Cuius regio eius religio?
Zjazd Historyków Państwa i Prawa
Lublin, 21-24.IX.2006 r.


 Proponowany ramowy program wystąpień


21 września 2006 roku (czwartek)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników - od godz. 17.00  kolacja.

22 września 2006 roku (piątek)

7.00-8.15  śniadanie

9.00–9.30  Otwarcie Zjazdu (Aula na X p. Collegium Jana Pawła II KUL)
Prof. dr hab. Grzegorz Górski (KUL)
Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan WPPKiA KUL
Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL


9.30–13.00  Sesja plenarna 
•Prof. dr hab. Wacław Uruszczak (UJ)
Rola Kościoła w rozwoju parlamentaryzmu w średniowiecznej Polsce.

•Prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski (UG)
Wpływ Reformacji na przemiany ustroju miast pruskich w I połowie XVI w.

•Prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (UW)
Wielkie Księstwo Litewskie wobec problemów wyznaniowych w XIV-XVIII w.

•Prof. dr hab. Marian Kallas (UKSW)
Miejsce religii i Kościoła rzymskokatolickiego w polskich aktach konstytucyjnych.

•Prof. dr hab. Michał Pietrzak (UW)
Francuska ustawa o rozdziale Kościoła i państwa z 1905 r.

•Prof. dr hab. Adam Lityński (UŚ)
O pojęciu praworządności socjalistycznej w Polsce Ludowej.


13.00–15.00  przerwa obiadowa


15.00–18.30 Obrady w Sekcjach (hotel Victoria)

Sekcja I (Sala Bankietowa)

15.00  Prof. dr hab. Bronisław Sitek (UWM)
O Edykcie Teodozjusza de fide catholica. Krótkie uwagi o tolerancji i nietolerancji religijnej na przełomie IV i V wieku po Chrystusie.

15.20  Dr Aldona Jurewicz (UWM)
Swoboda religijna niewolników w Rzymie.


15.40  Dr Rafał Wojciechowski (UWr.)
Ne Christianum mancipium Iudaeus habeat.


16.00  Dr Marzena Dyjakowska (KUL)
Procesy chrześcijan w świetle korespondencji Pliniusza Młodszego.


16.20  Dr Jacek Wiewiorowski (UAM)
Uprawnienia gubernatora późnorzymskiego w sprawach religijnych.


16.40  Mgr Paulina Święcicka (UJ)
Wybrane zmiany fragmentów dotyczących odpowiedzialności akwiliańskiej dokonane w okresie poklasycznym i justyniańskim, których przyczyną mogła być doktryna chrześcijańska – czy rzeczywiście była?


17.00  Dr Jakub Urbanik (UW)

Papinian czy Paweł - spór wokół rozwodów późnej starożytność.

17.20  Dyskusja


Sekcja II (Sala Kongresowa)

15.20  Mgr Anna Karabowicz (UJ)
Stosunki wyznaniowe w Rzeczypospolitej za czasów Stefana Batorego w świetle ustawodawstwa sejmowego.


15.40  Dr Jerzy Kolarzowski (UW)
Bracia polscy zwani arianami wobec konfliktów politycznych w Rzeczypospolitej w latach 1573-1638.


16.00  Dr Izabela Lewandowska-Malec (UJ)
Spór Akademii Krakowskiej za panowania Zygmunta III i Władysława IV Wazów.


16.20  Prof. dr hab. Marian Ptak (UWr.)
Pokój Augsburski na Śląsku.


16.40  Mgr Maurycy Zajęcki (UAM)
Przedmiot badań nauk historycznoprawnych z punktu widzenia ogólnej metodologii nauk, metodologii historii i teorii prawa (na przykładzie pokoju augsburskiego jako fenomenu historycznego i prawnego).


17.00  Prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (UŚ)

Żydzi jako oskarżeni przed sądami miejskimi w przedrozbiorowej Polsce.

