie związki kulturowe w XX i XXI w.
 • ukraińska recepcja literatury polskiej
 • społeczne i kulturowe aspekty tłumaczenia literackiego
 • teoria i krytyka przekładu poetyckiego
 • krytyka postkolonialna w badaniach nad przekładem
 • historia XX wieku
 • polityka
 • relacje międzynarodowe
  dr Natalia Sosnowska
 • kultura języka polskiego - sprawność i poprawność
 • współczesny język mówiony
 • język w mediach - radio, telewizja, internet
 • kultura języka polskiego - sprawność i poprawność
  dr hab. Arkadiusz Stasiak
 • historia idei i wartości związanych z władzą oraz aktywnością polityczną
 • teoria cywilizacji
 • kultura polska czasów nowożytnych
 • studia z zakresu staropolskiej wiedzy przyrodniczej i relacji pomiędzy kulturą i naturą
 • turystyka kulturowa
 • współczesna metodologia historii
 • filozofia historii
 • teoria władzy
 • politologia
 • historia idei
 • historia kultury
 • turystyka kulturowa
  prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
 • historia średniowieczna
 • nauki pomocnicze historii
 • kompurystyka
 • chronologia teoretyczna
 • heortologia
  prof. dr hab. Sławomir Żurek
 • literatura polsko-żydowska
 • historia literatury żydowskiej
 • dydaktyka literatury i języka polskiego
 • dialog chrześcijańsko-żydowski
 • ekumenizm
 • nowa matura z języka polskiego
 • współczesna historia literatury polskiej
       

 

Nauki Społeczne:

Zdjęcie
Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe Dziedziny eksperckie
  dr Anna Andrzejewska - Cioch
 • praca socjalna w aspekcie metodycznym, głównie z osobami wykluczonymi społecznie i rodziną
 • analiza zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci i młodzież
 • uzależnienie dzieci i młodzieży od internetu
 • samobójstwa dzieci i młodzieży, praca z rodziną dotkniętą tym problemem
 • pedagogika społeczna
 • nauki o rodzinie
 • edukacja medialna
 • suicydologia
  prof. dr hab. Jacek Dąbała
 • aksjologia mass mediów
 • warsztat dziennikarski i gatunki dziennikarskie
 • analiza dzieła medialnego
 • analiza dyskursu medialnego
 • dramaturgia w komunikacji medialnej
 • sztuka autoprezentacji w telewizji
 • komunikowanie w medycynie
 • retoryka dziennikarska
 • teoria i praktyka creative writing;
 • teoria literatury
 • dramaturgia filmu i scenariusza filmowego
 • media i dziennikarstwo
 • komunikowanie m.in. w polityce, dziennikarstwie i medycynie,
 • film
 • literatura
  dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
 • historia
 • stosunki międzynarodowe
 • bezpieczeństwo
 • politologia
 • religia na obszarze euroazjatyckim
 • polityka
dr Lech Jańczuk
 • ekonomia
 • politologia
 • administracja publiczna
 • finanse publiczne
 • współpraca podmiotów publicznych z prywatnymi
 • analizy ekonomiczne
 • międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
 • finanse publiczne - poziom międzynarodowy, krajowy, regionalny i lokalny
 • jednostki samorządu terytorialnego  - ujęcie polityczne, finansowe, gospodarcze i organizacyjne
 • rozwój regionalny i lokalny - paradygmaty, determinanty, wymiary, warunki, wyzwanie
 • współpraca podmiotów publicznych i prywatnych - partnerstwa: publiczno-prywatne, publiczno-publiczne, publiczno-społeczne
  dr Bartosz Jóźwik
 • rozwój gospodarczy państw Europy Środkowej i Wschodniej
 • konwergencja gospodarcza,
 • fundusze UE,
 • integracja europejska
dr Krzysztof Jurek
 • integracja cudzoziemców
 • tożsamość narodowa Polaków
 • kultura a nowoczesne media
 
