Zgodnie z zarządzeniem Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dn. 30 kwietnia 2014 r. w związku z określeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wysokości dotacji na finansowanie zwiększenia stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok 2014 zostały określone następujące zasady wypłaty stypendium:

  1. w okresie od maja do września 2014 roku stypendium będzie wypłacane w wysokości 990 zł miesięcznie;
  2. po otrzymaniu pełnej kwoty dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostanie wypłacone jednorazowe wyrównanie w wysokości 853 zł;
  3. w stosunku do osób, które ukończą studia doktoranckie przed dniem 30 września 2014 roku, wyrównanie, o którym mowa w pkt 2 zostanie wypłacone w wysokości proporcjonalnej do okresu pobierania zwiększenia stypendium.
Autor: Anna Dutkowska
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2014, godz. 00:07 - Anna Dutkowska