17.20  Mgr Małgorzata Janiszewska (UAM)
Próby upaństwowienia sądownictwa kościelnego w Polsce w XVIII wieku.


17.40  Dr Wojciech Organiściak (UŚ)
Kościół w poglądach Wincentego Skrzetuskiego.


18.00  Dyskusja


Sekcja III (Sala Bilardowa)

15.00  Dr Mariusz Mohyluk (UwB)
Poglądy Kościoła katolickiego w II RP na temat prawa radzieckiego.


15.20  Dr Józef Koredczuk (UWr.)
Przysięga wyznaniowa w polskim procesie karnym okresu międzywojennego.


15.40  Dr Maciej Marszał (UWr.)
Pakty laterańskie w polskiej myśli politycznej i prawnej okresu międzywojennego.


16.00  Dr Ewa Kozerska (UO)
Sytuacja Kościoła katolickiego w faszystowskich Włoszech w latach 1922-1939.


16.20  Dr Tomasz Scheffler (UWr.)
Kościoły w Trzeciej Rzeszy wobec reżimu hitlerowskiego.


16.40  Dr Tomasz Kotliński (WSZ w Jarosławiu)
Sprawy wyznaniowe i narodowościowe w adwokaturze polskiej.


17.00  Mgr Michał Gałędek (UG)
Kompetencje administracji rządowej w kwestiach związków wyznaniowych w województwach północno-wschodnich i na Wołyniu w latach 1920–1939.


17.20  Dr Andrzej Drogoń (UŚ)
Niektóre problemy polityki wyznaniowej Sejmu Śląskiego (1922-1939).


17.40  Dr Andrzej Szymański (UO)
Prawo kanoniczne w państwie autorytarnym. O. Adolf Ledwolorz, o. Andrzej Bolczyk, o. Dominik Kiesch - śląscy kanoniści franciszkańscy XX w.


18.00  Dyskusja


19.30  kolacja


23 września 2006 roku (sobota)

7.00–8.30 śniadanie

9.00–13.00 Obrady w Sekcjach (hotel Victoria)


Sekcja I (Sala Bankietowa)

9.00  Mgr Piotr Michalik (UJ)
Kilka uwag na temat cezaropapizmu w Cesarstwie Wschodniorzymskim i Bizantyjskim.


9.20  Dr Mirosław Sadowski (UWr.)
Wczesnoislamska koncepcja władzy państwowej.


9.40  Dr Andrzej Gaca (UMK)
Prawo kanoniczne, Kościół i duchowieństwo w postanowieniach Prawa Jutlandzkiego Waldemara II z 1241 roku.


10.00  Dr Ewaryst Kowalczyk (UAM)
Pojęcie i modele średniowiecznej i nowożytnej dobroczynności.


10.20  Mgr Marek Żurek (UJ)
Późnośredniowieczne ustawodawstwo synodów polskich w sprawach małżeńskich.


10.40  Dr Ireneusz S. Grat (UwB)
Prawo do wolności sumienia w kontekście prawa natury.


11.00  Mgr Karol Kuźmicz (UwB)
Filozofia religii Immanuela Kanta jako przyczyna jego sporu z władzą.


11.20  Dyskusja


Sekcja II (Sala Bilardowa)

9.00  Dr Marian Małecki (UJ)
Reformy terezjańsko-józefińskie w Galicji.


9.20  Dr Marcin Kwiecień (UJ)
Reformy stosunków między Państwem a Kościołem w Wielkim Księstwie Toskanii 1765-1790.


9.40  Dr Katarzyna Maćkowska (KUL)
Amerykańskie stany założycielskie jako model wspólnot wyznaniowych.


10.00  Dr Wojciech Szafrański (UAM)
Kościoły i duchowni w projekcie konkursowym Wojciecha Olszowskiego do Kodeksu Stanisława Augusta.