prof. dr hab. Karol Klauza
 • semiotyka
 • komunikacja
 • wizualizacja
 • ikonologia
 • komunikacja społeczna
 • nowe media
 • ikona
  prof. Marian Kozaczka
 • historia gospodarcza XIX-XXI w.
 • wielka własność ziemska w Polsce w XX w.
 • gospodarka Polski po 1989 r.
 • gospodarka Polski XX-XXI w.
 • polityka gospodarcza
 • finanse JST
dr Artur Jan Kukuła
 • integracja europejska
 • polityka gospodarcza
 • rozwój regionalny
 • Polityka Spójności Unii Europejskiej
 • Fundusze Europejskie
 • modernizacja regionalnej sfery społeczno-gospodarczej
 • budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy
 • innowacyjność
 • społeczeństwo informacyjne
dr Bernadeta Lelonek - Kuleta
 • fenomen tzw. nowych uzależnień (new addictions)
 • uzależnienia czynnościowe
 • hazard patologiczny
dr Agnieszka Łukasik - Turecka
 • komunikowanie polityczne
 • marketing polityczny
 • media masowe w komunikowaniu politycznym
 • kampanie wyborcze
 • narzędzia komunikowania politycznego
 • polska scena polityczna
  dr Jerzy Michałowski
 • rynki i instrumenty finansowe (rynek kapitałowy, pieniężny)
 • rynek krajowy i rynki zagraniczne
 • makroekonomia
 • globalizacja
 • finanse publiczne
 • polityka gospodarcza
 • integracja UE i strefa euro
 • historia gospodarcza;
 • historia Katolickiej Nauki Społecznej
 • rynki i instrumenty finansowe (rynek kapitałowy, pieniężny)
 • rynek krajowy i rynki zagraniczne
 • makroekonomia
 • globalizacja
 • finanse publiczne
 • polityka gospodarcza
 • integracja UE i strefa euro
 • historia gospodarcza
 • historia Katolickiej Nauki Społecznej
 • bieżące wydarzenia polityczne i społeczne, zwłaszcza w kontekście ekonomii
  dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL
 • komunikacja masowa/społeczna
 • język mediów i reklamy
 • komunikacja wizerunkowa (public relations)
 • komunikacja polityczna
 • pragmatyka językowa
 • semantyka i semiotyka kultury
 • język i komunikacja
 • public relations i reklama
 • semiotyka kultury
  dr hab. Piotr Nowakowski, prof. KUL
 • sekty i pozostałe kontrowersyjne zjawiska z pogranicza religijności
 • pigułka gwałtu
 • nadopiekuńczość w rodzinie
 • problem przemocy w przestrzeni publicznej
 • zachowania agresywne w transporcie publicznym
 • czasopisma młodzieżowe
 • wymiar profilaktyczny mass mediów
 • deontologia pracownika akademickiego.
 • profilaktyka społeczna
 • praca socjalna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • bezpieczeństwo publiczne
 • pedagogika mass mediów
  dr hab. Danuta Opozda
 • wychowanie w rodzinie funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej
 • role rodzicielskie
 • współpraca rodziny i szkoły
 • tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie
 • wiedza osobista i potoczna o wychowaniu
 • pedagogika rodziny
 • metodologia badań pedagogicznych
  dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
 • psychologia rehabilitacji
 • doradztwo zawodowe dla osób (studentów) niepełnosprawnych
 • pomoc społeczna
 • edukacja uczniów/studentów z niepełnosprawnością
 • zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością
 • "universal design" w przestrzeni mieszkania/życia, edukacji, pracy;
 • rehabilitation counseling - dla rodzin, osób, grup;
 • osoby z niepełnosprawnością:wczesna interwencja,edukacja, zatrudnienie, pomoc społeczna,rehabilitacja kompleksowa
  dr Beata Piskorska
 • integracja europejska
 • Unia Europejska
 • stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
 • wymiar wschodni Unii Europejskiej (relacje z państwami Partnerstwa Wschodniego: Ukrainą, Białorusią, Mołdawią, Gruzją)
 • Partnerstwo Wschodnie
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa
 • system instytucjonalny Unii Europejskiej
 • polityka wschodnia UE
  dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL
 • integracja w ramach Unii Europejskiej
 • stosunki transatlantyckie
 • NATO
 • polityka zagraniczna USA
 • polska scena polityczn
 • Unia Europejska
 • NATO
 • stosunki międzynarodowe
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
 • wejście młodzieży na rynek pracy
 • bezrobocie i zatrudnialność
 • starzenie się pracowników (50+)
 • rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie konfliktami
 • emigracja
 
