Zespół ds. monitoringu systemu oceniania i dobrych praktyk dydaktycznych

 

Koordynator - Dr hab. Piotr Zakrzewski

dr Edyta Gapska

 

 

Do zakresu zadań Zespołu należy w szczególności:

  • opracowanie Księgi Dobrych Praktyk Dydaktycznych;
  • opracowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dydaktycznych dla młodszych nauczycieli akademickich Wydziału;
  • opracowanie i wdrożenie koncepcji kształcenia z zakresu dydaktyki na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale.

 

Zespół ds. wewnętrznej regulacji systemu jakości kształcenia

 

Koordynator - Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL

 

Do zakresu zadań Zespołu należy w szczególności:

  • opracowanie aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale;
  • opracowanie pozostałej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale.

 

Zespół ds. ewaluacji zajęć i systemu punktów ECTS

 

Koordynator - Dr Tomasz Sieniow

 

Do zakresu zadań Zespołu należy w szczególności:

  • opracowanie jednolitych zasad ewaluacji zajęć dydaktycznych;
  • opracowanie jednolitych zasad przydzielania punktów ECTS.

 

Zespół ds. współpracy z interesariuszami

 

Koordynator - Prof. dr hab. Artur Kuś

 

Do zakresu zadań Zespołu należy w szczególności:

  • koordynacja współpracy z wszystkimi interesariuszami Wydziału;
  • opracowanie kompleksowej listy interesariuszy na podstawie analizy otoczenia Wydziału;
  • nawiązywanie nowych relacji i współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego Wydziału i Uczelni.
Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2014, godz. 11:55 - Marta Ordon