10.20  Mgr Jarosław Dudziński (UŚ)
Władze insurekcji 1794 r. a Kościół.


10.40  Dr Jacek Przygodzki (UWr.)
Pozycja prawna ludności żydowskiej pod rządami Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego (1813-1815).


11.00  Dr Andrzej Gulczyński (UAM)
Sacrum i profanum. Ideowe treści cesarskiej rezydencji w Poznaniu.


11.20  Mgr Przemysław Dąbrowski (UG)
Polscy konserwatyści i narodowi-demokraci wobec kwestii językowych w liturgii Kościoła katolickiego na ziemiach litewsko-białoruskich na przełomie XIX i XX w.


11.40  Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio (UJ)
Antysemityzm jako powód konfiskat prasowych. Orzecznictwo Sądu Krajowego w Krakowie (XIX/XX w.).


12.00  Dyskusja


Sekcja III (Sala Kongresowa)

9.00  Piotr Krzysztof Marszałek (Dśl. Sz. WE TWP Wrocław)
Realizacja swobód wyznaniowych w strukturach sił zbrojnych II RP.


9.20  Dr Zdzisław Zarzycki (UJ)
Nienawiść religijna i rasowa jako przyczyna sporów małżeńskich w świetle orzecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie w okresie II wojny światowej.


9.40  Dr Paweł Borecki (UW)
Laickość państwa w świetle dorobku współczesnego konstytucjonalizmu (po 1945 r.).


10.00  Dr Paweł Leszczyński (PWSzZ Gorzów Wielkopolski)
Czeskie państwo wyznaniowe – dziedzictwo przeszłości i profil współczesny.


10.20  Dr Marcin Zaborski (KUL)
Ustrój adwokatury w Polsce w latach 1944-1963. Zarys problematyki.


10.40  Dr Piotr Fiedorczyk (UwB)
Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego na tle stosunków pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w Polsce (1944-1964).


11.00  Dr Andrzej Pasek (UWr.)
Przejmowanie majątku kościelnego na Dolnym Śląsku przez duchowieństwo polskie po zakończeniu II wojny światowej.


11.20  Dr Wojciech Sławiński (KUL)
Aparat bezpieczeństwa wobec niekatolickich Kościołów i związków wyznaniowych w latach 1945-1956 w świetle akt IPN w województwie bydgoskim.


11.40  Dr Marcin Łysko (UwB)
Działalność duszpasterska Kościoła katolickiego w świetle prawodawstwa i praktyki władz okresu gomułkowskiego.


12.00  Mgr Marek Stus (UJ)
Stosunki między państwem a islamem we Francji w świetle ustawodawstwa oraz praktyki prawno-politycznej (1905-2005).


12.20   Dyskusja


13.00–14.30  przerwa obiadowa


15.00–18.00  Obrady plenarne (Aula na X p. Collegium Jana Pawła II KUL)


15.00  Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier (UW)
Neutralne państwo religijnych obywateli w jurysprudencji Sądu Najwyższego USA.


15.30  Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski (UWr.)
VI sejm prowincjonalny na Śląsku w 1841 r. wobec problemu handlu w niedzielę.


16.00  Prof. dr hab. Józef Ciągwa (UR)
Kościół Krakowski a językowe prawa mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 1920–2005.


16.30  Prof. dr hab. Marek Maciejewski (UWr.)
Rasa, Żydzi i religia w poglądach Alfreda Rosenberga.


17.00  Dyskusja


18.00–19.00 podsumowanie + zakończenie Zjazdu

19.30  uroczysta kolacja

24 września 2006 roku (niedziela)

7.00-9.00  śniadanie

Wycieczka do Kazimierza Dolnego n/ Wisłą - wyjazd o godz. 12.00 sprzed hotelu Victoria.

25 września 2006 roku (poniedziałek)

7.00-9.00  śniadanie

Autor: Dorota Ciuła
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2012, godz. 16:03 - Marta Ordon