dr Piotr Rubaj
 • międzynarodowa tematyka gospodarcza, polityczna i społeczna
 • handel zagraniczny i finanse międzynarodowe
 • rozwój i konkurencyjność w biznesie
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • handel zagraniczny biznes międzynarodowy
dr Konrad Słowiński
 • życie codzienne w PRL
 • działalność ruchu NSZZ "Solidarność" w latach 1980-1989
 • protesty społeczne i kryzysy polityczne w PRL
 • ruchy społeczne w Polsce po 1945 r.
 • II wojna światowa
 • współczesne konflikty zbrojne
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • historia społeczna i polityczna PRL
 • II wojna światowa
dr Mariusz Sokołek
 • system podatkowy
 • obciążenia podatkowe ludności i przedsiębiorstw
 • szara strefa
 • rachunkowość
 • systemy podatkowe
  dr Elżbieta Stoch
 • literaturoznawstwo
 • teatrologia
 • edukacja;
 • edukacja
 • literatura
 • teatr
 • nowe technologie w edukacji
 • dziedzictwo kulturowe
dr Anna Sugier Szerega
 • kultura popularna i jej oddziaływanie - wartości
 • znaki, symbole, idole w w życiu dzieci młodzieży
 • disneizacja kultury
 • święta i obyczajowość świąteczna
 • media jako narzędzia Ewangelizacji
 • kultura popularna
 • nowe media
 • procesy globalizacji medialnej i kulturowej
 • społeczno-kulturowe oddziaływanie mediów
  dr Andrzej Szabaciuk
 • polityka migracyjna, etniczna i religijna państw poradzieckich
 • sytuacja mniejszości narodowych i religijnych na Wschodzie
 • rola Kościoła katolickiego w życiu społeczno-politycznym państw dawnego bloku wschodniego
 • polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej
 • polityka religijna - obszar poradziecki
 • polityka etniczna - obszar poradziecki
 • polityka migracyjna - obszar poradziecki
 • mniejszości etniczne na obszarze poradzieckim
  dr hab. Robert Szwed
 • nauki społeczne
 • nauki o mediach
 • opinia publiczna
 • dyskurs polityczny
  dr Tomasz Wach
 • przestępczość gwałtowna
 • zachowania ryzykowne nieletnich
 • przemoc
 • problematyka środków psychoaktywnych
 • budowanie systemów współpracy instytucji
 • optymalizacja kompetencji komunikacyjnych
 • mediacje i negocjacje w sytuacjach konfliktowych
 • wypalenie zawodowe
 • resocjalizacja
 • kryminologia
 • społeczno-prawna sytuacja osób naruszających normy
  dr  Wojciech Wciseł
 • wolontariat
 • wizerunek wolontariatu w mediach
 • zjawisko uchodźstwa, migracji oraz budowanie relacji integracyjnych między przybyszami a miejscowymi
 • sposób, w jaki media kreują wizerunek migrantów, uchodźców, cudzoziemców
 • media
 • wolontariat
 • uchodźcy, cudzoziemcy, imigranci,
 • migracje
 • wielokulturowość
 • organizacje pozarządowe
  prof. dr hab. Marek Wierzbicki
 • historia najnowsza XX wieku
 • relacje pomiędzy władzą a społeczeństwem
 • ruchy społeczne i polityczne
 • dzieje okupacji sowieckiej ziem polskich
 • stosunki polsko-białoruskie i polsko-żydowskie w XX wieku
 • historia społeczna II wojny światowej i PRL
 • historia i współczesność młodzieży w Europie
 • polska emigracja polityczna na Zachodzie po II wojnie światowej
 • współczesna emigracja polska,
 • dzieje harcerstwa w XX i XXI wieku
 • historia najnowsza
 • nauki polityczne
 • juwentologia (nauki o młodzieży)
  dr Bogdan Więckiewicz
 • rodzina i małżeństwo, jej przemiany we współczesnym świecie
 • problemy eurosieroctwa
 • opinie młodzieży na temat wizji swojego małżeństwa i rodziny
 • system wartości młodzieży
 • znaczenie dziecka w rodzinie
 • rodzina
 • małżeństwo młodzież
dr Janina Zabielska
 • socjologia miasta i przestrzeni miejskiej
 • ekskluzja i inkluzja społeczna
 • ubóstwo i wykluczenie
 • miasto
 • wykluczenie,
 • rewitalizacja
 • transformacja
  dr Agnieszka Zaręba
 • wizerunek polityka
 • kampanie permanentne
 • komunikowanie polityczne
 • marketing polityczny
 • doradztwo polityczne
 • polska scena polityczna
 • stosunki międzynarodowe
 • wizerunek polityka w kampaniach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich w Polsce i zagranicą
 • polska i międzynarodowa arena polityczna
prof. dr hab. Marian Żukowski
 • ekonomia
 • finanse
 • bankowość
 • gospodarka i zagadnienia ekonomiczne

 

Prawo, Prawo Kanoniczne, Administracja:

Zdjęcie 
Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe Dziedziny eksperckie
  dr hab. Waldemar Bednaruk prof. KUL
 • dzieje Trybunału Koronnego
 • demokracja szlachecka na szczeblu sejmików ziemskich
 • historia państwa i prawa staropolskiego
 • historia państwa i prawa polskiego
  dr Aneta Biały
 • prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czynów niedozwolonych w kontekście szkód na mieniu i na osobie, związanych z tym obowiązków ich naprawienia
 • prawo ubezpieczeniowe, zwłaszcza z punktu widzenia ogólnych warunków umów konstruowanych przez podmioty profesjonalnie działające na rynku ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia osób i mienia, ubezpieczenia indywidualne i grupowe, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy mechanicznych środków komunikacji
 • odpowiedzialność gwarancyjna
 • prawo cywilne
 • szkoda na mieniu i na osobie
 • ubezpieczenia indywidualne i grupowe
 • ogólne warunki ubezpieczeń
dr Michał Domagała
 • publiczne prawo gospodarcze
 • postępowanie administracyjne
 • polityka administracyjna
 • prawo energetyczne
 • polityka energetyczna
dr Damian Gil
 • postępowania szczególne w procesie karnym
 • środki zaskarżenia
 • mediacja
 • prawa pokrzywdzonego
 • postępowanie karne
 • nauki penalne
  dr Lidia Jaskuła
 • wolność wypowiedzi w prasie
 • prawo prasowe
 • prawo mediów
 • katolicka nauka społeczna nt. środków społecznego komunikowania
 • prawo administracyjne
 • prasa, radiofonia, telewizja,
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • prawo prasowe
 • prawo mediów
 • wolność prasy
 • wolność wypowiedzi
  ks. dr Paweł Kaleta
 • Kościelne Prawo Majątkowe
 • zarządzanie dobrami kościelnymi;
 • alienacja dóbr kościelnych
 • Kościelne Prawo Majątkowe
dr Anna Kosińska
 • migracje europejskie
 • ochrona praw imigrantów
 • napływ imigrantów do Unii Europejskiej
 • prawo i polityka migracyjna
 • prawa kulturalne
 • prawo i polityka migracyjna
 Artur Lis dr Artur Lis
 • historia prawa
 • administracja
 • średniowiecze
 • historia prawa
dr Katarzyna Mełgieś
 • postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • publiczne prawo ochrony zdrowia
 • prawo farmaceutyczne
 • ochrona własności przemysłowej
 • prawny status biowęgla w Polsce i UE
 • postępowanie administracyjne
 • prawo farmaceutyczne
 • prawo własności przemysłowej
  dr Grzegorz Skrobotowicz
 • mediacja karna
 • ADR
 • sprawiedliwość naprawcza
 • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
 • prawo karne procesowe
 • prawo karne wykonawcze
 • postępowanie egzekucyjne
 • ADR (Alternatywne metody rozstrzygania sporów)
dr Skwarzyński dr Michał Skwarzyński
 • prawa człowieka, ochrona praw człowieka, prawo międzynarodowe
 • sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
 • organy ochrony prawnej
 • prawo o adwokaturze
 • aplikacje prawnicze,
 • własność intelektualna, prawa autorskie
 • prawne aspekty internetu
 • praktyka stosowania prawa
 •  prawo
 • administracja
 • prawa człowieka
dr hab. Marcin Trzebiatowski
 • polskie i europejskie prawo spółek
 • prawo konsumenckie
 • prawo konkurencji
 • prawo autorskie
 • prawo własności przemysłowej, w szczególności prawo znaków towarowych
 • ogólne zagadnienia polskiego i europejskiego prawa cywilnego i prawa gospodarczego
 • prawo
  dr Michał Zawiślak
 • działalność Funduszu Kościelnego
 • systemy finansowania związków wyznaniowych w Europie
 • działalność związków wyznaniowych w świetle interpelacji poselskich Sejmu VI kadencji (2007-2011)
 • orzecznictwo sądów polskich (TK, SN, NSA, sądy powszechne) w zakresie relacji państwo-Kościół
 • prawo wyznaniowe
 • finansowanie Kościoła
 • relacje państwo-Kościół

 

Teologia:

Zdjęcie 
Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe Dziedzina ekspercka
 

dr Paweł Borto

 • Tradycja
 • Objawienie
 • teologia Y. Congara, H. de Lubaca
 • modernizm katolicki
 • teologia

ks. dr Michał Dąbrówka

 • homilia
 • liturgiczny wymiar homilii
 • elementy retoryki w głoszeniu słowa Bożego
 • mistagogia w homilii
 • nowa ewangelizacja
 • homiletyka
 

ks. dr hab. Henryk Drawnel, prof. KUL

 • Judaizm starożytny, 4 wiek przed Chr. do 1 wieku po Chr.
 • filologia języków semickich starożytnych
 • język hebrajski biblijny
 • język aramejski biblijny.
 • żydowska literatura apokaliptyczna
 • relacja pomiędzy starożytnym Judaizmem a kulturą starożytnej Mezopotamii
 • starożytny Judaizm,
 • Qumran,
 • żydowska literatura apokryficzna/pseudoepigraficzna

ks. dr hab. Jarosław Jęczeń

 • antropologia mass mediów
 • etyka mass mediów
 • człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej
 • media jako technologie społeczne
 • nauki o rodzinie
 • nauki o mediach i komunikacji społecznej
 

ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL

 • wiarygodność Kościoła
 • wiarygodność chrześcijaństwa
 • geneza chrześcijaństwa i Kościoła
 • współczesność europejska
 • nauczanie Jana Pawła II
 • argumenty na rzecz istnienia Boga
 • religiologia
 • współczesna krytyka chrześcijaństwa i Kościoła
 • apologia chrześcijaństwa i Kościoła
 • nauka a wiara
 • postmodernizm a wiara
 • kulturotwórczy wpływ chrześcijaństwa
 • przyszłość chrześcijaństwa i Kościoła,
 • sekularyzacja, dechrystianizacja
 • współczesne wyzwania dla chrześcijaństwa i Kościoła
 • teologia
 • teologia fundamentalna
  ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
 • teologiczna teoria poznania
 • katolickie zasady ekumenizmu
 • Katechizm Kościoła Katolickiego
 • historia ruchu ekumenicznego
 • doktrynalne dialogi ekumeniczne
 • ekumenizm
  prof. dr hab. Wiesław Przygoda
 • funkcja charytatywna Kościoła
 • wolontariat chrześcijański
 • formy duszpasterstwa zwyczajnego i nadzwyczajnego
 • apostolat katolików świeckich
 • duchowość i zadania pastoralne duszpasterzy
 • teologia pastoralna
Bp dr hab. Piotr Turzyński
 • duchowość okresu patrystycznego
 • historia monastycyzmu
 • Ojcowie pustyni
 • św. Augustyn z Hippony
 • estetyka teologiczna Ojców Kościoła
teologia a kultura

 • myśl św. Augustyna z Hippony
 • duchowość Ojców Pustyni
ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
 • dialog międzyreligijny
 • Biblia Aramejska
 • języki biblijne
 • literatura okołotestamentalna
  dr hab Michał Wyrostkiewicz
 • komunikacja
 • komunikacja medialna;
 • moralność w komunikacji
 • moralność życia społecznego
 • antropologia teologiczna
 • upowszechnianie wiedzy za pomocą nowych mediów
 • komunikacja
 • komunikacja medialna
 • moralność w komunikacji
 • moralność życia społecznego
 • antropologia teologiczna
 • upowszechnianie wiedzy za pomocą nowych mediów
  ks. dr hab. Marcin Wysocki
 • eschatologia patrystyczna
 • aretologia
 • metodologia badań patrystycznych
 • epistolografia wczesnochrześcijańska
 • patrologia
 • patrystyka
 • historia Kościoła

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2016, godz. 15:16 - Leszek Wojtowicz